HealthGo™ EMS ಜುಕರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಸಾಜ್ ಪ್ಯಾಡ್

$22.95 - $80.95

ಐನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗೆರಾಟ್, ದಾಸ್ ಜುರ್ ಸೆಂಕುಂಗ್ ಡೆಸ್ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ಸ್ಪೀಗಲ್ಸ್ ಬೀಟ್ರ್ಯಾಗ್ಟ್!

ದಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಗೋ™ ಇಎಮ್‌ಎಸ್ ಜುಕರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಸಾಜ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಗೆರಾಟ್, ದಾಸ್ ಐನ್ ನಿಚ್ಟ್-ಇನ್‌ವೇಸಿವ್, ಮೆಡಿಕಾಮೆಂಟೆನ್‌ಫ್ರೀ ಲೋಸಂಗ್ ಝುರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೋಹೆರ್ ಬ್ಲುಟ್‌ಜುಕರ್‌ವರ್ಟೆ ಬೈಟ್‌ಗಳು. ಮಿಟ್ ಸೀನರ್ ಲೀಸ್ಟುಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ಕೆನ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಆಸ್ ಇಎಮ್ಎಸ್-ಟೆಕ್ನಾಲಜೀ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸ್ಚೆನ್ ಇಂಪಲ್ಸೆನ್ ಕನ್ ದಾಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಡೆನ್ ನಟ್ಜೆರ್ನ್ ಹೆಲ್ಫೆನ್, ಐಹ್ರೆನ್ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ ಬೆಸ್ಸರ್ ಝು ಕಂಟ್ರೋಲಿರೆನ್ ಅಂಡ್ ಇಹ್ರೆ ಆಲ್ಜೆಮೈನ್ ಗೆಸುಂಡ್ಹೈಟ್ ಜು ವೆರ್ಬೆಸೆರ್ನ್. Probieren Sie es noch heute aus und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen!

HealthGo™ EMS ಜುಕರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಸಾಜ್ ಪ್ಯಾಡ್

Lassen Sie uns eine inspirierende Geschichte darüber hören, Wie Godfrey es geschafft Hat, seine Diabetesprobleme mit dem HealthGo™ EMS Zucker Kontrolle Massage Pad zu überwinden

ದಾಸ್ ಇಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ಫ್ರೇ, ಐನ್ 53-ಜಹ್ರಿಗರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕರ್, ಡೆರ್ ಶ್ವಿರಿಗ್ಕೀಟೆನ್ ಹ್ಯಾಟ್, ಸೀನೆನ್ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ಸ್ಪೀಗೆಲ್ ಅನ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜು ಹಾಲ್ಟೆನ್. ಟ್ರೋಟ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಜರ್ ಡಯೆಟ್ ಉಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಲಿಚರ್ ಬೆಟಾಟಿಗುಂಗ್ ಹ್ಯಾಟೆ ಗಾಡ್ಫ್ರೇ ಶ್ವಿಯೆರಿಗ್ಕೀಟೆನ್, ಸೀನೆನ್ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ಸ್ಪೀಗೆಲ್ ಜು ಕಂಟ್ರೋಲಿರೆನ್, ಇಹ್ಮ್ ಎರ್ಹೆಬ್ಲಿಚೆನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋರ್ಗೆನ್ ಬೆರೈಟೆಟ್. ದಾಸ್ ವಾರ್, ಬಿಸ್ ಎರ್ ದಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಗೋ™ ಇಎಂಎಸ್ ಜುಕರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಸಾಜ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಎಂಟ್‌ಡೆಕ್ಟೆ.

HealthGo™ EMS ಜುಕರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಸಾಜ್ ಪ್ಯಾಡ್

"Ich benutze das HealthGo™ EMS Zucker Kontrolle Massage Pad jetzt seit Ein paar Wochen und ich Muss sagen, dass es einen großen Unterschied gemacht hat", ಸಾಗ್ಟೆ ಗಾಡ್ಫ್ರೇ. “ಇಚ್ ಕೊನ್ಟೆ ಮೈನೆನ್ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ ಬೆಸ್ಸರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಯೆನ್, ಉಂಡ್ ಇಚ್ ಫುಹ್ಲೆ ಮಿಚ್ ಇನ್ಸ್ಗೆಸಾಮ್ಟ್ ಎನ್ಟ್ಸ್ಪಾನ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ವೆನಿಗರ್ ಗೆಸ್ಟ್ರೆಸ್ಟ್. ದಾಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ಟ್ ಐನ್ಫಾಚ್ ಜು ಬೆನುಟ್ಜೆನ್ ಉಂಡ್ ಟ್ರಾಗ್ಬಾರ್, ಸೋ ದಾಸ್ ಇಚ್ ಎಸ್ ಉಬೆರಾಲ್ ಹಿನ್ ಮಿಟ್ನೆಹ್ಮೆನ್ ಕಾನ್. Ich empfehle es jedem, der mit Diabetes lebt und nach einer nicht-invasiven, medikamentenfreien Lösung Sucht, um seinen Blutzuckerspiegel besser zu kontrollieren.”

ಮಧುಮೇಹ ವರ್ಸ್ಟೆಹೆನ್

ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಸ್ಟ್ ಐನ್ ಕ್ರೊನಿಸ್ಚೆ ಎರ್ಕ್ರಾನ್‌ಕುಂಗ್, ಡೈ ಡರ್ಚ್ ಐನೆನ್ ಎರ್ಹೋಹ್ಟೆನ್ ಗ್ಲುಕೋಸೆಸ್ಪೀಗೆಲ್ (ಜುಕರ್) ಇಮ್ ಬ್ಲಟ್ ಗೇಕೆನ್ಜೆಯಿಚ್ನೆಟ್ ಇಸ್ಟ್. ಇಸ್ ಗಿಬ್ಟ್ ಮೆಹ್ರೆರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರೆನ್, ಡೈ ಝು ಐನೆಮ್ ಹೋಹೆನ್ ಬ್ಲೂಟ್ಜುಕರ್ಸ್ಪೀಗೆಲ್ ಬೀಟ್ರಜೆನ್ ಕೊನ್ನೆನ್, ಡಾರುಂಟರ್ ಫಾಲ್ಶೆ ಎರ್ನಾಹ್ರುಂಗ್, ಬೆವೆಗುಂಗ್ಸ್ಮ್ಯಾಂಗೆಲ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ಟೊರುಂಗನ್, ಮೆಡಿಕಮೆಂಟೆ ಅಂಡ್ ಆಂಡೆರೆ ಗೆಸುಂಡ್ಹೀಟ್ಝುಸ್ಟೆನ್ಡೆ.HealthGo™ EMS ಜುಕರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಸಾಜ್ ಪ್ಯಾಡ್

ಡೈ ಆಫ್ರೆಚ್ಟರ್ಹಾಲ್ಟಂಗ್ ಐನೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ಸ್ಪೀಗಲ್ಸ್ ಇಮ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಇಸ್ಟ್ ವಾನ್ ಎಂಟ್ಶೆಡೆಂಡರ್ ಬೆಡ್ಯೂಟಂಗ್. Ein hoher Blutzuckerspiegel kann schwerwiegende gesundheitliche Komplikationen Wie Herzerkrankungen, Schlaganfall, Nervenschäden, Nierenerkrankungen und Sehstörungen verursachen. Im Laufe der Zeit kann ein untontrollierter hoher Blutzuckerspiegel auch zu ernsten Erkrankungen Wie Fußproblemen, Hautproblemen, Zahnproblemen und sexuellen Problemen führen.

2 leistungsstarke Technologien vereinen sich zu 1!

ಇಎಮ್ಎಸ್ ಜುರ್ ಸ್ಟೀಯುರಂಗ್ ಡೆಸ್ ಜುಕರ್ಸ್ಪೀಗಲ್ಸ್

ವೆನ್ ಡೈ ಇಎಮ್ಎಸ್-ಇಂಪಲ್ಸ್ಥೆರಪಿ ಔಫ್ ಡೈ ಮಸ್ಕೆಲ್ನ್ ಆಂಜೆವೆಂಡೆಟ್ ವೈರ್ಡ್, ಬೆವಿರ್ಕ್ಟ್ ಸೈ, ಡಾಸ್ ಸಿಚ್ ಡೈ ಮಸ್ಕೆಲ್ನ್ ಝುಸಮ್ಮೆನ್ಝಿಹೆನ್ ಉಂಡ್ ಎನ್ಟ್ಸ್ಪಾನ್ನೆನ್, ವೊಬೆ ಡೈ ನ್ಯಾಟರ್ಲಿಚೆನ್ ಬೆವೆಗುನ್ಜೆನ್, ಡೈ ಬೀಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ರೆಟೆನ್, ನಾಚ್ಡೆನ್ಜೆಹ್. Diese Kontraktionen tragen dazu bei, Die Durchblutung zu verbessern und die Insulinempfindlichkeit zu erhöhen, ವಾಸ್ ಇಮ್ ಲಾಫ್ ಡೆರ್ ಝೀಟ್ ಜು ಐನರ್ ಸೆಂಕುಂಗ್ ಡೆಸ್ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ಸ್ಪೀಗಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂರೆನ್ ಕನ್.

HealthGo™ EMS ಜುಕರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಸಾಜ್ ಪ್ಯಾಡ್

ದಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಗೋ™ ಇಎಮ್‌ಎಸ್ ಜುಕರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಸಾಜ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನಟ್ಜ್ಟ್ ಡೈ ಇಎಮ್‌ಎಸ್-ಇಂಪಲ್ಸ್‌ಥೆರಪಿ, ಉಮ್ ಡೆನ್ ಬ್ಲೂಟ್‌ಜುಕರ್ಸ್‌ಪೀಗಲ್ ಬೀ ಮೆನ್‌ಸ್ಚೆನ್ ಮಿಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಜು ಸೆಂಕೆನ್. ಡರ್ಚ್ ಡೈ ಅನ್ವೆಂಡಂಗ್ ಡೆಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸ್ಚೆನ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಔಫ್ ಡೈ ಮಸ್ಕೆಲ್ನ್ ಕನ್ ದಾಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಡಝು ಬೀಟ್ರಜೆನ್, ಡೈ ಡರ್ಚ್ಬ್ಲುಟುಂಗ್ ಜು ವೆರ್ಬೆಸ್ಸೆರ್ನ್, ಡೈ ಇನ್ಸುಲಿನೆಂಪ್ಫಿಂಡ್ಲಿಚ್ಕೀಟ್ ಜು ಎರ್ಹೋಹೆನ್ ಅಂಡ್ ಡೆನ್ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ಸ್ಪೀಡೆರ್ಗೆಲ್ ಇಮೆನಿಟ್ಫೆ. ಡೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸ್ಚೆ ಇಂಪಲ್ಸ್ಫಂಕ್ಶನ್ ಡೆಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ವರ್ಸ್ಟಾರ್ಕ್ಟ್ ಡೈ ವಿರ್ಕ್ಸಾಮ್ಕೀಟ್ ಡೆರ್ ಇಎಮ್ಎಸ್-ಟೆಕ್ನಾಲಜೀ ಅಂಡ್ ಬೈಟೆಟ್ ಐನೆನ್ ನೋಚ್ ಗ್ರೋಸೆರೆನ್ ನಟ್ಜೆನ್.

ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ಟೆಕ್ನಿಕ್

ಡೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಪುಲ್ಸ್ಥೆರಪಿ ಕನ್ನ್ ಅನ್ಟರ್ ಆಂಡೆರೆಮ್ ಡರ್ಚ್ ಡೈ ವರ್ಬೆಸ್ಸೆರುಂಗ್ ಡೆಸ್ ಬ್ಲಟ್ಫ್ಲಸ್ಸೆಸ್ ಜುರ್ ಸೆಂಕುಂಗ್ ಡೆಸ್ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ಸ್ಪೀಗೆಲ್ಸ್ ಬೀಟ್ರಜೆನ್. ವೆನ್ ಡೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸ್ಚೆ ಪಲ್ಸ್ವೆಲ್ಲೆ ಔಫ್ ಡೆನ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಐನ್ವಿರ್ಕ್ಟ್, ಎರ್ವೈಟರ್ಟ್ ಸೈ ಡೈ ಬ್ಲುಟ್ಗೆಫೆಸ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಡಾಸ್ ಮೆಹರ್ ಬ್ಲಟ್ ಡರ್ಚ್ ಸೈ ಫ್ಲೈಸ್ಸೆನ್ ಕಾನ್. Dieser verstärkte Blutfluss kann dazu beitragen, die Zellen besser mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen, ವಾಸ್ wiederum den allgemeinen Gesundheitszustand verbessern und den Blutzuckerspieannkerspieann.

HealthGo™ EMS ಜುಕರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಸಾಜ್ ಪ್ಯಾಡ್

ಐನೆ ವೈಟೆರೆ ಮೊಗ್ಲಿಚ್‌ಕೀಟ್, ಮಿಟ್ ಡೆರ್ ಡೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್‌ಪಲ್‌ಸ್ಥೆರಪಿ ಝುರ್ ಸೆಂಕುಂಗ್ ಡೆಸ್ ಬ್ಲೂಟ್‌ಜುಕರ್ಸ್‌ಪೀಗೆಲ್ಸ್ ಬೀಟ್ರಜೆನ್ ಕಾನ್, ಇಸ್ಟ್ ಡೈ ವರ್ಬೆಸ್ಸೆರುಂಗ್ ಡೆರ್ ಇನ್ಸುಲಿನೆಂಪ್ಫಿಂಡ್ಲಿಚ್‌ಕೀಟ್. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಐಸ್ಟ್ ಐನ್ ಹಾರ್ಮನ್, ದಾಸ್ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಬೌಚ್‌ಸ್ಪೀಚೆಲ್ಡ್ರೂಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಜಿಯರ್ಟ್ ವಿರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ ಡೈ ರೆಗ್ಯುಲಿಯರ್ಂಗ್ ಡೆಸ್ ಬ್ಲುಟ್‌ಜುಕರ್ಸ್‌ಪೀಗಲ್ಸ್ ವೆರಾಂಟ್‌ವರ್ಟ್ಲಿಚ್ ಐಸ್ಟ್. Bei Menschen mit ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ವೈರ್ಡ್ ಡೆರ್ ಕೊರ್ಪರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆಜೆನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಜು ಐನೆಮ್ ಹೋಹೆನ್ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ಸ್ಪೀಗೆಲ್ ಫ್ಯೂರೆನ್ ಕಾನ್. ಡೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಪಲ್ಸ್ಥೆರಪಿ ವರ್ಬೆಸೆರ್ಟ್ ನ್ಯಾಚ್ವೀಸ್ಲಿಚ್ ಡೈ ಇನ್ಸುಲಿನೆಂಪ್ಫಿಂಡ್ಲಿಚ್ಕೀಟ್ ವಾನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕರ್ನ್, ವಾಸ್ ಜು ಐನರ್ ಬೆಸ್ಸೆರೆನ್ ರೆಗ್ಯುಲಿಯೆರುಂಗ್ ಡೆಸ್ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ಸ್ಪೀಗಲ್ಸ್ ಬೀಟ್ರಜೆನ್ ಕಾನ್.

ಕ್ಲಿನಿಸ್ಚೆ ಫೋರ್‌ಸ್ಚುಂಗ್ ಉಂಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯನ್ ಜು ಹೆಲ್ತ್‌ಗೋ™ ಇಎಂಎಸ್ ಜುಕರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಸಾಜ್ ಪ್ಯಾಡ್

ಐನೆ ಇಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೆರ್ಫೆಂಟ್ಲಿಚ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಎರ್ಗಾಬ್, ಡಾಸ್ ದಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಗೋ™ ಇಎಮ್‌ಎಸ್ ಜುಕರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಸಾಜ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಡೆನ್ ಬ್ಲುಟ್‌ಜುಕರ್‌ಸ್ಪೀಗಲ್ ಬೀ ಮೆನ್‌ಶೆನ್ ಮಿಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಡ್ಯೂಟ್ಲಿಚ್ ಸೆಂಕೆನ್ ಕನ್. ಇನ್ ಡೆರ್ ಸ್ಟಡಿ ಎರ್ಹಿಲ್ಟೆನ್ ಡೈ ಟೀಲ್ನೆಹ್ಮರ್ 3 ವೊಚೆನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಲಿಚ್ 30 ಮಿನಿಟೆನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ದಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಗೋ™ ಇಎಮ್‌ಎಸ್ ಜುಕರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಸಾಜ್ ಪ್ಯಾಡ್. ಡೈ ಎರ್ಗೆಬ್ನಿಸ್ಸೆ ಝೈಗ್ಟೆನ್, ಡಸ್ಸ್ ಡೈ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ವರ್ಟೆ ಡೆರ್ ಟೆಲ್ನೆಹ್ಮರ್ ಡ್ಯೂಟ್ಲಿಚ್ ಸ್ಯಾಂಕೆನ್ ಉಂಡ್ ಸಿಚ್ ಐಹ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನೆಂಪ್ಫಿಂಡ್ಲಿಚ್ಕೀಟ್ ವರ್ಬೆಸೆರ್ಟೆ.

HealthGo™ EMS ಜುಕರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಸಾಜ್ ಪ್ಯಾಡ್

Eine weitere Studie, ಡೈ ಇಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ವರ್ಡೆ, ಎರ್ಗಾಬ್, ಡಾಸ್ ದಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಗೋ™ ಇಎಮ್‌ಎಸ್ ಜುಕರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಸಾಜ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಡೈ ಗ್ಲುಕೋಸೋಫ್ನಾಹ್ಮ್ ಇನ್ ಡೆನ್ ಮಸ್ಕೆಲ್ನ್ ವರ್ಬೆಸೆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈ ಇನ್ಸುಲಿನಾಬ್ರೆಸ್ಸೆಂಟ್. ಡೈಸ್ ಡ್ಯೂಟೆಟ್ ಡರೌಫ್ ಹಿನ್, ದಾಸ್ ದಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಗೋ™ ಇಎಮ್‌ಎಸ್ ಜುಕರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಸಾಜ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಡೆನ್ ಗ್ಲುಕೋಸೆಸ್ಟಾಫ್ವೆಚ್ಸೆಲ್ ವರ್ಬೆಸ್ಸೆರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಜು ಐನರ್ ಬೆಸ್ಸೆರೆನ್ ರೆಗ್ಯುಲಿಯೆರುಂಗ್ ಡೆಸ್ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ಸ್ಪೀಗಲ್ಸ್ ಬೀಟ್ರಜೆನ್ ಕನ್.

Macht das HealthGo™ EMS Zucker Kontrolle Massage Pad zur absoluten Behandlungswahl?

🔹 ನಟ್ಜ್ಟ್ ಡೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸ್ಚೆ ಪಲ್ಸ್ವೆಲ್ಲೆನ್ಟೆಕ್ನಾಲಜೀ, ಉಮ್ ಡೈ ವಿರ್ಕ್ಸಾಮ್ಕೀಟ್ ಡೆರ್ ಇಎಮ್ಎಸ್-ಥೆರಪಿ ಜು ವೆರ್ಬೆಸ್ಸೆರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಜುಸಾಟ್ಜ್ಲಿಚೆ ವೊರ್ಟೆಲಿ ಜು ಬೈಟೆನ್.
🔹ಕನ್ ಡೈ ಗ್ಲುಕೋಸೌಫ್ನಾಹ್ಮೆ ಇನ್ ಡೆನ್ ಮಸ್ಕೆಲ್ನ್ ವರ್ಬೆಸ್ಸರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಡೈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಜ್ ವರ್ರಿಂಗರ್ನ್.
🔹Ein nicht-invasiver und medikamentenfreier Ansatz zur Steuerung des Blutzuckerspiegels.
🔹ಬಿಯೆಟೆಟ್ ಐನೆ ಸಿಚೆರ್ ಅಂಡ್ ಬೆಕ್ವೆಮ್ ಮೊಗ್ಲಿಚ್ಕೀಟ್, ಡೈ ವೊರ್ಟೆಲಿ ಡೆರ್ ಇಎಮ್ಎಸ್- ಉಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಪಲ್ಸ್ಥೆರಪಿ ಬೆಕ್ವೆಮ್ ವಾನ್ ಜು ಹೌಸ್ ಆಸ್ ಜು ನಟ್ಜೆನ್.
🔹ಕಾನ್ ಇನ್ ವರ್ಬಿಂಡಂಗ್ ಮಿಟ್ ಆಂಡ್ರೆನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್-ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್-ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿನ್, ವೈ ಎರ್ನಾಹ್ರುಂಗ್ ಉಂಡ್ ಬೆವೆಗುಂಗ್, ವೆರ್ವೆಂಡೆಟ್ ವರ್ಡೆನ್.

Lassen Sie uns weitere Erfolgsgeschichten mit unseren verifizierten und zufriedenen Kunden hören!

HealthGo™ EMS ಜುಕರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಸಾಜ್ ಪ್ಯಾಡ್“Ich war anfangs skeptisch gegenüber dem HealthGo™ EMS Zucker Kontrolle Massage Pad, aber nach Nur wenigen Wochen der Anwendung bin ich uberzeugt. ಡೈ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಆಸ್ ಇಎಮ್ಎಸ್-ಪಲ್ಸ್ಥೆರಪಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಶರ್ ಪಲ್ಸ್ವೆಲೆನ್ಟೆಕ್ನಾಲಜೀ ವಿರ್ಕ್ಟ್ ವಾಹ್ರೆ ವುಂಡರ್ ಬೀ ಡೆರ್ ರೆಗ್ಯುಲಿಯುಂಗ್ ಡೆಸ್ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ಸ್ಪೀಗಲ್ಸ್. Seitdem ich das Pad benutze, konnte ich meine Diabetesmedikamente reduzieren, was eine große Erleichterung ist. Außerdem ist es so bequem zu Hause anzuwenden, und die Ergebnisse sprechen für sich.”

“Ich bin immer auf der Suche nach neuen und innovativen Möglichkeiten, meinen Typ-1-Diabetes zu behandeln, und das HealthGo™ EMS Zucker Kontrolle Massage Pad ist mir aufgefallen. Ich benutze es jetzt seit ein paar Wochen und habe bereits einen Unterschied bei meinen Blutzuckerwerten festgestellt. ದಾಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ ist einfach zu benutzen, und die EMS-Impulstherapie und die magnetische Pulswellentechnologie arbeiten nahtlos zusammen, um echte Ergebnisse zu erzielen. ಇಚ್ ಬಿನ್ ಗೆಸ್ಪಾಂಟ್, ವೈ ಸಿಚ್ ಮೈನೆ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ವರ್ಟೆ ಬೀ ರೆಗೆಲ್ಮಾಸಿಗರ್ ಅನ್ವೆಂಡಂಗ್ ಡೆಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ವೀಟರ್ ವರ್ಬೆಸ್ಸೆರ್ನ್.

HealthGo™ EMS ಜುಕರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಸಾಜ್ ಪ್ಯಾಡ್


ನಮ್ಮ ಖಾತರಿ
ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 100% ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಬೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ZERO ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು 24/7/365 ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
HealthGo™ EMS ಜುಕರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಸಾಜ್ ಪ್ಯಾಡ್
HealthGo™ EMS ಜುಕರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಸಾಜ್ ಪ್ಯಾಡ್
$22.95 - $80.95 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ