ಸ್ಲಿಮೋರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್ಜೆರಾಟ್ ಝುರ್ ಲಿಂಫ್ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫರ್ ಡೆನ್ ಹಾಲ್ಸ್

$27.95 - $75.95

ರೋಸಿ ಮೆಯೆರ್ ಬೆರಿಚ್ಟೆಟ್ ಉಬರ್ ಇಹ್ರೆ ಎರ್ಫಹ್ರುಂಗೆನ್ ಮಿಟ್ ಡೆಮ್ ಟ್ರಾಗ್ಬರೆನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್ಜೆರಾಟ್ ಜುರ್ ಲಿಂಫ್ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅಂಡ್ ನಾಕೆನ್ಫಾರ್ಮಂಗ್

⭐⭐⭐⭐⭐

“ಮೈನ್ ಲಿಂಫ್ಲೀಡೆನ್ ಮಚ್ಟ್ ಮಿರ್ ಸೀಟ್ ಉಬರ್ ಐನೆಮ್ ಜಹರ್ ಜು ಸ್ಚಾಫೆನ್, ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಇಸ್ಟ್ ಉಂಗ್ಲಾಬ್ಲಿಚ್ ಸ್ಮೆರ್ಜಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಉನಾಂಗೆನೆಮ್. ಇಚ್ ಲೈಡೆ ಅನ್ಟರ್ ಫ್ಲಸ್ಸಿಗ್ಕೀಟ್ಸೆಯಿನ್ಲಾಗೆರುಂಗೆನ್, ಡೈ ಡೈ ಬ್ಲಾಹುಂಗೆನ್ ಇನ್ ಮೈನೆಮ್ ಕೊರ್ಪರ್ ವೆರುರ್ಸಾಚೆನ್. ಇನ್ಫೋಲ್ಗೆಡೆಸ್ಸೆನ್ ಫುಹ್ಲೆ ಇಚ್ ಮಿಚ್ ಇಮ್ಮರ್ ಸ್ಟೀಫ್ ಉಂಡ್ ಬೆವೆಜ್ ಮಿಚ್ ಡೈ ಮೈಸ್ಟೆ ಝೀಟ್ ನೂರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ಸಮ್. ದಾಸ್ ಟ್ರಾಗ್ಬರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್ಜೆರ್ಟ್ ಝುರ್ ಎಂಟ್ಲಾಸ್ಟಂಗ್ ಡೆಸ್ ನಾಕೆನ್ಸ್ ಐಸ್ಟ್ ಐನ್ ಗ್ರೋಸಾರ್ಟಿಗರ್ ಫಂಡ್. ನಾಚ್ ನೂರ್ 3 ವೋಚೆನ್ ರೆಗೆಲ್ಮಾಸಿಗರ್ ಅನ್ವೆಂಡಂಗ್ ಹ್ಯಾಬೆನ್ ಡೈ ಬೆಶ್ವೆರ್ಡೆನ್ ಉಂಡ್ ಬ್ಲಾಹುಂಗೆನ್ ಡ್ಯೂಟ್ಲಿಚ್ ಅಬ್ಜೆನೊಮೆನ್. ಇಚ್ ಬೆನುಟ್ಜೆ ದಾಸ್ ಗೆರಾಟ್ ಜ್ವೀಮಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ಲಿಚ್. ಅಲ್ಸ್ ಜೆಮಂಡ್, ಡೆರ್ ಅನ್ಟರ್ ಐನರ್ ಸೋ ಸ್ಕ್ಲೆಚ್ಟೆನ್ ಬ್ಲುಟ್ಜಿರ್ಕುಲೇಶನ್ ಲೈಡೆಟ್, ಕನ್ ಇಚ್ ನಾಚ್ ಐನೆಮ್ ಮೊನಾಟ್ ಅನ್ಟರ್ಬ್ರೋಚೆನರ್ ಬೆನುಟ್ಜುಂಗ್ ಸೇಗೆನ್, ಡಾಸ್ ಎಸ್ ಉಂಗ್ಲಾಬ್ಲಿಚ್ ನಟ್ಜ್ಲಿಚ್ ಇಸ್ಟ್ ಉಂಡ್ ಎಸ್ ಮಿರ್ ಎರ್ಲಾಬ್ಟ್, ಜುಲ್ಬ್ ಇಚ್ ನ್ಯಾಸ್ಚ್ ಟ್ರಾಜೆನ್. -ರೋಸಿ ಮೇಯರ್, 32, ವರ್ಜೀನಿಯಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್

ಸ್ಲಿಮೋರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್ಜೆರಾಟ್ ಝುರ್ ಲಿಂಫ್ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫರ್ ಡೆನ್ ಹಾಲ್ಸ್

⭐⭐⭐⭐⭐

“ಇಚ್ ಹ್ಯಾಬೆ ಇನ್ ಡೆನ್ ಲೆಟ್ಜ್‌ಟೆನ್ ಟ್ಯಾಗೆನ್ ಅನ್ಟರ್ ನಾಕೆನ್ಸ್‌ಮೆರ್ಜೆನ್ ಗೆಲಿಟೆನ್. ಡೈ ಷ್ಮೆರ್ಜೆನ್ ಸಿಂಡ್ ಎರ್ಟ್ರಾಗ್ಲಿಚ್, ಅಬರ್ ಸೈ ಸಿಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗ್ ಉಂಡ್ ಇಚ್ ಕನ್ ನಿಚ್ ರಿಚ್ಟಿಗ್ ಅರ್ಬೈಟೆನ್. ಡೈಸೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಗ್ಬೇರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್ಜೆರ್ಟ್ ಝುರ್ ಎಂಟ್ಲಾಸ್ಟಂಗ್ ಡೆಸ್ ನಾಕೆನ್ಸ್ ಹಿಲ್ಫ್ಟ್ ಗೆಜೆನ್ ಡೈ ಷ್ವೆಲ್ಲುಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಿಂಡರ್ಟ್ ಡೈ ಷ್ಮೆರ್ಜೆನ್. ನಾಚ್ 3 ಟ್ಯಾಗೆನ್ ಅನ್ವೆಂಡಂಗ್ ಇಸ್ಟ್ ದಾಸ್ ಎರ್ಗೆಬ್ನಿಸ್: ಕೀನೆ ಷ್ಮೆರ್ಜೆನ್ ಉಂಡ್ ಷ್ವೆಲ್ಲುಂಗನ್ ಮೆಹರ್.ಸಿಲ್ವಿಯಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, 46, ಟೊರೊಂಟೊ, ಕೆನಡಾ

Erreichen Sie eine gesunde Gewichtsabnahme auf natürliche Art und Weise!

ದಾಸ್ ಟ್ರಾಗ್ಬರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್ಜೆರಾಟ್ ಝುರ್ ಲಿಂಫ್ಸ್ಟೌಂಟ್ಲಾಸ್ಟಂಗ್ ಐಸ್ಟ್ ದಾಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಝುರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ರಿನಿಗುಂಗ್ ಉಂಡ್ ಗೆವಿಚ್ಟ್ರೆಡ್ಜಿಯರ್ಂಗ್. Es ermöglicht dem Körper eine schnelle und wirksame Aufnahme aller natürlichen Inhaltsstoffe, wodurch es belebend und wohltuend für jeden ist.

ಸ್ಲಿಮೋರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್ಜೆರಾಟ್ ಝುರ್ ಲಿಂಫ್ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫರ್ ಡೆನ್ ಹಾಲ್ಸ್

ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು?

ಎಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಟ್ ಸಿಚ್ ಉಮ್ ಐನೆ ನಿಚ್ಟ್-ಚಿರುರ್ಗಿಸ್ಚೆ ಮೆಥೋಡ್, ಉಮ್ ಡೆನ್ ಕೊರ್ಪರ್ ವಾನ್ ಗಿಫ್ಟ್‌ಸ್ಟಾಫೆನ್ ಜು ಬೆಫ್ರೆಯೆನ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲಿಸಿಯೆರ್ಟೆಸ್ ಫೆಟ್ ಜು ರೆಡ್ಜಿಯೆರೆನ್. Durch Ultraschallvibrationen wird bei diesem Verfahren Druck auf die Fettzellen ausgeübt. ಡರ್ಚ್ ಡೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಕೆನ್ ಡ್ರಕ್ ಲೊಸೆನ್ ಸಿಚ್ ಡೈ ಫೆಟ್ಜೆಲ್ಲೆನ್ ಔಫ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಡೆನ್ ಜು ಫ್ಲಸ್ಸಿಗ್ಕೀಟ್. ಡೆರ್ ಯುರಿನ್ ಕನ್ ಡ್ಯಾನ್ ವೊಮ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಝುರ್ ಆಸ್ಶೆಡ್ಯುಂಗ್ ವರ್ವೆಂಡೆಟ್ ವರ್ಡೆನ್.

ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್: ಗುಟ್ ಬ್ಲೂಟ್ಜಿರ್ಕುಲೇಷನ್

ದಾಸ್ ಮೆರಿಕಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ನೆಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಅನ್ಟರ್ಸ್ಟಟ್ಜ್ಟ್ ಡೈ ಡರ್ಚ್ಬ್ಲುಟಂಗ್ ಡೆರ್ ಆರ್ಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಗೆವೆಬೆ ಇಮ್ ಗಾನ್ಜೆನ್ ಕೊರ್ಪರ್. ಡರ್ಚ್ ಡೈ ವೆಲ್ಲೆನ್, ಡೈ ದಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಸೆಂಡೆಟ್, ಹಿಲ್ಫ್ಟ್ ಎಸ್, ಬ್ಲಾಕಾಡೆನ್ (ಸ್ಟೆನೊಸೆನ್) ಮತ್ತು ಅನೋಮಾಲಿಯೆನ್ ವೈ ಪ್ಲೇಕ್ ಅಥವಾ ಎಂಬೋಲಿಯನ್ ಔಫ್ಜುಲೋಸೆನ್.

ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್: ಲಿಂಫ್ಸ್ಟೌಂಗ್ ವರ್ಬ್ಯೂಜೆನ್

Es wird angenommen, dass Ultraschall unser ಲಿಂಫ್ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈ ವಿರ್ಕ್ಸಾಮ್ಕೀಟ್ ಡೆರ್ ಲಿಂಫ್ಡ್ರೈನೇಜ್ ಎರ್ಹೋತ್. Er kann den Entgiftungsprozess unseres Körpers unterstützen, indem er es dem Lymphsystem ermöglicht, Flüssigkeiten, die zelluläre Nebenprodukte und Andere Abfßßälle schieren, ville Transportuen.

ಸ್ಲಿಮೋರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್ಜೆರಾಟ್ ಝುರ್ ಲಿಂಫ್ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫರ್ ಡೆನ್ ಹಾಲ್ಸ್

ವಿಸ್ಸೆನ್ ಸೈ, ವೈ ಅನ್ಸರ್ ಲಿಂಫ್ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಂಕ್ಟಿಯೊನಿಯರ್ಟ್?

ದಾಸ್ ಲಿಂಫ್‌ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐಸ್ಟ್ ಐನ್ ನೆಟ್ಜ್‌ವರ್ಕ್ ವಾನ್ ಜಿವೆಬೆನ್ ಉಂಡ್ ಆರ್ಗಾನೆನ್ ಇಮ್ ಕೊರ್ಪರ್, ದಾಸ್ ಡೆನ್ ಅಬ್ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ವಾನ್ ಅಬ್ಫಾಲ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟೆನ್, ಗಿಫ್ಟೆನ್, überschüssigem Fett und anderen unerwünschten Substanzen unterstützಟಿ. Es nutzt die Lymphknoten, winzige Organe, die im ganzen Körper verteilt sind, um Abfallprodukte, gelöste Fette und Gifte aus der Lymphflüssigkeit zu entfernen.

ಸ್ಲಿಮೋರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್ಜೆರಾಟ್ ಝುರ್ ಲಿಂಫ್ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫರ್ ಡೆನ್ ಹಾಲ್ಸ್

ಡೈ überschüssige Flüssigkeit, ಡೈ ಔಸ್ ಡೆನ್ ಝೆಲೆನ್ ಅಂಡ್ ಗೆವೆಬೆನ್ ಇಮ್ ಗನ್ಜೆನ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಟ್, ವಿರ್ಡ್ ವಾನ್ ಡೀಸೆನ್ ಲಿಂಫ್ಗೆಫೆನ್ ಔಫ್ಗೆಫಾಂಗೆನ್, ಡೈ ಅಲ್ಸ್ ಅಬ್ವಾಸರ್ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆಸ್ ಕೊರ್ಪರ್ಸ್ ಫಂಗೈರೆನ್. ಡೈ überschüssige Flüssigkeit wird dann in den Kreislauf zurückgeführt, wo sie erneut zirkuliert. ಐನೆ ಲಿಂಫ್ಸ್ಟೌಂಗ್, ಡೈ ಔಚ್ ಡರ್ಚ್ ಡೈ ಅನ್ಸಮ್ಮ್ಲುಂಗ್ ವಾನ್ ಅಬ್ಫಾಲ್ಸ್ಟಾಫೆನ್ ಉಂಡ್ ಟಾಕ್ಸಿನೆನ್, ಐನೆ ವರ್ಮಿಂಡರ್ಟೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಾಟ್ ಅಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಸ್ ಅನೋಮಾಲಿಯೆನ್ ಡೆರ್ ಲಿಂಫ್ಬಾಹ್ನೆನ್ ಹೆರ್ವರ್ಗೆರುಫೆನ್ ವೆರ್ಡೆನ್ ಕನ್, ಕನ್ ಜು ಐನೆಮ್ ಪ್ರೈಮೆರೆನೆಮ್ ಲೈಮ್ಫ್ರೆನೆಮ್.

ವೆಲ್ಚೆ ವರ್ಸ್ಟಾಪ್ಫುಂಗೆನ್ ವಿರ್ಕೆನ್ ಸಿಚ್ ಔಫ್ ದಾಸ್ ಲಿಂಫ್ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್?

Zahlreiche Erkrankungen können ಡೈ ವೆನೆನ್, Drüsen ಉಂಡ್ Organe des Lymphsystems beeinträchtigen. Einige davon treten bereits vor der Geburt oder im Laufe der Kindheit auf. ಆಂಡೆರೆ ವೆರ್ಡೆನ್ ಡರ್ಚ್ ಕ್ರಾಂಖೈಟೆನ್ ಓಡರ್ ಸ್ಚಾಡಿಗುಂಗೆನ್ ಹೆರ್ವರ್ಗೆರುಫೆನ್. Zu den häufigen, aber auch ungewöhnlichen Erkrankungen des Lymphsystems gehören die im Folgenden aufgeführten:

  • ಲಿಂಫಾಡೆನೋಪತಿ - Vergrößerte (geschwollene) Lymphknoten
  • ಲಿಂಫೋಡೆಮ್ - ಶ್ವೆಲ್ಲುಂಗ್ ಓಡರ್ ಅನ್ಸಮ್‌ಲುಂಗ್ ವಾನ್ ಫ್ಲಸ್ಸಿಗ್‌ಕೈಟ್
  • ಲಿಂಫಾಮ್ - ಕ್ರೆಬ್ಸೆರ್ಕ್ರಾನ್ಕುಂಜೆನ್ ಡೆಸ್ ಲಿಂಫಾಟಿಶೆನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್
  • ಲಿಂಫಾಂಜಿಟಿಸ್ - ಎಂಟ್ಝುಂಡಂಗ್ ಡೆರ್ ಲಿಂಫ್ಗೆಫೆಸ್
  • ಲಿಂಫೋಜೈಟೋಸ್ - ಐನ್ ಜುಸ್ಟಾಂಡ್, ಬೀ ಡೆಮ್ ಡೈ ಅಂಜಾಲ್ ಡೆರ್ ಲಿಂಫೋಝೈಟೆನ್ ಇಮ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಉಬರ್ ಡೆಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ವರ್ಟ್ ಲೀಗ್ಟ್.

ವೈ ಫಂಕ್ಟಿಯೊನಿಯರ್ಟ್ ದಾಸ್ ಟ್ರಾಗ್ಬೇರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್ಜೆರ್ಟ್ ಝೂರ್ ಲಿಂಫ್ಸ್ಟೌಂಟ್ಲಾಸ್ಟಂಗ್ ಆಮ್ ಹಾಲ್ಸ್?

  • Ultraschallwellen haben die Fähigkeit, durch die Haut in den Bereich der Fettablagerung einzudringen und bestimmte Fettzellen abzutöten. ಅನ್ಟರ್ ಡೆಮ್ ಐನ್‌ಫ್ಲುಸ್ ಡೆರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್‌ಸ್ಚ್ವಿಂಗುಂಗೆನ್ ವೆರ್ಡೆನ್ ಡೈ ಫೆಟ್‌ಜೆಲ್ಲೆನ್ ಔಫ್ಜೆಬ್ರೊಚೆನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಫ್ಲುಸ್ಸಿಗ್ಟ್.
  • Kontinuierliche, allwettertaugliche Beschallung, ಡೈ ಡೆನ್ Fettabbau während des Schlafs fördert.
  • ವರ್ವೆಂಡೆಟ್ ನೀಡರ್ಫ್ರೆಕ್ವೆಂಟೆ ಸ್ಕಾಲ್ವೆಲ್ಲೆನ್ ಮಿಟ್ ಐನರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಜ್ ವಾನ್ 3 ಬಿಸ್ 60 ಹರ್ಟ್ಝ್, ಡೈ ಬ್ಲುಟ್ಜೆಫೆಸ್, ನ್ಯೂರೋನೆನ್, ಲಿಂಫ್ಜೆಫೆಸ್, ಫಾಸೆರಿಜೆಸ್ ಗೆವೆಬ್ ಯುಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ವೋಲ್ಸ್ಟಾಂಡಿಗ್ ಸ್ಚುಟ್ಜೆನ್.

ಸ್ಲಿಮೋರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್ಜೆರಾಟ್ ಝುರ್ ಲಿಂಫ್ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫರ್ ಡೆನ್ ಹಾಲ್ಸ್

ನಾಚ್ ಅಂಗಬೆನ್ ಡೆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಪ್ರೆಚೆನ್ ಡೈ ಮೈಸ್ಟೆನ್ ಪರ್ಸೊನೆನ್ ಮಿಟ್ ಕ್ಲಿನಿಸ್ಚ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕಾಂಟರ್ ಫೆಟ್ಲಿಬಿಗ್ಕೀಟ್ ಇಮ್ ಲಾಫ್ ಡೆರ್ ಝೀಟ್ ಗಟ್ ಔಫ್ ಡೈ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್-ಇಂಪಲ್ಸ್ಥೆರಪಿ ಆನ್, ಇಮ್ ಗೆಜೆನ್ಸಾಟ್ಜ್ ಜು ಆಪರೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡೈಟೆನ್. ಡೈ ಮೆಹರ್‌ಹೀಟ್ ಡೆರ್ ಕ್ರಾನ್‌ಖಾಫ್ಟ್ ಫೆಟ್ಲಿಬಿಜೆನ್ ಮೆನ್‌ಶೆನ್ - 16 ವಾನ್ 20 - ಸ್ಪ್ರೆಚೆನ್ ಔಫ್ ಡೈ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್‌ಬೆಹಂಡ್‌ಲಂಗ್ ಗಟ್ ಆನ್, ವೈ ಐನೆ ಲಿಟರೇಟುಬರ್ಸಿಚ್ಟ್ ಜೀಗ್ಟ್.

ಸ್ಲಿಮೋರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್ಜೆರಾಟ್ ಝುರ್ ಲಿಂಫ್ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫರ್ ಡೆನ್ ಹಾಲ್ಸ್

ಸ್ಲಿಮೋರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್ಜೆರಾಟ್ ಝುರ್ ಲಿಂಫ್ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫರ್ ಡೆನ್ ಹಾಲ್ಸ್ಸ್ಲಿಮೋರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್ಜೆರಾಟ್ ಝುರ್ ಲಿಂಫ್ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫರ್ ಡೆನ್ ಹಾಲ್ಸ್

 ಹಿಯರ್ ಸಿಂಡ್ ಈನಿಗೆ ಅನ್ಸೆರೆರ್ ಝುಫ್ರೀಡೆನೆನ್ ಕುಂಡೆನ್

⭐⭐⭐⭐⭐

“Ich habe seit 3 ​​Jahren Probleme mit Lymphknoten, nehme Medikamente und gehe regelmäßig zum Arzt. ಇಚ್ ಹಬೆ ಔಚ್ ವೈಲೆ ಲೆಬೆನ್ಸ್ಮಿಟೆಲ್ ಜೆಮಿಡೆನ್, ಅಬರ್ ಎಸ್ ಸ್ಕೀಂಟ್, ದಾಸ್ ಡೈ ವೆರೆಂಡೆರುಂಗೆನ್ ಇಮ್ ಆಸ್ಸೆಹೆನ್ ಮೈನೆಸ್ ಹಾಲ್ಸ್ ನೂರ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಸಿಂಡ್. Dann erzählte mir ein Arbeitskollege von diesem tragbaren Mericle™ Ultraschallgerät zur Lymphdrainage und Körperformung am Hals. ಜು ಮೈನರ್ ಉಬೆರ್ರಾಸ್ಚುಂಗ್ ವುರ್ಡೆ ಡೆರ್ ನೋಟೆನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ಸಮ್ ಇಮ್ಮರ್ ಕ್ಲೇನರ್ ಉಂಡ್ ಇನ್ 4 ವೋಚೆನ್ ವಾರ್ ಎರ್ ವರ್ಸ್ಚ್ವುಂಡೆನ್ ಅಂಡ್ ಇಚ್ ಫುಹ್ಲ್ಟೆ ಮಿಚ್ ಗೆಸ್ಯುಂಡರ್ ಅಲ್ಸ್ ಜೆ ಜುವೋರ್. ಡ್ಯಾಂಕ್ ಡೈಸೆಸ್ ಎರ್ಸ್ಟಾನ್ಲಿಚೆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್"-ಸೋನಿಯಾ ಲಾರಾ, 28, ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್

ಸ್ಲಿಮೋರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್ಜೆರಾಟ್ ಝುರ್ ಲಿಂಫ್ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫರ್ ಡೆನ್ ಹಾಲ್ಸ್

⭐⭐⭐⭐⭐

“Ich war zuerst zögerlich, aber sobald ich es ausprobiert hatte und das Ergebnis sah, war ich begeistert! ಬೆವೋರ್ ಮೇನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಿಚ್ ಉಬರ್ರೆಡೆಟ್, ದಾಸ್ ಟ್ರಾಗ್ಬರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್ಜೆರಾಟ್ ಝುರ್ ಲಿಂಫ್ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಸ್ಜುಪ್ರೊಬಿಯೆರೆನ್. ಇಮ್ ಗೆಜೆನ್ಸಾಟ್ಜ್ ಜು ಡೆಮ್, ವಾಸ್ ಇಚ್ ಜುಯೆರ್ಸ್ಟ್ ಡಚ್ಟೆ, ಫಂಕ್ಟಿಯೊನಿಯೆರ್ಟೆ ಎಸ್ ವೆಸೆಂಟ್ಲಿಚ್ ಬೆಸ್ಸರ್, ಅಲ್ ಇಚ್ ಎರ್ವಾರ್ಟೆಟ್ ಹ್ಯಾಟೆ. ಡೈಸೆಸ್ ಎರ್ಗೆಬ್ನಿಸ್ ಹ್ಯಾಬೆ ಇಚ್ ನಾಚ್ 4 ವೊಚೆನ್ ಡೆರ್ ಅನ್ವೆನ್ಡುಂಗ್ ಎರಿಚ್ಟ್. ಇನ್ ಡೆರ್ ವೆರ್ಗಾಂಗೆನ್‌ಹೈಟ್ ಹ್ಯಾಬೆ ಇಚ್ ವೈಲೆ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಗೆಜೆನ್ ಶ್ವೆಲ್ಲುಂಗೆನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಲ್ಯಾಂಖೈಟ್ಸ್‌ಲೋಟಿನೆನ್ ಆಸ್ಪ್ರೊಬಿಯರ್ಟ್, ಅಬರ್ ಕೀನ್ ಡೇವನ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಜೆಮಲ್ಸ್ ಫಂಕ್ಟಿಯೊನಿಯರ್ಟ್. ಡೈಸೆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಿರ್ ಮೆಹರ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೆಗೆಬೆನ್ ಅಲ್ಸ್ ವೋರ್ಹರ್. "-ಎಲೆನಾ ರಾಬಿನ್ಸನ್, 46, ಕ್ಯಾಲ್ಗರಿ, ಕೆನಡಾ

ಸ್ಲಿಮೋರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್ಜೆರಾಟ್ ಝುರ್ ಲಿಂಫ್ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫರ್ ಡೆನ್ ಹಾಲ್ಸ್


ನಮ್ಮ ಖಾತರಿ
ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 100% ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಬೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ZERO ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು 24/7/365 ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಸ್ಲಿಮೋರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್ಜೆರಾಟ್ ಝುರ್ ಲಿಂಫ್ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫರ್ ಡೆನ್ ಹಾಲ್ಸ್
ಸ್ಲಿಮೋರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಚಾಲ್ಜೆರಾಟ್ ಝುರ್ ಲಿಂಫ್ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫರ್ ಡೆನ್ ಹಾಲ್ಸ್
$27.95 - $75.95 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ