ಫ್ಲೈಸ್ಮಸ್™ ಒಪನೀಸ್ ಎರ್ವೆಕೆನ್ ಪೆಪ್ಟಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಫೆಂಡೆ ಆಗೆಂಗೆಲ್

$22.95 - $80.95

ಕ್ಲಿನಿಸ್ಚ್ ಎರ್ವಿಸೆನ್, ಉಮ್ ದಾಸ್ ಎರ್ಷೆಇನುಂಗ್ಸ್‌ಬಿಲ್ಡ್ ವಾನ್ ಸ್ಕ್ಲುಪ್‌ಫ್ಲಿಡರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಟೆನ್ ಇಮ್ ಆಗೆನ್‌ಬೆರಿಚ್ ಸಿಚ್ಟ್‌ಬಾರ್ ಜು ರೆಡ್ಯೂಜಿಯೆರೆನ್

ಫ್ಲೈಸ್ಮಸ್™ ಒಪನೀಸ್ ಎರ್ವೆಕೆನ್ ಪೆಪ್ಟಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಫೆಂಡೆ ಆಗೆಂಗೆಲ್

“ಇಚ್ ಕನ್ ಮೈನೆ ಆಗೆನ್ ಜೆಟ್ಜ್ಟ್ ಓಫ್ನೆನ್! ಮೇನ್ ಮನ್ ಸಾಗ್ಟ್ ಇಮ್ಮರ್, ದಾಸ್ ಇಚ್ ನಿಚ್ಟ್ ಸೆಹ್ರ್ ಎರ್ಫ್ರಿಸ್ಚ್ಟ್ ಆಸ್ಸೆಹೆ, ವೇಲ್ ಇಚ್ ಸ್ಕ್ರೆಕ್ಲಿಚೆ ಡಂಕಲ್ ಕ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಶ್ವೆಲ್ಲುಂಗೆನ್ ಉಮ್ ಡೈ ಆಗೆನ್ ಹಬೆ, ಉಂಡ್ ಜಹ್ರೆಲಾಂಗ್ ಸಾಹ್ ಇಚ್ ಆಸ್, ಅಲ್ ಹಾಟ್ಟೆ ಇಚ್ ಝ್ವೀ ಗ್ರೋನ್ ಗ್ರೋನ್ ಗ್ರೋನ್ ಉಂಡ್ ಸಾಹ್ ನಿಚ್ಟ್ ಎರ್ಫ್ರಿಸ್ಚ್ಟ್ ಆಸ್. Ich habe Flysmus™ OPENEYES Erwecken Peptid Straffende Augengel jeden Morgen und Abend um meine Augen herum aufgetragen und in nur wenigen Wochen wurden meine Augenlider und Tränensäcke festerenund. ಮೈನೆ ಆಗೆನ್ ಸೆಹೆನ್ 10 ಜಹ್ರೆ ಜುಂಗರ್ ಆಸ್!”- ಕೆಲ್ಲಿ ಆಡ್ಲರ್

ಆಡ್ರೆ ಇವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಡೈಸೆಸ್ ಫೋಟೋ ವಾನ್ ಇಹ್ರೆರ್ ರೀಸೆ ಮಿಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ಮಸ್™ ಓಪನ್ ಎರ್ವೆಕೆನ್ ಪೆಪ್ಟಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಫೆಂಡೆ ಆಗೆಂಗೆಲ್ ನಾಚ್ 8 ವೋಚೆನ್ ಅನ್ವೆನ್ಡುಂಗ್ ಐಂಗರೆಚ್ಟ್. ಹರ್ಜ್ಲಿಚೆನ್ ಗ್ಲುಕ್ವುನ್ಚ್ ಜು ಡೀಸೆಮ್ ಎರ್ಫೋಲ್ಗ್!

“Nachdem ich Flysmus™ OPENEYES Erwecken Peptid Straffende Augengel fast einen Monat lang verwendet habe, bin ich sehr beeindruckt davon. Ich bin 81 Jahre alt und habe starke Falten und Schwellungen ಉಮ್ ಡೈ Augen, Die meine Sicht aufgrund der hängenden Augenlider beeinträchtigen. ಡೈಸೆಸ್ ಆಗೆಂಗೆಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಜೆಡೋಚ್ ಐನೆನ್ ಸ್ಪೂರ್ಬರೆನ್ ಅನ್ಟರ್ಸ್ಚಿಡ್ ಜೆಮಾಚ್ಟ್. ಇಚ್ ಬೆನುಟ್ಜೆ ಎಸ್ ಜೆಡೆನ್ ಅಬೆಂಡ್ ನಾಚ್ ಡೆಮ್ ವಾಸ್ಚೆನ್ ಮೈನೆಸ್ ಗೆಸಿಚ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡ್ ವೋರ್ ಡೆರ್ ಫ್ಯೂಚ್ಟಿಗ್ಕೀಟ್ಸ್ಕ್ರೀಮ್. ಡೈಸ್ ಇಸ್ಟ್ ಐನೆಸ್ ಡೆರ್ ಬೆಸ್ಟೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟೆ, ಡೈ ಇಚ್ ನಾಚ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವರ್ ರೆಚೆರ್ಚೆ ಗೆಫುಂಡೆನ್ ಹ್ಯಾಬೆ, ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಇಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎರ್ಸ್ಚ್ವಿಂಗ್ಲಿಚ್. ಇಚ್ ವೆರ್ಡೆ ಎಸ್ ನೋಚ್ ಲ್ಯಾಂಗೆ ವೆರ್ವೆಂಡೆನ್.

ದಾಸ್ ಫ್ಲೈಸ್ಮಸ್™ ಒಪನೀಸ್ ಎರ್ವೆಕೆನ್ ಪೆಪ್ಟಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಫೆಂಡೆ ಆಗೆಂಗೆಲ್ ಐಸ್ಟ್ ಐನ್ äußerst nützliches ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಫರ್ ಡೈ ಆಲ್ಟರ್ನ್ಡೆ ಹಾಟ್. Es bietet zahlreiche Vorteile, ವೈ ಡೈ Förderung der Kollagenproduktion und die Steigerung des Zellumsatzes der Haut. ಡೈಸೆ ವೊರ್ಟೆಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಜೆನ್ ಡಝು ಬೀ, ಡೈ ಹಾಟ್ ಜು ಸ್ಟ್ರಾಫೆನ್ ಉಂಡ್ ಡೈ ಸಿಚ್ಟ್‌ಬಾರ್ಕೀಟ್ ವಾನ್ ಫೀನೆನ್ ಲಿನಿಯೆನ್, ಫಾಲ್ಟೆನ್, ಗೆಸ್ಚ್ವೊಲ್ಲೆನೆನ್ ಆಗೆನ್ಲಿಡರ್ನ್, ಮ್ಯಾಥೆಟ್ ಅಂಡ್ ಡಂಕ್ಲೆನ್ ಫ್ಲೆಕೆನ್ ಜು ರೆಡ್ಜಿಯೆರೆನ್. ದಾಸ್ ಎರ್ಗೆಬ್ನಿಸ್ ಇಸ್ಟ್ ಐನೆ ವೆರ್ಜಂಗ್ಟೆ, ಸ್ಟ್ರಾಹ್ಲೆಂಡೆ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಐನ್ ಜುಗೆಂಡ್ಲಿಚೆರ್ಸ್ ಆಸ್ಸೆಹೆನ್.

ಫ್ಲೈಸ್ಮಸ್™ ಒಪನೀಸ್ ಎರ್ವೆಕೆನ್ ಪೆಪ್ಟಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಫೆಂಡೆ ಆಗೆಂಗೆಲ್

ಮಿಟ್ ಉಬರ್ ಐನೆಮ್ ಜಹರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಸರ್ಫಹ್ರುಂಗ್ ಐಸ್ಟ್ ಡಾ. ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಐನ್ ಎರ್ಫಾಹ್ರೆನರ್ ಡರ್ಮಟೊಲೊಜಿ ಅಂಡ್ ಡರ್ಮಟೊಲೊಜಿಸ್ಪೆಜಿಯಲಿಸ್ಟ್. Er ist bekannt für sein Fachwissen auf dem Gebiet der Hautgesundheit und seinen Ansatz, durch den Einsatz modernster kosmetischer Behandlungen und dermatologischer Techniken eine möglichst Natuzuhenundeerlich. ಡಾ. ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಎಂಪ್ಫೀಹ್ಲ್ಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ಮಸ್™ ಒಪನೀಸ್ ಎರ್ವೆಕೆನ್ ಪೆಪ್ಟಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಫೆಂಡೆ ಆಗೆಂಗೆಲ್ ಅಲ್ಸ್ ಐನೆಸ್ ಡೆರ್ ಬೆಸ್ಟೆನ್ ವರ್ಫಗ್ಬರೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟೆ ಝುರ್ ಬೆಹಂಡ್ಲುಂಗ್ ವಾನ್ ಆಗೆನ್ರಿಂಗನ್ ಅಂಡ್ ಗೆಸ್ಚ್ವೊಲ್ಲೆನೆನ್ ಆಗೆನ್ಲಿಡರ್ನ್.

ವಾಸ್ ಇಸ್ಟ್ ಡೈ ಐಜೆಂಟ್ಲಿಚೆ ಉರ್ಸಾಚೆ ಫರ್ ಗೆಸ್ಚ್ವೊಲ್ಲೆನ್ ಆಗೆನ್ಲೈಡರ್ ಉಂಡ್ ಟ್ರಾನೆನ್ಸಾಕೆ?

ಮೆಲನಿನ್ ಇಸ್ಟ್ ಡೈ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಜ್ (ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್), ಡೈ ಡೆರ್ ಹೌಟ್ ಇಹ್ರೆ ಫಾರ್ಬೆ ವರ್ಲೀಹ್ಟ್. ಎಸ್ ಗಿಬ್ಟ್ ಜೆಡೋಚ್ ನೊಚ್ ಆಂಡೆರೆ ವಿಚ್ಟಿಗೆ ಉರ್ಸಾಚೆನ್ ಫರ್ ಡಂಕಲ್ ಕ್ರೈಸ್ ಅನ್ಟರ್ ಡೆರ್ ಹಾಟ್, z. B. Undichtigkeiten in den Kapillaren aufgrund eines niedrigen ವಿಟಮಿನ್-ಕೆ-ಸ್ಪೀಗೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ. ವೆನ್ ಡೈ ಕಪಿಲ್ಲರೆನ್ ಉಂಡಿಚ್ಟ್ ಸಿಂಡ್, ಬ್ರೈಟೆಟ್ ಸಿಚ್ ದಾಸ್ ಬ್ಲಟ್ ಅನ್ಟರ್ ಡೆರ್ ಹಾಟ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವಿರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡಿಯರ್ಟ್, ವೊಡುರ್ಚ್ ಐನ್ ಡಂಕ್ಲರ್ ವೈಲೆಟ್ಟರ್ ಫರ್ಬ್ಟನ್ ಎನ್‌ಸ್ಟೆಹ್ಟ್. ಡೈಸ್ ಫರ್ಬೆ ಸ್ಕೀಂಟ್ ಡರ್ಚ್ ಡೈ ಹಾಟ್ ಹಿಂಡುರ್ಚ್ ಉಂಡ್ ಎರ್ವೆಕ್ಟ್ ಡೆನ್ ಐಂಡ್ರಕ್ ವಾನ್ ಆಗೆನ್ರಿಂಗನ್.

ಫ್ಲೈಸ್ಮಸ್™ ಒಪನೀಸ್ ಎರ್ವೆಕೆನ್ ಪೆಪ್ಟಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಫೆಂಡೆ ಆಗೆಂಗೆಲ್

ಅನ್ಟರ್ ಡೆನ್ ಆಗೆನ್ ಕೊನ್ನೆನ್ ಸಿಚ್ ಟ್ರಾನೆನ್ಸಾಕೆ ಬಿಲ್ಡೆನ್, ವೆನ್ ಸಿಚ್ ಡೈ ಗೆವೆಬೆಸ್ಟ್ರಕ್ಟುರೆನ್ ಉಂಡ್ ಮಸ್ಕೆಲ್ನ್, ಡೈ ಡೈ ಆಗೆನ್ಲೈಡರ್ ಸ್ಟಟ್ಜೆನ್, ವರ್ಸ್ಚ್ಲೆಚ್ಟರ್ನ್. ಡೈಸ್ ಕನ್ ಡಝು ಫ್ಯೂರೆನ್, ದಾಸ್ ಡೈ ಹಾಟ್ ಎರ್ಸ್ಚ್ಲಾಫ್ಟ್ ಉಂಡ್ ಸಿಚ್ ದಾಸ್ ಫೆಟ್, ದಾಸ್ ನಾರ್ಮಲರ್‌ವೈಸ್ ದಾಸ್ ಆಗ್ ಉಮ್ಜಿಬ್ಟ್, ಇನ್ ಡೆನ್ ಬೆರೀಚ್ ಅನ್ಟರ್ ಡೆನ್ ಔಜೆನ್ ವರ್ಲಾಗರ್ಟ್. Außerdem kann sich im Raum ಅನ್ಟರ್ ಡೆನ್ Augen Flüssigkeit ansammeln, ವಾಸ್ ಜು Schwellungen führt. ಫ್ಲೈಸ್ಮಸ್ ™ ಒಪನೀಸ್ ಎರ್ವೆಕೆನ್ ಪೆಪ್ಟಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಫೆಂಡೆ ಆಗೆಂಗೆಲ್ ಐಸ್ಟ್ ಐನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಸಿವ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್, ದಾಸ್ ವಿರ್ಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಚ್ ಔಫ್ ಡೈ ರೆಡಿಜಿಯರ್ಂಗ್ ವಾನ್ ಡಂಕ್ಲೆನ್ ಆಗೆನ್‌ರಿಂಗನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾನೆನ್ಸಕೆನ್ ಅಬ್ಜಿಲ್ಟ್.

ವೈ ಫಂಕ್ಟಿಯೊನಿಯರ್ಟ್ ದಾಸ್ ಫ್ಲೈಸ್ಮಸ್™ ಓಪನ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಐ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಅವೇಕೆನ್ ಮಾಡುವುದೇ?

ಫ್ಲೈಸ್ಮಸ್™ ಒಪನೀಸ್ ಎರ್ವೆಕೆನ್ ಪೆಪ್ಟಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಫೆಂಡೆ ಆಗೆಂಗೆಲ್

ದಾಸ್ ಫ್ಲೈಸ್ಮಸ್™ ಒಪನೀಸ್ ಎರ್ವೆಕೆನ್ ಪೆಪ್ಟಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಫೆಂಡೆ ಆಗೆಂಗೆಲ್ ಇಸ್ಟ್ ಫರ್ ಸೀನೆನ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್-ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೆಕಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಿಯರ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾಲ್ಟೆನ್ ಅಂಡ್ ಮಿಮಿಕ್ಫಾಲ್ಟನ್. Seine Formel enthält Kojisäure und Koffein, die dazu beitragen, das Erscheinungsbild von Augenringen und Schwellungen um die Augenlider zu reduzieren. Außerdem trägt es dazu bei, die Haut praller, heilender und feuchtigkeitsspendender zu machen und ihre Elastizität zu verbessern.

ಬೆಸ್ಟೆಹ್ಟ್ ಔಸ್ 2 ಲೀಸ್ಟುಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ಕೆನ್ ಇನ್ಹಾಲ್ಟ್ಸ್ಸ್ಟಾಫೆನ್ ಜುರ್ ರೆಡುಜಿಯರ್ಂಗ್ ವಾನ್ ಶ್ವೆಲ್ಲುಂಗೆನ್ ಮತ್ತು ಡಂಕ್ಲೆನ್ ಆಗೆನ್ರಿಂಗನ್:

ಕೊಜಿಸ್ಚೆ ಸೆಯುರ್

ಡೈ ಆಸ್ ಪಿಲ್ಜೆನ್ ಗೆವೊನ್ನೆನೆ ಕೊಜಿಸೌರೆ ಇಸ್ಟ್ ಐನ್ ವಾನ್ ಡರ್ಮಟೊಲೊಜೆನ್ ಹೋಚ್ ಗೆಸ್ಚಾಟ್ಜ್ಟರ್ ಇನ್ಹಾಲ್ಟ್ಸ್‌ಸ್ಟಾಫ್ ಝುರ್ ರೆಡುಜಿಯರುಂಗ್ ವಾನ್ ಹೈಪರ್ಪಿಗ್ಮೆಂಟೈರಂಗ್. Sie ist bekannt für ihre außergewöhnliche Fähigkeit, Verfärbungen und Hyperpigmentierung zu verblassen. ವಿಸ್ಸೆನ್ಸ್‌ಚಾಫ್ಟ್ಲಿಚೆ ಸ್ಟುಡಿಯನ್ ಹ್ಯಾಬೆನ್ ಬೆವಿಸೆನ್, ದಾಸ್ ಡೈ ರೆಗೆಲ್ಮಾಸಿಗೆ ಅನ್ವೆಂಡಂಗ್ ವಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟೆನ್, ಡೈ ಕೊಜಿಸೌರೆ ಎಂಥಾಲ್ಟೆನ್, ಡಜು ಬೀಟ್ರಜೆನ್ ಕಾನ್, ಬೆಸ್ಟೆಹೆಂಡೆ ಸೊನ್ನೆನ್‌ಫ್ಲೆಕೆನ್ ಉಂಡ್ ಲಿಚ್ಟ್‌ಸ್ಚಾಡೆನ್ ಜು ರೆಡ್ಯೂಜಿಯೆರೆನ್. ಫ್ಲೈಸ್ಮಸ್™ ಒಪನೀಸ್ ಎರ್ವೆಕೆನ್ ಪೆಪ್ಟಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಫೆಂಡೆ ಆಗೆಂಗೆಲ್ ವೈಸ್ಟ್ ಐನೆನ್ ನೋಚ್ ನೀ ಡಾಗೆವೆಸೆನೆನ್ ರೆನ್‌ಹೀಟ್ಸ್‌ಗ್ರಾಡ್ ವಾನ್ 98 % auf, ಡೆರ್ ಇನ್ ಆಂಡೆರೆನ್ ಕೊಜಿಸೌರೆಪ್ರೊಡುಕ್ಟೆನ್ ನಿಚ್ ಎಂಥಾಲ್ಟೆನ್ ಐಸ್ಟ್. ಡೈಸರ್ ಹೋಹೆ ರೀನ್‌ಹೀಟ್ಸ್‌ಗ್ರಾಡ್ ಗೆವಾರ್ಲಿಸ್ಟೆಟ್, ದಾಸ್ ದಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಔಫ್ ಡೈ ಹಾಟ್ ಐನ್‌ವಿರ್ಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐನ್ ಜುಜೆಂಡ್ಲಿಚೆರ್ಸ್ ಆಸ್ಸೆಹೆನ್ ಅಂಡ್ ಐನ್ ಜುಗೆಂಡ್ಲಿಚೆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟರ್ ಫರ್ಡರ್ಟ್.

ಡೈ ಕಾನ್ಸೆಕ್ವೆಂಟೆ ಅನ್ವೆಂಡಂಗ್ ವಾನ್ ಫ್ಲೈಸ್ಮಸ್™ ಒಪನೀಸ್ ಎರ್ವೆಕೆನ್ ಪೆಪ್ಟಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಫೆಂಡೆ ಆಗೆಂಗೆಲ್ ಕನ್ ಡೈ ಮೆಲನಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಡೆರ್ ಹಾಟ್ ರಂಡ್ ಉಮ್ ಡೈ ಆಗೆನ್ ವಿರ್ಕ್ಸಾಮ್ ರೆಡ್ಜಿಯೆರೆನ್. ಲೌಟ್ ಡಾ. ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಇಸ್ಟ್ ಡೈಸ್ ಡೆರ್ ಗ್ರಂಡ್, ವಾರಮ್ ದಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸೋ ವಿರ್ಕ್ಸಾಮ್ ಐಸ್ಟ್. ಫ್ಲೈಸ್ಮಸ್™ ಒಪನೀಸ್ ಎರ್ವೆಕೆನ್ ಪೆಪ್ಟಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಫೆಂಡೆ ಆಗೆಂಗೆಲ್ ಇಸ್ಟ್ ಐನೆಸ್ ಡೆರ್ ವೆನಿಜೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟೆ ಔಫ್ ಡೆಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಟ್, ಡಾಸ್ ಕೊಜಿಸೌರ್ ಇನ್ ಡೆರ್ ರಿಚ್ಟಿಜೆನ್ ಕಾನ್ಜೆಂಟ್ರೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡೋಸಿಯರುಂಗ್ ಎಂಥಾಲ್ಟ್.

ಫ್ಲೈಸ್ಮಸ್™ ಒಪನೀಸ್ ಎರ್ವೆಕೆನ್ ಪೆಪ್ಟಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಫೆಂಡೆ ಆಗೆಂಗೆಲ್

ಕೆಫೀನ್

ಕೊಫೀನ್ ಹ್ಯಾಟ್ ನಿಚ್ ನೂರ್ ಡೆನ್ ವೊರ್ಟೆಲ್, ದಾಸ್ ಎಸ್ ಸೈ ನಾಚ್ ಐನರ್ ಲ್ಯಾಂಗೆನ್ ನಾಚ್ಟ್ ವಾಚ್ ಹಾಲ್ಟ್. ಲೌಟ್ ಡಾ. ಶಾಫರ್, MD, ಐನೆಮ್ ಝೆರ್ಟಿಫೈಜಿರ್ಟೆನ್ ಡರ್ಮಟೊಲೊಜೆನ್ ಆಮ್ ಮೌಂಟ್ ಸಿನಾಯ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಸ್ಟ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಚ್ ಡೈ ಬ್ಲುಟ್ಜೆಫೆಸ್ ಉಮ್ ಡೈ ಆಗೆನ್. "Koffein erhöht die Energie der Haut und wirkt als Vasokonstriktor, wodurch Rötungen, Schwellungen und Flüssigkeitsansammlungen um die Augen reduziert werden, was zu einem strafferen. Koffein neutralisiert nachweislich freie Radikale, ಡೈ DNA-Schäden verursachen, und hat entzündungshemmende Eigenschaften, ಡೈ ಡೈ Hautstruktur verbessern können.

ಒಪನೀಸ್ ಅವೇಕನ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಐ ಜೆಲ್ ಜೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎರ್ಸ್ಟರ್ ಲಿನಿ ಔಫ್ ಸಿಚ್ಟ್‌ಬರೆ ಹಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೂಂಡ್ ಉಮ್ ಡೈ ಆಗೆನ್‌ಕಂಟೂರ್ ಎಬಿ. ಡೈಸೆ ಫಾರ್ಮೆಲ್ ಎಂಥಾಲ್ಟ್ ನೆಬೆನ್ ಕೊಜಿಸೌರೆ ಐನೆ ಹೋಹೆ ಕೊನ್ಜೆಂಟ್ರೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕೊಫಿನ್. ಡೈಸೆ ವಿರ್ಕ್‌ಸ್ಟಾಫ್‌ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ವಿರ್ಕ್ಟ್ ಸಿನೆರ್ಜೆಟಿಸ್ಚ್, ಉಮ್ ದಾಸ್ ಎರ್ಷೆಇನುಂಗ್ಸ್‌ಬಿಲ್ಡ್ ವಾನ್ ಸಿಚ್ಟ್‌ಬರೆನ್ ಆಗೆನ್‌ರಿಂಗನ್ ಅಂಡ್ ಶ್ವೆಲ್ಲುಂಗನ್ ಉಮ್ ಡೈ ಆಗೆನ್‌ಕೊಂಟೂರ್ ಜು ರೆಡ್ಯೂಜಿಯೆರೆನ್.

ಆಗ್ನೇಯ ಸಮಸ್ಯೆ

ಫ್ಲೈಸ್ಮಸ್™ ಒಪನೀಸ್ ಎರ್ವೆಕೆನ್ ಪೆಪ್ಟಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಫೆಂಡೆ ಆಗೆಂಗೆಲ್

ವಾಸ್ ಮಚ್ಟ್ ದಾಸ್ ಫ್ಲೈಸ್ಮಸ್™ ಒಪನೀಸ್ ಎರ್ವೆಕೆನ್ ಪೆಪ್ಟಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಫೆಂಡೆ ಆಗೆಂಗೆಲ್ ಜು ಐನರ್ ಗುಟೆನ್ ವಾಹ್ಲ್?

✔ ಡರ್ಮಟೊಲಾಜಿಚ್ ಗೆಸ್ಟೆಟ್

✔ ರೆಡಿಜಿಯರ್ಟ್ ದಾಸ್ ಎರ್ಷೆಇನಂಗ್ಸ್ಬಿಲ್ಡ್ ವಾನ್ ಫೀನೆನ್ ಲಿನಿಯೆನ್ ಉಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ಚೆನ್

✔ ರೆಡಿಜಿಯರ್ಟ್ ಷ್ವೆಲ್ಲುಂಗೆನ್ ಮತ್ತು ಡಂಕಲ್ ಆಗೆನ್ರಿಂಜ್

✔ ಫುಲ್ಟ್ ಡೈ ಹಾಟ್ ಔಫ್ ಉಂಡ್ ಗ್ಲಾಟೆಟ್ ಸೈ

✔ ಸೋಫೋರ್ಟಿಜ್ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಬೆರುಹಿಗುಂಗ್

✔ Produziert 5x ಮೆಹರ್ ಕೊಲೆಜೆನ್ ಅಲ್ಸ್ ähnliche Produkte

✔ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫೆಲ್ಲಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಫಂಗ್

✔ ಗ್ಲೀಚ್ಝೆಟಿಗ್ ರಿಪರೈರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚ್ಟಿಗ್ಕೀಟ್ಸ್ಸ್ಪೆಂಡೆಂಡ್

ಹೈರ್ ಸಿಂಡ್ ಐನಿಗೆ ಅನ್ಸೆರೆರ್ ಝುಫ್ರೀಡೆನೆನ್ ಕುಂಡೆನ್:

“ಜೆ ಅಲ್ಟರ್ ಇಚ್ ವೆರ್ಡೆ, ಡೆಸ್ಟೊ ಮೆಹರ್ ಬೆಮರ್ಕೆ ಇಚ್, ದಾಸ್ ಮೆಯಿನ್ ಆಗೆನ್ಲೈಡರ್ ಸ್ಕ್ಲಾಫ್ ವರ್ಡೆನ್, ಆದ್ದರಿಂದ ದಾಸ್ ಮೆಯಿನ್ ವಿಂಪರ್ನ್ ಮೆಯಿನ್ ಆಗೆನ್ ಬೆರ್ಹ್ರೆನ್ ಉಂಡ್ ಮಂಚ್ಮಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಜಕೆನ್ ಉಂಡ್ ಟ್ರಾನೆನ್. ಮೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಲ್ಟೆ ಮಿರ್ ಫ್ಲೈಸ್ಮಸ್™ ಒಪನೀಸ್ ಎರ್ವೆಕೆನ್ ಪೆಪ್ಟಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಫೆಂಡೆ ಆಗೆಂಗೆಲ್ ವೋರ್, ಅಂಡ್ ಸೀಟ್ ಐನಿಜೆನ್ ಮೊನಾಟೆನ್ ಹ್ಯಾಬೆನ್ ಸಿಚ್ ಮೈನ್ ಆಗೆನ್‌ಫಾಲ್ಟ್ಚೆನ್ ವಿರ್ಕ್ಲಿಚ್ ವರ್ಬೆಸೆರ್ಟ್. ಇಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಿರ್ ವಿರ್ಕ್ಲಿಚ್ ಗೆಹೋಲ್ಫೆನ್, ಮಿಚ್ ಗೆಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಡೈ ಷ್ವೆಲ್ಲುಂಗೆನ್ ವುರ್ಡೆನ್ ಡ್ಯೂಟ್ಲಿಚ್ ರೆಡ್ಜಿಯೆರ್ಟ್, ಉಂಡ್ ಮೇನ್ ಗೆಸಿಚ್ಟ್ ವಿರ್ಕ್ಟೆ ಫ್ಯೂಚ್ಟಿಗ್ಕೀಟ್ಸ್ಸ್ಪೆಂಡೆಂಡ್. ಇಚ್ ಹ್ಯಾಬೆ ಎಸ್ ಅಬೆಂಡ್ಸ್ ವೋರ್ ಡೆಮ್ ಸ್ಕ್ಲಾಫೆಂಗೆಹೆನ್ ಬೆನಟ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಬಿನ್ ಮಿಟ್ ಐನೆಮ್ ಲಾಚೆಲ್ನ್ ಆಫ್ಗೆವಾಚ್ಟ್. Ich bin 48 Jahre alt, und ich liebe alles, was mich jünger aussehen lässt. ಡೈಸೆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಸ್ ಇಚ್ ಬೆಹಲ್ಟೆನ್!” – ಆಲಿ ವಿಲೋ

ಫ್ಲೈಸ್ಮಸ್™ ಒಪನೀಸ್ ಎರ್ವೆಕೆನ್ ಪೆಪ್ಟಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಫೆಂಡೆ ಆಗೆಂಗೆಲ್

“ಇಚ್ ಲಾಚ್ಲೆ ಗೆರ್ನೆ ಉಂಡ್ ಹಬೆ ದಹೆರ್ ಅನ್‌ಬೆವಸ್ಸ್ಟ್ ವೈಲೆ ಮಿಮಿಕ್ಫಾಲ್ಟೆನ್ ಉಮ್ ಮೈನೆ ಆಗೆನ್. ಇಚ್ ಹ್ಯಾಬೆ ನೋಚ್ ನೀ ಐನ್ ಸೋ ವಿರ್ಕ್‌ಸೇಮ್ಸ್ ಆಗೆನ್‌ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ವರ್ವೆಂಡೆಟ್ ವೈ ಫ್ಲೈಸ್ಮಸ್™ ಒಪನೀಸ್ ಎರ್ವೆಕೆನ್ ಪೆಪ್ಟಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಫೆಂಡೆ ಆಗೆಂಗೆಲ್. ಡೈಸೆಸ್ ಫೊಟೊ ವುರ್ಡೆ ನಾಚ್ ಐನ್ ಪಾರ್ ವೊಚೆನ್ ಡೆರ್ ಅನ್ವೆಂಡಂಗ್ ಗೆಮಾಚ್ಟ್. ಮೈನೆ ಫ್ರೆಂಡೆ ಸಿಂಡ್ 10 ಜಹ್ರೆ ಜುಂಗರ್, ಉಂಡ್ ಇಚ್ ಕನ್ ಕೀನೆನ್ ಅನ್ಟರ್ಸ್ಚಿಡ್ ಜ್ವಿಸ್ಚೆನ್ ಇಹ್ನೆನ್ ಫೆಸ್ಟ್ಸ್ಟೆಲ್ಲೆನ್. ಡೈ ವೆರೆಂಡರುಂಗ್ ಮೈನೆಸ್ ಆಗೆನಾಸ್ಡ್ರಕ್ಸ್ ಇಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಚ್ಟ್ಬಾರ್. ಇಚ್ ಫೈಂಡೆ ಎಸ್ ಟೋಲ್, ವೈ ದಾಸ್ ಸೀರಮ್ ಮೈನೆ ಫಾಲ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಲಾಫೆ ಹಾಟ್ ರಿವಿಟಲಿಸಿಯೆರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಟ್, ಮೈನೆ ಹಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಬರ್ "ಗೆಲಿಫ್ಟೆಟ್" ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಚ್ ಫೆಟ್ಟಿಗ್ ಐಸ್ಟ್. – ಕೇಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯನ್

Gebrauchsanweisung

1. ಔಫ್ ಡೈ ಸೌಬೆರೆ, ಟ್ರೋಕೆನ್ ಆಗೆನ್‌ಪಾರ್ಟೀ ಆಫ್ಟ್ರಾಜೆನ್. ವೆರ್ವೆಂಡೆನ್ ಸೈ ಎಸ್ ಟಾಗ್ಲಿಚ್ ಫರ್ ದಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎರ್ಗೆಬ್ನಿಸ್.

2. ಡೈ ರೆಸ್ಟ್ಲಿಚೆ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಯಾನ್ಫ್ಟ್ ಇನ್ ಡೈ ಹಾಟ್ ಐಂಕ್ಲೋಪ್ಫೆನ್. ನೂರ್ ಝುರ್ äußeren Anwendung.


ನಮ್ಮ ಖಾತರಿ
ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 100% ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಬೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ZERO ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು 24/7/365 ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಫ್ಲೈಸ್ಮಸ್™ ಒಪನೀಸ್ ಎರ್ವೆಕೆನ್ ಪೆಪ್ಟಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಫೆಂಡೆ ಆಗೆಂಗೆಲ್
ಫ್ಲೈಸ್ಮಸ್™ ಒಪನೀಸ್ ಎರ್ವೆಕೆನ್ ಪೆಪ್ಟಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಫೆಂಡೆ ಆಗೆಂಗೆಲ್
$22.95 - $80.95 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ