GFOUK™ IONPLUS ಟರ್ಮಾಲಿನ್‌ಫೇಸರ್ ಹೆರೆನ್‌ಹೋಸ್

$20.95 - $45.95

ಹೈರ್ ಸಿಂಡ್ ಐನಿಗೆ ಎರ್ಸ್ಟಾನ್ಲಿಚೆ ಬೆವೆರ್ಟುಂಗೆನ್ ವಾನ್ ಅನ್ಸೆರೆನ್ ಕುಂಡೆನ್, ಡೈ ಡೈ ಐಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಟೂರ್‌ಮ್ಯಾಲಿನ್ ಫೈಬರ್ ಮೆನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಸ್ಪ್ರೊಬಿಯರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಬೆನ್

GFOUK™ IONPLUS ಟರ್ಮಾಲಿನ್‌ಫೇಸರ್ ಹೆರೆನ್‌ಹೋಸ್

“Ich habe mich vor kurzem am Bein verletzt und konnte nicht so trainieren, Wie ich es normalerweise tun würde, was es mir erschwert hat, Gewicht zu verlieren. ಸೀಟ್ ಇಚ್ ಜೆಡೋಚ್ ಡೈ ಟೂರ್‌ಮ್ಯಾಲಿನ್ ಫೈಬರ್ ಅಬ್ನೆಹಂಪಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಜ್, ಹ್ಯಾಬ್ ಇಚ್ ಐನೆನ್ ಡ್ಯೂಟ್ಲಿಚೆನ್ ಅನ್ಟರ್‌ಸ್ಚಿಡ್ ಆನ್ ಮೈನೆಮ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಫೆಸ್ಟ್‌ಜೆಸ್ಟೆಲ್ಟ್. ಡೈ ಹೋಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಿರ್ ಗೆಹೋಲ್ಫೆನ್, ಗೆವಿಚ್ಟ್ ಜು ವೆರ್ಲಿಯೆರೆನ್, ಓಹ್ನೆ ಮಿಚ್ ಆಸ್ಟ್ರೆಂಗೆನ್ ಜು ಮುಸ್ಸೆನ್. ಇಚ್ ಬಿನ್ ವಾನ್ ಡೆನ್ ಎರ್ಗೆಬ್ನಿಸ್ಸೆನ್ ಬೆಜಿಸ್ಟರ್ಟ್." - ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ಸ್ಮಿತ್

GFOUK™ IONPLUS ಟರ್ಮಾಲಿನ್‌ಫೇಸರ್ ಹೆರೆನ್‌ಹೋಸ್

“ಇಚ್ ಟ್ರೇಜ್ ಡೈ ಟೂರ್‌ಮ್ಯಾಲಿನ್ ಫೈಬರ್ ಅಬ್ನೆಹಂಪಂಟ್ಸ್ ಜೆಟ್ಜ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಐನ್ ಪಾರ್ ವೊಚೆನ್ ಅಂಡ್ ಇಚ್ ಮೆರ್ಕೆ ಬೆರೈಟ್ಸ್ ಐನೆನ್ ಅನ್ಟರ್‌ಸ್ಚಿಡ್. ಇಚ್ ಫುಹ್ಲೆ ಮಿಚ್ ಎನರ್ಜಿಗೆಲಾಡೆನರ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೆಟಿಗ್ ಆನ್ ಗೆವಿಚ್ಟ್. ದಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ಟ್ ಆಂಜೆನೆಮ್ ಜು ಟ್ರಾಜೆನ್ ಅಂಡ್ ಹಿಲ್ಫ್ಟ್ ಮಿರ್ ವಿರ್ಕ್ಲಿಚ್, ಡೈ ಉಬರ್ಫ್ಲುಸ್ಸಿಜೆನ್ ಪ್ಫಂಡೆ ಲಾಸ್ಜುವೆರ್ಡೆನ್. - ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ವೆಲ್ಸ್

ಟರ್ಮಾಲಿನ್‌ಫೇಸರ್: ಐನ್ ನ್ಯಾಟರ್ಲಿಚೆರ್ ವೆಗ್ ಜುರ್ ಗೆವಿಚ್ಟ್ಸಾಬ್ನಾಹ್ಮೆ

GFOUK™ IONPLUS ಟರ್ಮಾಲಿನ್‌ಫೇಸರ್ ಹೆರೆನ್‌ಹೋಸ್

Turmalinfasern sind Textilien, ಡೈ ಮಿಟ್ Turmalin, einem ಮಿನರಲ್, das geringe Mengen verschiedener Elemente enthält, durchsetzt sind. Es kann ಋಣಾತ್ಮಕ Ionen erzeugen und Wärmeenergie in Ferninfrarotstrahlung umwandeln. ಎಸ್ ಗಿಬ್ಟ್ ಝ್ವಾರ್ ವಿಸ್ಸೆನ್ಸ್ಚಾಫ್ಟ್ಲಿಚೆ ಅನ್ಟರ್ಸುಚುಂಗೆನ್ ಉಬರ್ ಡೈ ಸ್ಪೆಜಿಫಿಸ್ಚೆನ್ ವೊರ್ಟೆಲಿ ವಾನ್ ಟರ್ಮಾಲಿನ್ಫಾಸೆರ್ನ್ ಬೀ ಡೆರ್ ಗೆವಿಚ್ಟ್ಸಾಬ್ನಾಹ್ಮೆ.

ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಿ

ನೆಗೆಟಿವ್ ಐಯೊನೆನ್ ಕೊನ್ನೆನ್ ಡೈ ಬ್ಲುಟ್ಜಿರ್ಕುಲೇಶನ್ ಡರ್ಚ್ ವರ್ಸ್ಚಿಡೆನೆ ಮೆಕಾನಿಸ್ಮೆನ್ ವರ್ಬ್ಸೆರ್ನ್. Wenn sie eingeatmet oder über die Haut aufgenommen werden, können negative Ionen die Produktion von Stickstoffmonoxid im Körper anregen und dazu beitragen, die Blutgefäße zu entspannen und bechliunger zu törzu zu törzu ಡರ್ಚ್ ಡೈ ವರ್ಬೆಸ್ಸೆರುಂಗ್ ಡೆರ್ ಬ್ಲುಟ್ಜಿರ್ಕುಲೇಶನ್ ಕನ್ ಡೆರ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಬೆಸ್ಸರ್ ಫೆಟ್ ವರ್ಬ್ರೆನ್ನೆನ್, ಡೆನ್ ಸ್ಟಾಫ್ವೆಚ್ಸೆಲ್ ಅಂಕುರ್ಬೆಲ್ನ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಸರ್ ಇನ್ ಡೆರ್ ಲೇಜ್ ಸೀನ್, ಫೆಟ್ ಝುರ್ ಎನರ್ಜಿಗೆವಿನ್ನಂಗ್ ಅಬ್ಜುಬೌನ್ ಅಂಡ್ ಜು ವೆರ್ಬ್ರೆನ್ನೆನ್.

GFOUK™ IONPLUS ಟರ್ಮಾಲಿನ್‌ಫೇಸರ್ ಹೆರೆನ್‌ಹೋಸ್

ವರ್ಬೆಸೆರ್ಟೆ ಎಂಟ್ಗಿಫ್ಟಂಗ್

ಡೈ ವೊಮ್ ಟರ್ಮಾಲಿನ್ ಎರ್ಝುಗ್ಟೆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ನ್ ಐಯೊನೆನ್ ಕೊನ್ನೆನ್ ಡಝು ಬೀಟ್ರೆಜೆನ್, ದಾಸ್ ಲಿಂಫ್ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿಯೆರೆನ್, ದಾಸ್ ಐನೆ ಸ್ಕ್ಲುಸೆಲ್ರೋಲ್ ಬೀ ಡೆರ್ ಆಸ್ಶೆಡಂಗ್ ವಾನ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ಟೋಫೆನ್ ಆಸ್ ಡೆಮ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಸ್ಪೀಲ್ಟ್. ಡರ್ಚ್ ಡೆನ್ ಅಬ್ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ವಾನ್ ಸ್ಚಾಡ್‌ಸ್ಟೋಫೆನ್ ಕನ್ ಡೆರ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಸೀನ್ ಗೆವಿಚ್ಟ್ ಬೆಸ್ಸರ್ ರೆಗ್ಯುಲಿಯರೆನ್.

ವರ್ಬೆಸೆರ್ಟೆ ವರ್ಡೌಂಗ್

Unsere IONPLUS ಮೆನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ist mit Turmalinfasern ausgestattet, ಡೈ Ferninfrarotstrahlung erzeugen ಉಂಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಡೈ Verdauungsenzyme ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿಯೆರೆನ್ ಉಂಡ್ ಡೈ Nährstoffaufnahme verbessern. ಡೈಸ್ ಕನ್ ಝು ಐನೆಮ್ ಎಫಿಜಿಯೆಂಟೆರೆನ್ ವರ್ಡೌಂಗ್ಸ್ಪ್ರೊಜೆಸ್ ಫ್ಯೂಹ್ರೆನ್, ಡೆರ್ ಝುರ್ ಗೆವಿಚ್ಟ್ರೆಗುಲಿಯೆರುಂಗ್ ಬೀಟ್ರಜೆನ್ ಕಾನ್.

GFOUK™ IONPLUS ಟರ್ಮಾಲಿನ್‌ಫೇಸರ್ ಹೆರೆನ್‌ಹೋಸ್

ಸ್ಪೆಜಿಲ್ಲೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ

GFOUK™ IONPLUS ಟರ್ಮಾಲಿನ್‌ಫೇಸರ್ ಹೆರೆನ್‌ಹೋಸ್

GFOUK™ IONPLUS ಟರ್ಮಾಲಿನ್‌ಫೇಸರ್ ಹೆರೆನ್‌ಹೋಸ್

ದಾಸ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊಸ್ಕೋಪಿಸ್ಚೆ 3D-ಡಿಸೈನ್ ಬೈಟೆಟ್ ಆಂಜೆಮೆಸ್ಸೆನೆನ್ ಹಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎರ್ಮಾಗ್ಲಿಚ್ಟ್ ಐನೆ ಗೂಟ್ ಬೆಲ್ಯುಫ್ತುಂಗ್, ಉಮ್ ಡೈ ಗೆಸುಂಡ್‌ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈ ಆಲ್ಜೆಮೈನ್ ಜೆನಿಟಾಲ್ಗೆಸುಂಡ್‌ಹೀಟ್ ಜು ಫೋರ್ಡರ್ನ್.

ಡೈ ಸ್ಟಡಿ ಮಿಟ್ 656 ಮ್ಯಾನ್ನರ್ನ್, ಡೈ ಆಮ್ ಮಿಟ್ವೋಚ್ ಇನ್ ಡೆರ್ ಝೈಟ್ಸ್‌ಕ್ರಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೆರೊಫೆಂಟ್ಲಿಚ್ಟ್ ವುರ್ಡೆ, ಲೈಫರ್ಟ್ ವೈಟೆರೆ ಬಿವೈಸ್ ಡಫರ್, ಡಾಸ್ ಡೈ ವಾಲ್ ಡೆರ್ ಅನ್ಟರ್‌ವಾಸ್ಚೆ ಟಾಟ್ಸಾಚ್ಲಿಚ್ ಐನ್ ರೋಲ್ಲೆ ಸ್ಪೀಲ್ಟ್. ಡೆರ್ ವಾಹ್ರ್‌ಸ್ಚೆಯಿನ್‌ಲಿಚೆ ಗ್ರಂಡ್: ಎಂಗೆ ಅನ್ಟರ್‌ವಾಸ್ಚೆ ಎರ್ಹೋತ್ ಡೈ ಹೊಡೆನ್‌ಟೆಂಪೆರಟೂರ್ ಲೀಚ್ಟ್, ಉಂಡ್ ದಾಸ್ ಇಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಲೆಚ್ಟ್ ಫರ್ ಮ್ಯಾನ್ನರ್. Der Unterschied könnte ausreichen, um die Fruchtbarkeit einiger Männer zu beeinträchtigen, deren Spermienzahl anfangs grenzwertig ist, sagte der Hauptautor der Studie, Jorge Chavaränßränßränäränüd ß

18 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಜುರ್ ವರ್ಬೆಸ್ಸೆರುಂಗ್ ಡೆಸ್ ಎನರ್ಜಿಫೆಲ್ಡೆಸ್

ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಲ್ಫ್ಟ್, ಡೆನ್ ಸ್ಟೋಫ್ವೆಚ್ಸೆಲ್ ಅಂಜುರೆಜೆನ್ ಉಂಡ್ ಡೈ ಕಲೋರಿಯೆನ್ಜುಫುಹ್ರ್ ಜು ಕಂಟ್ರೋಲಿರೆನ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಡಾಸ್ ಡೈ ಮೆನ್ಶೆನ್ ಐನ್ ಬೆಸ್ಸೆರೆಸ್ ಗೆವಿಚ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಬೆನ್. Es kann ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿಯೆರೆನ್, ಡೈ ಔಫ್ ಡೆನ್ ಲೊಕಾಲೆನ್ ಬೆರೀಚ್ ಡೆಸ್ ಮೆನ್ಶ್ಲಿಚೆನ್ ಕೊರ್ಪರ್ಸ್, ಡೈ ಎರ್ಹೋಹಂಗ್ ಡೆರ್ ಅಂಜಾಲ್ ಡೆರ್ ಕಲೋರಿಯನ್ ಇನ್ ಡೆನ್ ಝೆಲೆನ್ ವರ್ಬ್ರಂಟ್, ಡೈ ಝುರ್ ವೆರ್ರಿಂಗರುಂಗ್ ಡೆರ್ ಎಂಟ್ಝುನ್ಡುಂಗ್ ಷ್ಮೆರ್ಜೆನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಮಿಟ್ ಗೀಫ್ಟೆನೆಂಗ್ ಡೈ ಎರ್ಹೋಮ್ಟೆನೆಂಗ್ ಡೈ.

10-ನಿಮಿಷ-ಟ್ರಜೆಟೆಸ್ಟ್

GFOUK™ IONPLUS ಟರ್ಮಾಲಿನ್‌ಫೇಸರ್ ಹೆರೆನ್‌ಹೋಸ್

ಜುಂಗರೆಸ್ ಕೊರ್ಪರ್ಲಿಚೆಸ್ ಆಲ್ಟರ್ ಎರ್ಹೋಂಗ್ ಡೆಸ್ ಎನರ್ಜಿನಿವ್ಯೂಸ್

GFOUK™ IONPLUS ಟರ್ಮಾಲಿನ್‌ಫೇಸರ್ ಹೆರೆನ್‌ಹೋಸ್

ಮ್ಯಾಚ್ಟ್ ಡೈ GFOUK™ IONPLUS TourmalineFiber Men Pant zur perfekten Lösung ವಾಸ್?

✅ ಫೋರ್ಡರ್ಟ್ ಡೈ ಗೆವಿಚ್ಟ್ಸಬ್ನಾಹ್ಮೆ
✅ ವರ್ಬೆಸರ್ಟ್ ಡೈ ಬ್ಲಟ್ಜಿರ್ಕುಲೇಶನ್
✅ ಎಂಟ್ಗಿಫ್ಟೆಟ್ ಡೆನ್ ಗನ್ಜೆನ್ ಕೊರ್ಪರ್
✅ Beschleunigt den Stoffwechsel
✅ ವೈಡರ್ಹೆರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲಂಗ್ ಡೆಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರಿನೆನ್ ಗೆಸುಂಡ್ಹೈಟ್ಸ್ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್
✅ ಎರ್ಹೋತ್ ದಾಸ್ ಎನರ್ಜಿನಿವ್ಯೂ
✅ Antibakteriell der Klasse AAA

ಹಿಯರ್ ಸಿಂಡ್ ಈನಿಗೆ ಅನ್ಸೆರೆರ್ ಝುಫ್ರೀಡೆನೆನ್ ಕುಂಡೆನ್

GFOUK™ IONPLUS ಟರ್ಮಾಲಿನ್‌ಫೇಸರ್ ಹೆರೆನ್‌ಹೋಸ್

“ಸೀಟ್ ಇಚ್ ಡೈ ಟರ್ಮಾಲಿನ್‌ಫೇಸರ್-ಹೊಸೆನ್ ಟ್ರೇಜ್, ಹ್ಯಾಬ್ ಇಚ್ ಐನೆನ್ ಡ್ಯೂಟ್ಲಿಚೆನ್ ಆನ್ಸ್ಟೀಗ್ ಮೈನೆಸ್ ಎನರ್ಜಿನಿವಿಯಾಸ್ ಫೆಸ್ಟ್‌ಜೆಸ್ಟೆಲ್ಟ್. Früher fühlte ich mich den ganzen Tag über müde und träge, aber jetzt bin ich in der Lage, über längere Zeiträume aufmerksam und konzentriert zu bleiben. ಉಂಡ್ ಸೈ ಹಿಲ್ಫ್ಟ್ ಮಿರ್ ವಿರ್ಕ್ಲಿಚ್, ಡೈ ಉಬರ್ಫ್ಲುಸ್ಸಿಜೆನ್ ಪ್ಫುಂಡೆ ಲಾಸ್ಜುವೆರ್ಡೆನ್. Ich würde Diese Hose jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer Unterstützung beim Abnehmen ist!” - ಕೈಲ್ ವಾಕರ್


ನಮ್ಮ ಖಾತರಿ
ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 100% ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಬೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ZERO ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು 24/7/365 ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
GFOUK™ IONPLUS ಟರ್ಮಾಲಿನ್‌ಫೇಸರ್ ಹೆರೆನ್‌ಹೋಸ್
GFOUK™ IONPLUS ಟರ್ಮಾಲಿನ್‌ಫೇಸರ್ ಹೆರೆನ್‌ಹೋಸ್
$20.95 - $45.95 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ