ಕರಗುವ ಕಾಲಜನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಎಸೆನ್ಸ್ ಗೆಸಿಚ್ಟ್ಸ್ಟ್ರಾಫಂಗ್ಸೆಟ್

$30.95 - $90.95

Es ist klinisch erwiesen, dass es das Erscheinungsbild von Falten im Gesicht deutlich mindert.

ಕರಗುವ ಕಾಲಜನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಎಸೆನ್ಸ್ ಗೆಸಿಚ್ಟ್ಸ್ಟ್ರಾಫಂಗ್ಸೆಟ್

“ದಾಸ್ ಕರಗುವ ಕಾಲಜನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಫಿರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಮೈನರ್ ಹಾಟ್ ಗೆಹೋಲ್ಫೆನ್, ಸೋ ಜಂಗ್ ಆಸ್ಜುಸೆಹೆನ್ ಉಂಡ್ ಸಿಚ್ ಸೋ ಜಂಗ್ ಅಂಜುಫುಹ್ಲೆನ್ ವೈ ಸೀಟ್ ಜಹ್ರೆನ್ ನಿಚ್ಟ್ ಮೆಹರ್. “Seit ich über 40 bin, habe ich mit trockener Haut und Falten zu kämpfen. ಇಚ್ ಹ್ಯಾಬೆ ಅಲ್ಲೆಸ್ ಆಸ್ಪ್ರೊಬಿಯರ್ಟ್, ಅಬರ್ ನಿಚ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕಿಯೆನ್ ಜು ಫಂಕ್ಟಿಯೊನಿರೆನ್. ಜುಮ್ ಗ್ಲುಕ್ ಹಬೆ ಇಚ್ ಡೈಸೆಸ್ ಕರಗುವ ಕಾಲಜನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಎಸೆನ್ಸ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಫಿರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಗೆಫುಂಡೆನ್. Schon nach wenigen Anwendungen fühlte sich meine Haut hydratisiert an, und meine Fältchen beginnen zu verschwinden.” -ಜಿಯಾಂಗ್ ಹಾ ನಹ್

“Ich bekomme nicht immer so viel Schlaf, Wie ich sollte, und das machte sich in Form von Linien, Falten und schlaffer Haut bemerkbar. ಇಚ್ ಹ್ಯಾಬೆ ಡೈಸೆಸ್ ಗೆಸಿಚ್ಟ್ಸ್ಸ್ಟ್ರಾಫಂಗ್ಸ್-ಸೆಟ್ ಆಸ್ಪ್ರೊಬಿಯರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ ನಾಚ್ ವೊಚೆನ್‌ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಅನ್ವೆಂಡಂಗ್ ಸೆಹ್ರ್ ಎರ್ಸ್ಟಾಂಟ್. ಸ್ಕೋನ್ ನಾಚ್ ವೆನಿಜೆನ್ ಅನ್ವೆಂಡುಂಗೆನ್ ಸಾಹೆನ್ ಮೇನ್ ಗೆಸಿಚ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈನೆ ಹಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಹ್ಲೆಂಡರ್, ಗ್ಲಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಎರ್ಫ್ರಿಶ್ಟರ್ ಆಸ್. ಡೈ ಟ್ರಾನೆನ್ಸಾಕೆ ಉಂಡ್ ಫಾಲ್ಟೆನ್ ಸಿಂಡ್ ವೆನಿಗರ್ ಆಫಲ್ಲಿಗ್, ಉಂಡ್ ಮೈನೆ ಹಾಟ್ ಫುಲ್ಟ್ ಸಿಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಫರ್ ಅಂಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸ್ಚರ್ ಆನ್. Ich fühle mich jetzt viel selbstbewusster und wacher.” - ಡೊರೊಥಿಟ್ ಹಿಲ್

ಫಾಲ್ಟನ್ ಗ್ಲಾಟೆನ್

ಕರಗುವ ಕಾಲಜನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಎಸೆನ್ಸ್ ಗೆಸಿಚ್ಟ್ಸ್ಟ್ರಾಫಂಗ್ಸೆಟ್

ದಾಸ್ ಕರಗುವ ಕಾಲಜನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ದಾಸ್ ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಫಿರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ವುರ್ಡೆನ್ ಎಂಟ್ವಿಕೆಲ್ಟ್, ಉಮ್ ಐನೆನ್ ಉಮ್ಫಾಸ್ಸೆಂಡೆನ್ ಅನ್ಸಾಟ್ಜ್ ಫರ್ ಡೈ ಹಾಟ್ಪ್ಫ್ಲೆಜ್ ಝು ಬೈಟೆನ್ ಅಂಡ್ ಡಾಸ್ ಆಸ್ಸೆಹೆನ್ ಅಂಡ್ ಡೈ ಗೆಸುಂಡ್ಹೈಟ್ ಡ್ಯೂರ್ನ್‌ಜೆನ್‌ಟಿಯೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ ಆಸ್ಸೆಹೆನ್ ಅಂಡ್ ಡೈ ಆನೆಸ್ಸೆಹೆನ್ ಡ್ಯುಂಗ್‌ಇನ್‌ಜೆನ್‌ಟಿಯಸ್

ಡಾ. ಪಾರ್ಕ್ ಜಿ-ಯೂನ್ ಐಸ್ಟ್ ಐನೆ ಡರ್ಮಟೊಲೊಜಿನ್ ಮಿಟ್ ಮೆಹರ್ ಅಲ್ಸ್ 8 ಜಹ್ರೆನ್ ಎರ್ಫಾಹ್ರುಂಗ್. Sie ist berühmt für ihr Wissen über die Gesundheit der Haut und für die Art und Weise, ವೈ ಸೈ ಡರ್ಚ್ ಡೆನ್ ಐನ್ಸಾಟ್ಜ್ ಮಾಡರ್ನ್‌ಸ್ಟರ್ ಡರ್ಮಟೊಲೊಜಿಶರ್ ಅಂಡ್ ಕೊಸ್ಮೆಟಿಶರ್ ವೆರ್ಫಹ್ರೆನ್ ಐನ್ ಮೌಗ್ಲಿಚ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾತುರ್ಲಿಚ್ ಔಸ್ಸೆರ್ಲಿಚ್ ಔಸ್ಸೆರ್ಲಿಚ್ ಔಸ್. ಸೈ ಉಬರ್ವಾಚ್ಟೆ ಡೈ ಎಂಟ್ವಿಕ್ಲಂಗ್ ಡೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಕಾಲಜನ್ ಥ್ರೆಡ್ & ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಫಿರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಡರ್ಚ್ ಡೈ ಇಂಚಿಯಾನ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. Sie unterstützt die Verwendung ಡೈಸೆಸ್ Gesichtsstraffungssets als eine der besten Lösungen für Falten und feine Linien.

ವಾರಮ್ ಹ್ಯಾಬೆನ್ ವೈರ್ ಫಾಲ್ಟೆನ್ ಅಂಡ್ ಫೀನ್ ಲಿನಿಯನ್?

ಫಾಲ್ಟೆನ್ ಉಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ಚೆನ್ ಸಿಂಡ್ ಐನ್ ನ್ಯಾಟರ್ಲಿಚೆರ್ ಟೇಲ್ ಡೆಸ್ ಆಲ್ಟೆರುಂಗ್ಸ್ಪ್ರೊಜೆಸ್ಸೆಸ್. ಮಿಟ್ ಝುನೆಹ್ಮೆಂಡೆಮ್ ಆಲ್ಟರ್ ವರ್ಲಿಯರ್ಟ್ ಅನ್ಸೆರೆ ಹಾಟ್ ಕೊಲಾಜೆನ್ ಅಂಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿನ್, ಝ್ವೀ ಪ್ರೊಟೀನ್, ಡೈ ಡಝು ಬೀಟ್ರಾಜೆನ್, ಡೈ ಹಾಟ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗೆಸ್ಚ್ಮೆಡಿಗ್ ಜು ಹಾಲ್ಟೆನ್. ಇನ್ಫೋಲ್ಗೆಡೆಸ್ಸೆನ್ ವಿರ್ಡ್ ಡೈ ಹಾಟ್ ಡನ್ನರ್ ಉಂಡ್ ವೆನಿಗರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸ್ಚ್, ವಾಸ್ ಜು ಫಾಲ್ಟೆನ್ ಅಂಡ್ ಫೀನೆನ್ ಲಿನಿಯೆನ್ ಫ್ಯೂರೆನ್ ಕಾನ್. Insgesamt entstehen Falten und Fältchen durch eine Kombination von Faktoren Wie natürliche Alterung, Umwelteinflüsse Wie Sonneneinstrahlung und Rauchen sowie durch die individuelle Genetik.

ಕರಗುವ ಕಾಲಜನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಎಸೆನ್ಸ್ ಗೆಸಿಚ್ಟ್ಸ್ಟ್ರಾಫಂಗ್ಸೆಟ್

ಮಿಟ್ ಝುನೆಹ್ಮೆಂಡೆಮ್ ಆಲ್ಟರ್ ವರ್ಲಾಂಗ್ಸಾಮ್ಟ್ ಸಿಚ್ ಡೈ ಗೆಶ್ವಿಂಡಿಗ್ಕೀಟ್, ಮಿಟ್ ಡೆರ್ ಸಿಚ್ ಅನ್ಸೆರೆ ಹಾಟ್ಜೆಲ್ಲೆನ್ ಎರ್ನ್ಯೂರ್ನ್. ಡೈಸ್ ಕನ್ ಝು ಐನರ್ ಅನ್ಸಮ್ಮ್ಲುಂಗ್ ವಾನ್ ಅಬ್ಜೆಸ್ಟೋರ್ಬೆನೆನ್ ಹಾಟ್ಜೆಲ್ಲೆನ್ ಔಫ್ ಡೆರ್ ಹೌಟೊಬರ್ಫ್ಲಾಚೆ ಫ್ಯೂರೆನ್, ವೊಡರ್ಚ್ ಫಾಲ್ಟೆನ್ ಅಂಡ್ ಫೀನೆ ಲಿನಿಯೆನ್ ಡ್ಯೂಟ್ಲಿಚೆರ್ ಸಿಚ್ಟ್ಬರ್ ವರ್ಡೆನ್ ಕೊನ್ನೆನ್. ಫಾಲ್ಟೆನ್ ಬಿಲ್ಡೆನ್ ಸಿಚ್ ಟೈಪಿಸ್ಚೆರ್ವೈಸ್ ಆನ್ ಹಾಟ್ಸ್ಟೆಲ್ಲೆನ್, ಡೈ ಹೌಫಿಗ್ ಡೆರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆಸ್ಗೆಸೆಟ್ಜ್ ಸಿಂಡ್, ವೈ ಗೆಸಿಚ್ಟ್, ಹಾಲ್ಸ್ ಉಂಡ್ ಹಾಂಡೆ. ಡಾ ಡೈ ಹಾಟ್ ಆನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಜಿಟಾಟ್ ವರ್ಲಿಯರ್ಟ್, ಕೊನ್ನೆನ್ ಡೈಸೆ ಫಾಲ್ಟೆನ್ ಮಿಟ್ ಡೆರ್ ಝೀಟ್ ಡ್ಯೂಟ್ಲಿಚೆರ್ ಹೆರ್ವರ್ಟ್ರೆಟೆನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಚ್ ವರ್ಟಿಫೆನ್.

ವೈ ಫಂಕ್ಟಿಯೊನಿಯರ್ಟ್ ದಾಸ್ ಕರಗುವ ಕಾಲಜನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಎಸೆನ್ಸ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಫರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್?

ಕರಗುವ ಕಾಲಜನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಎಸೆನ್ಸ್ ಗೆಸಿಚ್ಟ್ಸ್ಟ್ರಾಫಂಗ್ಸೆಟ್

ದಾಸ್ ಸೆಟ್ ಎಂಥಾಲ್ಟ್ ಐನೆನ್ ಲೋಸ್ಲಿಚೆನ್ ಕೊಲ್ಲಗೆನ್‌ಫಾಡೆನ್, ಡೆರ್ ಔಸ್ ಲ್ಯಾಂಗೆನ್, ಫಾಸೆರಿಜೆನ್ ಪ್ರೊಟೀನೆನ್ ಬೆಸ್ಟೆಹ್ಟ್, ಡೈ ಔಚ್ ಇನ್ ಡೆರ್ ಹಾಟ್ ವರ್ಕೊಮೆನ್. ವೆನ್ ಡೆರ್ ಫಾಡೆನ್ ಔಫ್ ಡೈ ಹಾಟ್ ಔಫ್ಗೆಟ್ರಾಜೆನ್ ವೈರ್ಡ್, ಬಿಲ್ಡೆಟ್ ಎರ್ ಐನೆ ಟೆಂಪೊರೆರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಡೈ ಡಝು ಬೀಟ್ರ್ಯಾಗ್ಟ್, ಡೈ ಹಾಟ್ ಜು ಸ್ಟಟ್ಜೆನ್ ಅಂಡ್ ದಾಸ್ ಎರ್ಷೆಇನಂಗ್ಸ್ಬಿಲ್ಡ್ ವಾನ್ ಫೀನೆನ್ ಲಿನಿಯೆನ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಟೆನ್ ಜು ರೆಡ್ಯೂಜಿರೆನ್.

Förderung der Kollagenproduktion

ಕರಗುವ ಕಾಲಜನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಎಸೆನ್ಸ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಫಿರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಕನ್ ಹೆಲ್ಫೆನ್, ಡೈ ಕೊಲಾಜೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಜುಕರ್ಬೆಲ್ನ್. ದಾಸ್ ಕರಗುವ ಕಾಲಜನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೊ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಫಿರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಕನ್ ಡೈ ಕೊಲ್ಲಜೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಂಕುರ್ಬೆಲ್ನ್, ಇಂಡೆಮ್ ಎಸ್ ಡೈ ನ್ಯಾಟರ್ಲಿಚೆ ಹೈಲುಂಗ್ಸ್ರೆಕ್ಶನ್ ಡೆರ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿಯರ್ಟ್, ಡೈ ಹಾಟ್ ವೋರ್ ಸ್ಕಾಡೆನ್ ಡರ್ಚ್ ಫ್ರೈ ರಾಡಿಕಾಲ್ ಸ್ಚಿಲಿಟ್ಜ್‌ಪ್ರೋಡ್ ಸ್ಚಿಲೀಟ್‌ಸ್ಟ್‌ಪ್ರೊಡ್ ಸ್ಚಿಲೀಟ್‌ಸ್ಟ್‌ಪ್ರೊಡ್‌ಡ್‌ಡ್ಯೂಕ್

Hydratisiert ಉಂಡ್ befeuchtet ಡೈ Haut

ಸೋವೊಹ್ಲ್ ಲೊಸ್ಲಿಚೆಸ್ ಕೊಲ್ಲಾಜೆನ್ ಅಲ್ಸ್ ಔಚ್ ನ್ಯಾನೊ-ಪ್ಲಾಟಿನ್-ಎಸ್ಸೆನ್ಜ್ ಕೊನ್ನೆನ್ ಡೈ ಹಾಟ್ ಮಿಟ್ ಫ್ಯೂಚ್ಟಿಗ್ಕೀಟ್ ವರ್ಸರ್ಜೆನ್, ಡೈ ಹಾಟ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟುರ್ ವರ್ಬೆಸ್ಸೆರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಸೈ ಗ್ಲಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಗೆಶ್ಮಿಡಿಗರ್ ಎರ್ಶೆನೆನ್ ಲಾಸೆನ್ ಕನ್. Beide enthalten winzige Platinpartikel, ಡೈ ಟೈಫ್ ಇನ್ ಡೈ Haut eindringen können und antioxidative Eigenschaften haben, ಡೈ ಡೈ Haut vor Schäden durch freie Radikale schützen können. ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಾಲೆ ಸಿಂಡ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಬಿಲ್ ಮೊಲೆಕುಲೆ, ಡೈ ಡೈ ಸ್ಚುಟ್ಜ್‌ಬಾರಿಯರ್ ಡೆರ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಚಾಡಿಜೆನ್ ಕೊನ್ನೆನ್, ವಾಸ್ ಜು ಟ್ರೋಕೆನ್‌ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಆಂಡೆರೆನ್ ಝೀಚೆನ್ ಡೆರ್ ಹೌಟಲ್‌ಟೆರುಂಗ್ ಫರ್ಟ್. Durch den Schutz der Haut vor Schäden durch freie Radikale kann Nano-Platin-Essenz dazu beitragen, die Haut hydratisiert und mit Feuchtigkeit zu versorgen.

ಕರಗುವ ಕಾಲಜನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಎಸೆನ್ಸ್ ಗೆಸಿಚ್ಟ್ಸ್ಟ್ರಾಫಂಗ್ಸೆಟ್

Aufhellende und strahlende Haut

ನ್ಯಾನೊ-ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನ್-ಎಸ್ಸೆನ್ಜ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಹೌಟಫ್ಹೆಲ್ಲೆಂಡೆ ಐಜೆನ್ಸ್‌ಚಾಫ್ಟೆನ್, ಡೈ ಡಝು ಬೀಟ್ರಜೆನ್ ಕೊನ್ನೆನ್, ಡೆನ್ ಹಾಟನ್ ಆಸ್ಜುಗ್ಲೀಚೆನ್ ಉಂಡ್ ದಾಸ್ ಆಫ್ಟ್ರೆಟೆನ್ ವಾನ್ ಡಂಕ್ಲೆನ್ ಫ್ಲೆಕೆನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಪರ್ಪಿಗ್ಮೆಂಟಿಯುಂಗ್ ಜು ವೆರ್ರಿಂಗರ್ನ್. ಡೈಸೆ ಪಾರ್ಟಿಕೆಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಜೆನ್ ಔಚ್ ಡಜು ಬೀ, ಡೈ ಝೆಲ್ನ್ಯೂಬಿಲ್ಡಂಗ್ ಜು ಎರ್ಹೋಹೆನ್, ಉಮ್ ಡೈ ಹಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಲೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಿಶರ್ ಆಸ್ಸೆಹೆನ್ ಜು ಲಾಸೆನ್.

ಕರಗುವ ಕಾಲಜನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಎಸೆನ್ಸ್ ಗೆಸಿಚ್ಟ್ಸ್ಟ್ರಾಫಂಗ್ಸೆಟ್

ವಿಚ್ಟಿಗ್ಸ್ಟೆ ಇನ್ಹಾಲ್ಟ್ಸ್ಟೋಫ್: ಕೊಲ್ಲಾಜೆನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೊ-ಪ್ಲಾಟಿನ್

1. ಕೊಲ್ಲಾಜೆನ್ - ಕೊಲ್ಲಾಜೆನ್ ಸ್ಪೀಲ್ಟ್ ಐನ್ ವಿಚ್ಟಿಗೆ ರೋಲ್ ಫರ್ ಡೈ ಗೆಸುಂಡ್‌ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟುರ್ ಡೆರ್ ಹಾಟ್. ಇಸ್ ಇಸ್ಟ್ ಫರ್ ಡೈ ಫೆಸ್ಟಿಗ್‌ಕೀಟ್, ಅನ್ಟರ್‌ಸ್ಟಟ್ಜುಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಜಿಟಾಟ್ ಡೈಸೆಸ್ ಗೆವೆಬ್ಸ್ ವೆರಾಂಟ್‌ವರ್ಟ್ಲಿಚ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟ್‌ಸ್ಚೆಡೆಂಡ್ ಫರ್ ಡೈ ಆಫ್ರೆಚ್ಟರ್‌ಹಾಲ್ಟಂಗ್ ಸೀನರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟುರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಶನ್. ಕೊಲ್ಲಾಜೆನ್ ಇಸ್ಟ್ ಔಚ್ ಐನ್ ಬಿಲೀಬ್ಟರ್ ಇನ್ಹಾಲ್ಟ್ಸ್ಸ್ಟಾಫ್, ಡಾ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನಿಮ್ಟ್, ಡಸ್ ಎಸ್ ಜುರ್ ವೆರ್ಬೆಸ್ಸೆರುಂಗ್ ಡೆಸ್ ಹಾಟ್ಬಿಲ್ಡೆಸ್ ಬೀಟ್ರ್ಯಾಗ್ಟ್, ಇಂಡೆಮ್ ಎಸ್ ಡೈ ಎಲಾಸ್ಟಿಜಿಟಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈ ಫ್ಯೂಚ್ಟಿಗ್ಕೀಟ್ಸ್ಝುಫುಹ್ರ್ ಫರ್ಡರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಾಸ್ ಫ್ಯುನ್ಫ್ರೆಟೆನ್ ವ್ಯೋನ್ಫ್ರೆಟೆನ್.

2. ನ್ಯಾನೊ-ಪ್ಲಾಟಿನ್‌ಪಾರ್ಟಿಕೆಲ್ - ನ್ಯಾನೊ-ಪ್ಲಾಟಿನ್ ಬೆಝೀಹ್ಟ್ ಸಿಚ್ ಔಫ್ ವಿನ್‌ಜಿಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನ್‌ಪಾರ್ಟಿಕೆಲ್, ಡೈ ಸೆಹ್ರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಂಡ್ ಉಂಡ್ ಇನ್ ಡೆರ್ ರೆಜೆಲ್ ಐನೆ ಗ್ರೋಸ್ ವಾನ್ 1 ಬಿಸ್ 100 ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್ನ್ ಹ್ಯಾಬೆನ್. ಡೈಸೆ ಪಾರ್ಟಿಕೆಲ್ ಸಿಂಡ್ ಸೋ ಕ್ಲೈನ್, ಡಸ್ ಸೈ ಟೈಫ್ ಇನ್ ಡೈ ಹಾಟ್ ಐಂಡ್ರಿಂಗೆನ್ ಕೊನ್ನೆನ್, ವೊಡರ್ಚ್ ಸೈ ಐನೆ ರೀಹೆ ವಾನ್ ಪೊಟೆನ್ಜಿಲ್ಲೆನ್ ವೊರ್ಟೆಲೆನ್ ಬೈಟೆನ್ ಕೊನ್ನೆನ್. ನ್ಯಾನೊ-ಪ್ಲಾಟಿನ್ ಇಸ್ಟ್ ಐನ್ ಐಂಜಿಗಾರ್ಟಿಗರ್ ಇನ್‌ಹಾಲ್ಟ್ಸ್‌ಸ್ಟಾಫ್, ಡೆರ್ ಐನೆ ರೀಹೆ ವಾನ್ ಪೊಟೆನ್‌ಜಿಲ್ಲೆನ್ ವೊರ್ಟೆಲೆನ್ ಬೈಟೆಟ್, ವೈ z. B. ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಶುಟ್ಜ್, ಕೊಲ್ಲಾಜೆನ್‌ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಏಜಿಂಗ್-ಎಫೆಕ್ಟೆ.

ಕರಗುವ ಕಾಲಜನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಎಸೆನ್ಸ್ ಗೆಸಿಚ್ಟ್ಸ್ಟ್ರಾಫಂಗ್ಸೆಟ್

Macht das Soluble Collagen Thread & Nano Platinum Essence Facial Firming set so besonders?

✅ Förderung der natürlichen Kollagenproduktion der Haut
✅ ವರ್ಬೆಸೆರ್ಟ್ ಡೈ ಎಲಾಸ್ಟಿಜಿಟಾಟ್ ಅಂಡ್ ಫೆಸ್ಟಿಗ್‌ಕೀಟ್ ಡೆರ್ ಹಾಟ್
✅ ಟೋಪಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಐಜೆನ್‌ಶಾಫ್ಟನ್
✅ ಫೋರ್ಡರ್ಟ್ ಡೈ ಜೆಲ್ರೆಜೆನರೇಶನ್
✅ ಬೈಟೆಟ್ ಐನೆ ಸ್ಟ್ರಾಫೆಂಡೆ ವಿರ್ಕುಂಗ್ ಔಫ್ ಡೈ ಹಾಟ್
✅ ರೆಡಿಜಿಯರ್ಟ್ ದಾಸ್ ಆಫ್ರೆಟೆನ್ ವಾನ್ ಫೈನೆನ್ ಲಿನಿಯೆನ್ ಉಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ಚೆನ್
✅ ಫೋರ್ಡರ್ನ್ ಐನೆನ್ ಜುಗೆಂಡ್ಲಿಚೆರ್ ಆಸ್ಸೆಹೆಂಡೆನ್ ಟೀಂಟ್
✅ ಸ್ಕ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚ್ಟಿಗ್ಕೀಟ್ ಐನ್ ಉಂಡ್ ಸ್ಚುಟ್ಜ್ಟ್ ವೋರ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಂಗ್
✅ ವರ್ಬೆಸ್ಸೆರ್ನ್ ಸೈ ಡೈ ಆಲ್ಜೆಮೈನ್ ಗೆಸುಂಧೈಟ್ ಉಂಡ್ ದಾಸ್ ಆಸ್ಸೆಹೆನ್ ಡೆರ್ ಹಾಟ್

ಕರಗುವ ಕಾಲಜನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಎಸೆನ್ಸ್ ಗೆಸಿಚ್ಟ್ಸ್ಟ್ರಾಫಂಗ್ಸೆಟ್

ಹಿಯರ್ ಸಿಂಡ್ ಈನಿಗೆ ಅನ್ಸೆರೆರ್ ಝುಫ್ರೀಡೆನೆನ್ ಕುಂಡೆನ್

"ಜಹ್ರೆಲಾಂಗ್ ಹಬೆ ಇಚ್ ಮಿಚ್ ವೆಗೆನ್ ಡೆರ್ ಲಿನಿಯೆನ್ ಉಂಡ್ ಫಾಲ್ಟೆನ್ ಇನ್ ಮೈನೆಮ್ ಗೆಸಿಚ್ಟ್ ವರ್ಲೆಜೆನ್ ಗೆಫಲ್ಟ್, ಅಬರ್ ಎರ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಸ್ ಮೇನ್ ಇಹೆಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಿಚ್ ಡರೌಫ್ ಔಫ್ಮೆರ್ಕ್ಸಾಮ್ ಗೆಮಾಚ್ ಹ್ಯಾಟ್, ಹಬೆ ಇಚ್ ಬೆಸ್ಚ್ಲೋಸೆನ್, ಎಟ್ವಾಸ್ ಜು ಅನ್ಟರ್ನೆಮೆನ್. ಇಚ್ ಬೆನುಟ್ಜೆ ದಾಸ್ ಫೇಸ್ ಫರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಎರ್ಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಐನ್ ಪಾರ್ ವೊಚೆನ್, ಅಬರ್ ಇಚ್ ಹ್ಯಾಬೆ ಬೆರೀಟ್ಸ್ ಐನೆನ್ ಅನ್ಟರ್ಸ್ಚಿಡ್ ಬೆಮರ್ಕ್ಟ್. ಮೈನೆ ಹಾಟ್ ಫಲ್ಟ್ ಸಿಚ್ ವೀಚರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಟ್ ಮೆಹರ್ ಫ್ಯೂಚ್ಟಿಗ್ಕೀಟ್ ವರ್ಸರ್ಗ್ಟ್ ಆನ್, ಅಂಡ್ ಡೈ ಫಾಲ್ಟೆನ್ ಇನ್ ಮೈನೆಮ್ ಗೆಸಿಚ್ ಸಿಂಡ್ ವಿಯೆಲ್ ವೆನಿಗರ್ ಆಫಲ್ಲಿಗ್. ಸೊಗರ್ ಮೇ ಮನ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಬೆಮರ್ಕ್ಟ್, ವೈ ವಿಯೆಲ್ ಬೆಸ್ಸರ್ ಮೈನೆ ಹಾಟ್ ಹೀಟ್ ಆಸಿಯೆತ್. ಕೇಟೀ ಕ್ಲಿಂಟನ್

ಕರಗುವ ಕಾಲಜನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಎಸೆನ್ಸ್ ಗೆಸಿಚ್ಟ್ಸ್ಟ್ರಾಫಂಗ್ಸೆಟ್

“ಬಿಸ್ ಇಚ್ ಡೈಸ್ ಸೋಲ್ಯೂಬಲ್ ಕಾಲಜನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಎಂಟ್ಡೆಕ್ಟೆ, ಹ್ಯಾಟೆ ಇಚ್ ಐನೆ ಮೆಂಗೆ ಸೆರೆನ್ ಆಸ್ಪ್ರೊಬಿಯರ್ಟ್, ಓಹ್ನೆ ಎರ್ಫೋಲ್ಗ್. ಮೈನ್ ಟೀಂಟ್ ವುರ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಹ್ಲೆಂಡರ್ ಉಂಡ್ ಮೈನೆ ಹಾಲ್ಸ್ಫಾಲ್ಟೆನ್ ಅಂಡ್ ಫೀನೆನ್ ಲಿನಿಯೆನ್ ಬಿಗ್ನೆನ್ ಇನ್ನರ್ಹಾಲ್ಬ್ ವೆನಿಗರ್ ಟೇಜ್ ಜು ವರ್ಸ್ಚ್ವಿಂಡೆನ್. ಮೈನೆ ಹೌಟ್ ಸಾಹ್ ಜಂಗರ್ ಆಸ್ ಅಲ್ ಜೆ ಜುವೋರ್ ಉಂಡ್ ಫಲ್ಟೆ ಸಿಚ್ ಔಚ್ ಸೋ ಆನ್, ಅಲ್ ಇಚ್ ದಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ವೈಟರ್ ಅನ್ವೆಂಡೆಟೆ. ಇಚ್ ವಾರ್ ವಾನ್ ಡೆನ್ ಎರ್ಗೆಬ್ನಿಸ್ಸೆನ್ ಬೆಜಿಸ್ಟರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ ಎಸ್ ನೂರ್ ಎಂಪ್ಫೆಹ್ಲೆನ್. - ಮಿನರ್ವಾ ರಿಯೊಚೆ

Gebrauchsanweisung

1. ರೀನಿಜೆನ್ ಸೈ ಝುರ್ಸ್ಟ್ ಇಹ್ರ್ ಗೆಸಿಚ್ಟ್. ವಾಷೆ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೋಕ್ನೆ ಎಸ್ ಎಬಿ.

2. ಲೆಜೆನ್ ಸೈ ಡೆನ್ ಲೊಸ್ಲಿಚೆನ್ ಫಾಡೆನ್ ಔಫ್ ಡೈ ಸ್ಟೆಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಜೆನ್ ಸೈ ಡೈ ನ್ಯಾನೊ-ಪ್ಲಾಟಿನ್-ಎಸ್ಸೆನ್ಜ್ ಔಫ್.

3. Warten Sie, bis sich der Faden aufgelöst hat, und massieren Sie ihn ein, bis er eingezogen ist.


ನಮ್ಮ ಖಾತರಿ
ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 100% ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಬೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ZERO ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು 24/7/365 ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಕರಗುವ ಕಾಲಜನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಎಸೆನ್ಸ್ ಗೆಸಿಚ್ಟ್ಸ್ಟ್ರಾಫಂಗ್ಸೆಟ್
ಕರಗುವ ಕಾಲಜನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಎಸೆನ್ಸ್ ಗೆಸಿಚ್ಟ್ಸ್ಟ್ರಾಫಂಗ್ಸೆಟ್
$30.95 - $90.95 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ