GFOUK™ ಬ್ಲಿಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಡಿಜಿನಿಸ್ಚರ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ಬಾಲ್ಸಮ್ ಔಫ್ ಕ್ರೌಟರ್ಬಾಸಿಸ್

$17.95 - $55.95

Laney Gundersen hat dieses Foto von ihrer Reise mit dem GFOUK™ Blistfix Herbal Medicated Lip Balm eingereicht. ಹರ್ಜ್ಲಿಚೆನ್ ಗ್ಲುಕ್ವುನ್ಶ್ಚ್ ಜು ಡೀಸೆಮ್ ಎರ್ಫೋಲ್ಗ್!

GFOUK™ ಬ್ಲಿಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಡಿಜಿನಿಸ್ಚರ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ಬಾಲ್ಸಮ್ ಔಫ್ ಕ್ರೌಟರ್ಬಾಸಿಸ್

"ಇಚ್ ಹ್ಯಾಟ್ಟೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಝೀಟ್ ಮಿಟ್ ರಿಸ್ಸಿಜೆನ್, ಟ್ರೋಕೆನೆನ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ ಜು ಕಾಂಪ್ಫೆನ್, ಡೈ ಸ್ಕ್ಮೆರ್ಜಾಫ್ಟ್ ವಾರೆನ್ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ ಟಾಗ್ಲಿಚೆಸ್ ಲೆಬೆನ್ ಬೀಂಟ್ರಾಚ್ಟಿಗ್ಟನ್, ಅಬರ್ ಮಿಟ್ ಜಿಎಫ್‌ಒಯುಕೆ™ ಬ್ಲಿಸ್ಟ್‌ಫಿಕ್ಸ್ ಹರ್ಬಲ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಲಿಪ್ ಬಾಲ್ಮ್. ಎರ್ ಇಸ್ಟ್ ಐನ್ ವಿಚ್ಟೈಗರ್ ಬೆಸ್ಟಾಂಡ್ಟೀಲ್ ಮೈನರ್ ನ್ಯೂಯೆನ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ಪ್ಲೆಗೆರೂಟಿನ್ ಗೆವಾರ್ಡೆನ್. ಡೀಸರ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ಬಾಲ್ಸಾಮ್ ವರ್ಸರ್ಗ್ಟ್ ಮೈನೆ ಲಿಪ್ಪೆನ್ ವಂಡರ್ಬಾರ್ ಮಿಟ್ ಫ್ಯೂಚ್ಟಿಗ್ಕೀಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ಟ್ ಸೈ ಡೆನ್ ಗಾನ್ಜೆನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ವೀಚ್ ಅಂಡ್ ಗೆಸ್ಚ್ಮೆಡಿಗ್. Ich bin so froh, dass ich dieses Produkt entdeckt habe, und ich empfehle es jedem, der nach einer natürlichen, wirksamen Lösung für trockene, rissige Lippen Sucht.”

GFOUK™ Blistfix ಹರ್ಬಲ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಹಿಲ್ಫ್ಟ್ ಬೀ ಡೆರ್ ಲಿಂಡರಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೋರ್ಬ್ಯೂಗಂಗ್ ವಾನ್ ಫೈಬರ್ಬ್ಲಾಸ್ಚೆನ್, ರಿಸ್ಸಿಜೆನ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಆಂಡೆರೆನ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮೆನ್. ಎರ್ ಹಿಲ್ಫ್ಟ್, ಡೈ ವೀಚ್ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆನ್ ಟೌಫ್ರಿಸ್ಚೆನ್ ಗ್ಲಾನ್ಜ್ ಡೆರ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ ವೈಡರ್ಹೆರ್ಜುಸ್ಟೆಲ್ಲೆನ್. Die natürlichen feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffe des Lippenbalsams versorgen die Lippen mit Feuchtigkeit und verhindern so Trockenheit und Risse, die die Lippen stumpf und rau erscheinen lassen können.

ವಾಸ್ ಸಿಂಡ್ ಡೈ ಉರ್ಸಾಚೆನ್ ಫರ್ ಟ್ರೋಕೆನ್ ಉಂಡ್ ರಿಸ್ಸಿಗೆ ಲಿಪ್ಪೆನ್?

GFOUK™ ಬ್ಲಿಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಡಿಜಿನಿಸ್ಚರ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ಬಾಲ್ಸಮ್ ಔಫ್ ಕ್ರೌಟರ್ಬಾಸಿಸ್

Eine der häufigsten Ursachen ist kaltes, trockenes oder windages Wetter, das zu Feuchtigkeitsverlust und Austrocknung der Lippen führen kann. ಡಿಪ್ರೆಶನೆನ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ಜುಸ್ಟಾಂಡೆ ಕೊನ್ನೆನ್ ಎಬೆನ್‌ಫಾಲ್ಸ್ ಜು ಐನರ್ ಸ್ಪೂರ್‌ಬರೆನ್ ಟ್ರೋಕೆನ್‌ಹೀಟ್ ಡೆರ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಡೆರ್ ಸ್ಕ್ಲೀಮ್‌ಹಾಟ್, ಡೈ ಡೈ ಇನ್ನೆನ್ಸೈಟ್ ಡೆಸ್ ಮುಂಡೆಸ್ ಆಸ್ಕ್ಲೀಡೆಟ್, ಫ್ಯೂರೆನ್.

ವೊಮ್ ಡರ್ಮಟೊಲೊಜೆನ್ ಜೆನೆಹ್ಮಿಗ್ಟ್

ಡಾ. ಬಾರ್ನೆಸ್ ಇಸ್ಟ್ ಡರ್ಮಟೊಲೊಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಫಾಚಾರ್ಜ್ಟಿನ್ ಫರ್ ಡರ್ಮಟೊಲೊಜಿ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಉಬರ್ 10 ಜಹ್ರೆನ್ ಬೆಫರ್ವರ್ಟೆರಿನ್ ಡೆರ್ ವೆರ್ವೆಂಡಂಗ್ ವಾನ್ ಜಿಫೌಕ್™ ಬ್ಲಿಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಹರ್ಬಲ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeiten im Bereich der Hautgesundheit sowie für ihren Ansatz zur Schaffung und Erhaltung einer möglichst natürlich aussehenden Haut unter Verwendungismodernologcherund.

Wie funktioniert der GFOUK™ Blistfix ಹರ್ಬಲ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್?

GFOUK™ ಬ್ಲಿಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಡಿಜಿನಿಸ್ಚರ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ಬಾಲ್ಸಮ್ ಔಫ್ ಕ್ರೌಟರ್ಬಾಸಿಸ್

GFOUK™ Blistfix ಹರ್ಬಲ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಬೈಟೆಟ್ ಐನೆ ನ್ಯಾಟರ್ಲಿಚೆ ಲೊಸಂಗ್ ಝುರ್ ಲಿಂಡೆರಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೊರ್ಬ್ಯುಗಂಗ್ ವಾನ್ ಫೈಬರ್ಬ್ಲಾಸ್ಚೆನ್, ರಿಸ್ಸಿಜೆನ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಆಂಡೆರೆನ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮೆನ್. ಡೈ ನ್ಯಾಟರ್ಲಿಚೆನ್ ಫ್ಯೂಚ್ಟಿಗ್ಕೀಟ್ಸ್ಸ್ಪೆಂಡೆಂಡೆನ್ ಇನ್ಹಾಲ್ಟ್ಸ್ಸ್ಟಾಫ್ ಡೆಸ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ಬಾಲ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ಫೆನ್, ಡೈ ಲಿಪ್ಪೆನ್ ಮಿಟ್ ಫ್ಯೂಚ್ಟಿಗ್ಕೀಟ್ ಜು ವರ್ಸರ್ಜೆನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೋಕೆನ್ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಸ್ಸೆ ಜು ವರ್ಹಿಂಡರ್ನ್. ಡೈ ಆಂಟಿವೈರಲೆನ್ ಐಜೆನ್ಸ್‌ಚಾಫ್ಟನ್ ಕೊನ್ನೆನ್ ಹೆಲ್ಫೆನ್, ಆಸ್ಬ್ರೂಚೆ ವಾನ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್‌ಬ್ಲಾಸ್ಚೆನ್ ಜು ವರ್ಹಿಂಡರ್ನ್, ಡೈ ಡರ್ಚ್ ದಾಸ್ ಹರ್ಪಿಸ್-ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್-ವೈರಸ್ ವೆರುರ್ಸಾಚ್ಟ್ ವರ್ಡೆನ್.

ಲಿಪ್ಪೆನ್‌ಫಾರ್ಬೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚ್ಟಿಗ್‌ಕೀಟ್ ಅನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ

GFOUK™ ಬ್ಲಿಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಡಿಜಿನಿಸ್ಚರ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ಬಾಲ್ಸಮ್ ಔಫ್ ಕ್ರೌಟರ್ಬಾಸಿಸ್

GFOUK™ Blistfix ಹರ್ಬಲ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ihre Lippenfarbe und Feuchtigkeit wieder auffrischen möchten. ಡೆರ್ ಬಾಲ್ಸಾಮ್ ಎಂಥಾಲ್ಟ್ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಿನ್, ಡೈ ಹೆಲ್ಫೆನ್, ಡೈ ಲಿಪ್ಪೆನ್ ವೋರ್ ವೈಟೆರೆನ್ ಸ್ಕಾಡೆನ್ ಉಂಡ್ ಉಮ್ವೆಲ್ಟ್ಬೆಲಾಸ್ಟುಂಗೆನ್ ಜು ಸ್ಚುಟ್ಜೆನ್.

ವಿಚ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಹಾಲ್ಟ್ಸ್ಟೋಫೆ ಫರ್ ನಹ್ರೆಂಡೆ ಲಿಪ್ಪೆನ್

ಗ್ಲಿಸರಿನ್

ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಇಸ್ಟ್ ಗಟ್ ಫರ್ ಡೈ ಹಾಟ್, ವೈಲ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚ್‌ಥಾಲ್ಟೆಮಿಟೆಲ್ ವಿರ್ಕ್ಟ್, ಡಿಹೆಚ್ ಐನೆ ಸಬ್‌ಸ್ಟಾನ್ಜ್, ಡೈ ಎಸ್ ಡೆರ್ ಹಾಟ್ ಎರ್ಮಾಗ್ಲಿಚ್ಟ್, ಫ್ಯೂಚ್‌ಟಿಗ್‌ಕೀಟ್ ಜು ಸ್ಪೈಚೆರ್ನ್. Es kann ಡೈ Hautfeuchtigkeit erhöhen, Trockenheit Lindern und die Hautoberfläche erfrischen. Außerdem ist es ein Emollient, das heißt, es macht die Haut weich.

ಅಸಿಕ್ಲೋವಿರ್

GFOUK™ ಬ್ಲಿಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಡಿಜಿನಿಸ್ಚರ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ಬಾಲ್ಸಮ್ ಔಫ್ ಕ್ರೌಟರ್ಬಾಸಿಸ್


5% w/w ಅಸಿಕ್ಲೋವಿರ್ (auch bekannt als Acyclovir, das zur Behandlung von Herpes-Simplex-Virus-Infektionen, Windpocken, Gürtelrose usw. verwendet wird), täglich auf ಡೈ ಬೆಟ್ರೊಫೆನ್ ಸ್ಟೆಲ್‌ಚೆನ್‌ಬೆನ್‌ಸ್ಚೆನ್‌ಬೆನ್‌ಸ್ಚೆನ್‌ಜೆನ್ಲೆ, wirksam.

ನಾಟ್ರಿಯುಮ್ಹ್ಯಾಲುರೋನಾಟ್

ಡೈಸರ್ ಇನ್‌ಹಾಲ್ಟ್ಸ್‌ಸ್ಟಾಫ್ ಐಸ್ಟ್ ಐನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾನ್ ಹೈಲುರೊನ್ಸೌರ್, ಡೈ ಇನ್ ಡೈ ಟೈಫೆನ್ ಸ್ಚಿಚ್ಟೆನ್ ಡೆರ್ ಹಾಟ್ ಐಂಡ್ರಿಂಗನ್ ಕಾನ್. ಡಾರ್ಟ್ ಝೀಹ್ಟ್ ಸೈ ಫ್ಯೂಚ್ಟಿಗ್ಕೀಟ್ ಆನ್ ಉಂಡ್ ರೆಡ್ಜಿಯರ್ಟ್ ಎಂಟ್ಝುನ್ಡುಂಗೆನ್. Bei topischer Anwendung eignet sich Natriumhyaluronat hervorragend zur Verringerung von Trockenheit und Fältchen. Sie können es in Produkten Wie Seren, Augencremes und Gesichtsreinigern finden.

ವಿವಿಧ ತುಟಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ

ಮ್ಯಾಚ್ಟ್ GFOUK™ ಬ್ಲಿಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಹರ್ಬಲ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಜುರ್ ಗ್ರೋಸೆನ್ ವಾಹ್ಲ್:

✓ ವರ್ಸೋರ್ಗ್ಟ್ ಡೈ ಲಿಪ್ಪೆನ್ ಔಫ್ ನ್ಯಾಟರ್ಲಿಚೆ ವೈಸ್ ಮಿಟ್ ಫ್ಯೂಚ್ಟಿಗ್ಕೀಟ್

✓ ವರ್ಸ್ಟಾರ್ಕ್ಟ್ ಡೈ ಎಲಾಸ್ಟಿಜಿಟಾಟ್ ಡೆರ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ ಫರ್ ವೊಲೆರೆ ಲಿಪ್ಪೆನ್

✓ ಹಿಲ್ಫ್ಟ್, ಲಿನಿಯನ್ ಉಂಡ್ ಫಾಲ್ಟೆನ್ ಉಮ್ ಡೈ ಲಿಪ್ಪೆನ್ ಹೆರಮ್ ಜು ವರ್ಮಿಂಡರ್ನ್

✓ ಬೆಹ್ಯಾಂಡೆಲ್ಟ್ ಟ್ರೋಕೆನ್, ರಿಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೊಡೆ ಲಿಪ್ಪೆನ್

✓ ಹಿಲ್ಫ್ಟ್, ಡೆನ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಾಂಜ್ ಜು ವರ್ಲಿಹೆನ್

ಹೈರ್ ಸಿಂಡ್ ಐನಿಗೆ ಅನ್ಸೆರೆರ್ ಝುಫ್ರೀಡೆನೆನ್ ಕುಂಡೆನ್:

“ಕುರ್ಜ್ಲಿಚ್ ಹ್ಯಾಟ್ಟೆ ಇಚ್ ಐನೆನ್ ಅನ್ಫಾಲ್ ವಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಕೆಮ್ ಸ್ಕ್ರಂಪ್‌ಫೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಂಡೆನ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್, ಡೈ ಬ್ರಾನ್‌ಟೆನ್ ಉಂಡ್ ಷ್ಮೆರ್ಜ್‌ಟೆನ್. Ich habe GFOUK™ Blistfix ಹರ್ಬಲ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಆಸ್ಪ್ರೋಬಿಯರ್ಟ್, ಉಂಡ್ ಇಚ್ ಮಸ್ ಸೇಜೆನ್, ದಾಸ್ ಎರ್ ಮೈನೆ ಎರ್ವರ್ಟುಂಗೆನ್ ಉಬರ್ಟ್ರೋಫೆನ್ ಹ್ಯಾಟ್. ಡೈ ನ್ಯಾಟರ್ಲಿಚೆನ್ ಇನ್ಹಾಲ್ಟ್ಸ್ಟೋಫ್ ವೈ ಟೀಬೌಮೊಲ್ ಅಂಡ್ ಬೈನೆನ್ವಾಚ್ಸ್ ವಿರ್ಕ್ಟೆನ್ ವುಂಡರ್ ಔಫ್ ಮೈನೆನ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್, ಅಂಡ್ ಇಚ್ ಬೆಮರ್ಕ್ಟೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಐನೆ ಬೆಸ್ಸೆರುಂಗ್. ನಾಚ್‌ಡೆಮ್ ಇಚ್ ಡೆನ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್‌ಬಾಲ್ಸಾಮ್ ಐನಿಗೆ ಟೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಕ್ವೆಂಟ್ ವರ್ವೆಂಡೆಟ್ ಹ್ಯಾಬೆ, ಇಸ್ಟ್ ಮೈನೆ ಲಿಪ್ಪೆ ಜೆಟ್ಜ್ಟ್ ವೊಲ್ಲಿಗ್ ಗೆಹೆಲ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಇಚ್ ಕೊನ್ಂಟೆ ಮಿಟ್ ಡೆಮ್ ಎರ್ಗೆಬ್ನಿಸ್ ನಿಚ್ಟ್ ಜುಫ್ರೀಡೆನರ್ ಸೀನ್. ಇಚ್ ಲೈಬೆ ಡೈಸೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಡೆ ಎಸ್ ವೈಟರ್ಹಿನ್ ಅಲ್ಸ್ ಟೆಯಿಲ್ ಮೈನರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಲಿಚೆನ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ಫ್ಲೆಗೆರೂಟಿನ್ ವರ್ವೆಂಡೆನ್. - ಸೋಫಿಯಾ ಫ್ಯೂರಿನ್

“ಆಲ್ಸ್ ಜೆಮಂಡ್, ಡೆರ್ ಸ್ಚೊನ್ ಇಮ್ಮರ್ ಮಿಟ್ ಟ್ರೋಕೆನೆನ್ ಉಂಡ್ ರಿಸ್ಸಿಜೆನ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ ಜು ಕಾಂಪ್‌ಫೆನ್ ಹ್ಯಾಟೆ, ಹ್ಯಾಬ್ ಇಚ್ ಅನ್ಝಾಹ್ಲಿಗೆ ಲಿಪ್ಪೆನ್ಬಾಲ್ಸಾಮೆ ಮಿಟ್ ವೆನಿಗ್ ಎರ್ಫೋಲ್ಗ್ ಆಸ್ಪ್ರೊಬಿಯರ್ಟ್. ಅಬರ್ ಸೀಟ್ ಇಚ್ ಡೈಸೆನ್ ಜಿಫೌಕ್™ ಬ್ಲಿಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಹರ್ಬಲ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ವರ್ವೆಂಡೆ, ಹ್ಯಾಬ್ ಇಚ್ ಎಂಡ್ಲಿಚ್ ಐನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಗೆಫುಂಡೆನ್, ದಾಸ್ ಬೀ ಮಿರ್ ವುಂಡರ್ ವಿರ್ಕ್ಟ್. ಇಚ್ ವಾರ್ ವಿರ್ಕ್ಲಿಚ್ ಉಬೆರ್ರಾಸ್ಚ್ಟ್, ವೈ ಸ್ಕ್ನೆಲ್ ಎರ್ ಮೈನೆ ಸಿಂಪ್ಟೋಮ್ ಗೆಲಿಂಡರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಟ್. ನಾಚ್ ನೂರ್ ವೆನಿಜೆನ್ ಅನ್ವೆನ್ಡುಂಗೆನ್ ವಾರೆನ್ ಡೈ ಟ್ರೋಕೆನ್‌ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈ ರಿಸ್ಸೆ ವರ್ಸ್ಚ್ವುಂಡೆನ್, ಉಂಡ್ ಮೈನೆ ಲಿಪ್ಪೆನ್ ಫಲ್ಟೆನ್ ಸಿಚ್ ಗೆಪ್ಫ್ಲೆಗ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೀಚ್ ಆನ್. ಉಂಡ್ ನಿಚ್ಟ್ ನೂರ್ ದಾಸ್: ಡೈ ನ್ಯಾಟ್ಯುರ್ಲಿಚೆನ್ ಇನ್ಹಾಲ್ಟ್ಸ್ಟೋಫ್ ಡೆಸ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ಬಾಲ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆಬೆನ್ ಮಿರ್ ಡೈ ಗೆವಿಸ್ಶೀಟ್, ದಾಸ್ ಇಚ್ ಮೆಯಿನ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ ಔಫ್ ಸಿಚೆರ್ ಅಂಡ್ ಗೆಸುಂಡೆ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಸ್ ಪಿಫ್ಲೆಜ್. Ich empfehle dieses Produkt jedem, der mit trockenen und rissigen Lippen zu kämpfen hat – es ist ein echter Wendepunkt!” - ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಸ್ನೋಡೆನ್


ನಮ್ಮ ಖಾತರಿ
ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 100% ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಬೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ZERO ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು 24/7/365 ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
GFOUK™ ಬ್ಲಿಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಡಿಜಿನಿಸ್ಚರ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ಬಾಲ್ಸಮ್ ಔಫ್ ಕ್ರೌಟರ್ಬಾಸಿಸ್
GFOUK™ ಬ್ಲಿಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಡಿಜಿನಿಸ್ಚರ್ ಲಿಪ್ಪೆನ್ಬಾಲ್ಸಮ್ ಔಫ್ ಕ್ರೌಟರ್ಬಾಸಿಸ್
$17.95 - $55.95 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ