ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ ಜುಕರ್ ಡೌನೆನ್ ಐಯೊನಿಸ್ಚೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟುಲ್ಪೆನ್

$22.95 - $80.95

ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ ಜುಕರ್ ಡೌನೆನ್ ಐಯೊನಿಸ್ಚೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟುಲ್ಪೆನ್

Überwindung der Herausforderungen des Diabetesmanagements mit AcuSense™ Zucker Daunen Ionische Armstulpen: Eine Erfolgsgeschichte

ದಾಸ್ ಐಸ್ಟ್ ಜೇನ್, ಐನೆ 54-ಜಹ್ರಿಜ್ ಫ್ರೌ, ಡೈ ಸೀಟ್ ಉಬರ್ 15 ಜಹ್ರೆನ್ ಮಿಟ್ ಟೈಪ್-2-ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಲೆಬ್ಟ್. Obwohl sie sich nach Kräften bemüht, ihren Blutzuckerspiegel mit ಹಿಲ್ಫ್ ವಾನ್ Ernährung und Bewegung in den Griff zu bekommen, ಹ್ಯಾಟ್ ಜೇನ್ Schwierigkeiten, ihren Blutzuckerspiegel konstantebluzzebütégulébägläbützu

“ಆಲ್ಸ್ ಇಚ್ ಡೈ ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಟ್ರಗ್, ವಾರ್ ಇಚ್ ಎಂಜೆನೆಮ್ ಉಬೆರ್ರಾಸ್ಚ್ಟ್, ಡಾಸ್ ಇಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಐನೆನ್ ಸ್ಪರ್ಬರೆನ್ ಅನ್ಟರ್‌ಸ್ಚಿಡ್ ಫೆಸ್ಟ್‌ಸ್ಟೆಲ್ಲೆನ್ ಕೊಂಟೆ. Ich bemerkte einen gleichmäßigeren Blutzuckerspiegel ಉಬರ್ ಡೆನ್ ಟ್ಯಾಗ್ hinweg und erlebte weniger Episoden mit hohen oder niedrigen Blutzuckerwerten. Außerdem fühlte ich mich energiegeladener und insgesamt gesünder. Mein Arzt war von meinen Fortschritten begeistert und zeigte sich beeindruckt von den positiven Auswirkungen der AcuSense™Zucker Daunen Ionische Armstulpen auf mein Diabetesmanagement, da sich mein A1rtse. Ich bin jetzt ein überzeugter Anhänger und starker Befürworter der Verwendung von AcuSense™ Zucker Daunen Ionische Armstulpen.”- ಜೇನ್ ಫ್ಯಾಬೆಲ್
ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ ಜುಕರ್ ಡೌನೆನ್ ಐಯೊನಿಸ್ಚೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟುಲ್ಪೆನ್

ಮಧುಮೇಹ, ರಿಸಿಕೊ ಉಂಡ್ ಉರ್ಸಾಚೆನ್ ವರ್ಸ್ಟೆಹೆನ್

ಮಿಲಿಯನ್ ವಾನ್ ಮೆನ್ಶೆನ್ ವೆಲ್ಟ್ವೀಟ್ ಸಿಂಡ್ ವಾನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬೆಟ್ರೊಫೆನ್, ಐನರ್ ಕ್ರೊನಿಸ್ಚೆನ್ ಉಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೆರೆನ್ ಕ್ರಾಂಕ್ಹೀಟ್. ಸೈ ಇಸ್ಟ್ ಗೆಕೆನ್ಜೆಯಿಚ್ನೆಟ್ ಡರ್ಚ್ ಐನೆನ್ ಹೋಹೆನ್ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ಸ್ಪೀಗೆಲ್, ಡೆರ್ ಡರೌಫ್ ಜುರುಕ್ಜುಫುಹ್ರೆನ್ ಇಸ್ಟ್, ಡಾಸ್ ಡೆರ್ ಕೊರ್ಪರ್ ನಿಚ್ಟ್ ಇನ್ ಡೆರ್ ಲೇಜ್ ಇಸ್ಟ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ವಿರ್ಕ್ಸಾಮ್ ಜು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಜಿರೆನ್ ಓಡರ್ ಜುವೆರ್ಟೆನ್. ಡೈಸ್ ಕನ್ ಝು ಐನರ್ ರೈಹೆ ವಾನ್ ಗೆಸುಂಧೈಟ್ಲಿಚೆನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್‌ಫ್ರಿಸ್ಟಿಜೆನ್ ಸ್ಕಾಡೆನ್ ಆನ್ ಡೆನ್ ಆರ್ಗನೆನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮೆನ್ ಡೆಸ್ ಕೊರ್ಪರ್ಸ್ ಫ್ಯೂರೆನ್, ವೈ ಝೆಡ್. ಬಿ. ಹರ್ಜ್‌ಕ್ರಾಂಖೈಟೆನ್, ನೆರ್ವೆನ್‌ಸ್ಚಾಡೆನ್, ಆಗೆನ್‌ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್, ನೀರೆನೆರ್‌ಕ್ರಾನ್‌ಕುಂಜೆನ್ ಉಂಡ್ ಆಂಡೆರೆ.
ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ ಜುಕರ್ ಡೌನೆನ್ ಐಯೊನಿಸ್ಚೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟುಲ್ಪೆನ್
Es gibt verschiedene Risikofaktoren, ಡೈ ಡೈ Wahrscheinlichkeit, an Diabetes zu erkranken, erhöhen können. ಡೈ ಟಾಟ್ಸಾಚೆ, ದಾಸ್ ಐನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೆನ್ಮಿಟ್ಗ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಎರ್ಕ್ರಾಂಕ್ಟ್ ಐಸ್ಟ್, ಇಸ್ಟ್ ಐನ್ ಸೋಲ್ಚರ್ ರಿಸಿಕೊಫಕ್ಟೊರ್, ಡಾ ಡೈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಬೀ ಡೆರ್ ಎಂಟ್ವಿಕ್ಲುಂಗ್ ಡೆರ್ ಕ್ರಾಂಕ್ಹೀಟ್ ಐನೆ ರೋಲ್ಲೆ ಸ್ಪೀಲೆನ್ ಕಾನ್. Fettleibigkeit oder Übergewicht ist ein weiterer wichtiger Risikofaktor, da überschüssiges Körperfett zu Insulinresistenz führen kann, einem Schlüsselfaktor für Di Entwicklung-2-VionD ಐನೆ ಸಿಟ್ಜೆಂಡೆ ಲೆಬೆನ್ಸ್‌ವೈಸ್ ಉಂಡ್ ಐನ್ ಮ್ಯಾಂಗಲ್ ಆನ್ ರೆಜೆಲ್ಮಾಸಿಗರ್ ಕೊರ್ಪರ್ಲಿಚರ್ ಬೆಟಾಟಿಗುಂಗ್ ಕೊನ್ನೆನ್ ಎಬೆನ್‌ಫಾಲ್ಸ್ ದಾಸ್ ರಿಸಿಕೊ, ಎರ್ಹೋಹೆನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಜು ಎರ್‌ಕ್ರಾಂಕೆನ್. ಡಾರ್ಯುಬರ್ ಹಿನಾಸ್ ಸಿಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್, ಎಥ್ನೀಸ್ಚೆ ಜುಗೆಹೊರಿಗ್‌ಕೀಟ್ ಉಂಡ್ ಶ್ವಾಂಗರ್ಸ್‌ಚಾಫ್ಟ್ಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ವಾಹ್ರೆಂಡ್ ಡೆರ್ ಶ್ವಾಂಗರ್ಸ್‌ಚಾಫ್ಟ್ ವೈಟೆರೆ ರಿಸಿಕೊಫಕ್ಟೊರೆನ್, ಡೈ ಡೈ ವಾಹ್ರ್‌ಸ್ಚಿನ್‌ಲಿಚ್‌ಕೀಟ್ ಡೆರ್ ಎಂಟ್‌ವಿಕ್‌ಲುಂಗ್ ಡೆರ್ ಕ್ರಾಂಕ್‌ಹೀಟ್ ಎರ್ಹೆನ್ ಕೊಹೆನ್.

ಫರ್ ಡೈಜೆನಿಜೆನ್, ಡೈ ಔಫ್ ಹೆರ್ಕೊಮ್ಲಿಚೆ ಇನ್ಸುಲಿನಿನ್ಜೆಕ್ಟಿಯೊನೆನ್ ಆಂಗ್ವೀಸೆನ್ ಸಿಂಡ್, ಕನ್ ಡೆರ್ ಉಮ್ಗಾಂಗ್ ಮಿಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಐನೆ ಹೆರಾಸ್ಫೋರ್ಡೆರುಂಗ್ ಸೀನ್. ಡೆನ್ ಡೈಸೆ ಇಂಜೆಕ್ಟಿಯೊನೆನ್ ಕೊನ್ನೆನ್ ಅನ್ಬೆಕ್ವೆಮ್, ಸ್ಕ್ಮೆರ್ಜಾಫ್ಟ್ ಉಂಡ್ ಸ್ಟೊರೆಂಡ್ ಫರ್ ದಾಸ್ ಟಾಗ್ಲಿಚೆ ಲೆಬೆನ್ ಸೀನ್. Außerdem müssen sie häufig überwacht und angepasst werden, was ein zeitaufwändiger und stressiger Prozess sein kann. ಡೈ ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ ಜುಕರ್ ಡೌನೆನ್ ಐಯೊನಿಸ್ಚೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟುಲ್ಪೆನ್ ಬೈಟೆನ್ ಜೆಡೋಚ್ ಐನೆ ಲೊಸಂಗ್ ಫರ್ ಡೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲೆಮ್.

Revolutionieren Sie Ihr ಡಯಾಬಿಟಿಸ್-ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಟ್ ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ ಜುಕರ್ ಡೌನೆನ್ ಅಯೋನಿಸ್ಚೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟುಲ್ಪೆನ್

ಡೈ ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ ಝುಕರ್ ಡೌನೆನ್ ಐಯೊನಿಸ್ಚೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟುಲ್ಪೆನ್ ಕೊಂಬಿನಿಯರೆನ್ ಅಕುಪ್ರೆಸರ್ ಅಂಡ್ ಐಯೊನೆನ್-ಟೆಕ್ನಾಲಜೀ, ಉಮ್ ಡೆನ್ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ಸ್ಪೀಗೆಲ್ ಇಮ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಔಫ್ ನಿಚ್ಟ್-ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವೈಸ್ ಜು ರೆಗ್ಯುಲಿರೆನ್. ಡರ್ಚ್ ಡೈ ಪ್ರಚೋದಕ ಸ್ಪೆಜಿಫಿಷರ್ ಡ್ರಕ್ಪಂಕ್ಟೆ ಒಂದು ಡೆನ್ ಅರ್ಮೆನ್ ಸೊಲೆನ್ ಡೈ ಎರ್ಮೆಲ್ ಡೆನ್ ಬ್ಲೂಟ್ಜಕರ್ಸ್‌ಪೀಗೆಲ್ ಇಮ್ ಕೊರ್ಪರ್ ರೆಗ್ಯುಲಿಯರೆನ್, ವೊಹ್ರೆಂಡ್ ಡೈನಲ್ಲಿ ಡೈನಲ್ಲಿ ಡೈ ಡೈನಲ್ಲಿ ಡೈ
ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ ಜುಕರ್ ಡೌನೆನ್ ಐಯೊನಿಸ್ಚೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟುಲ್ಪೆನ್

ಡೈ ವಿಸೆನ್ಸ್‌ಚಾಫ್ಟ್ ಹಿಂಟರ್ ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ ಜುಕರ್ ಡೌನೆನ್ ಅಯೋನಿಸ್ಚೆ ಆರ್ಮ್‌ಸ್ಟುಲ್ಪೆನ್

ಡೈ ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ ಜುಕರ್ ಡೌನೆನ್ ಐಯೊನಿಸ್ಚೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟುಲ್ಪೆನ್ ವುರ್ಡೆನ್ ಎಂಟ್ವಿಕೆಲ್ಟ್, ಉಮ್ ಡ್ರುಕ್ಪಂಕ್ಟೆ ಆನ್ ಡೆನ್ ಅರ್ಮೆನ್ ಜು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿಯೆರೆನ್, ವಾನ್ ಡೆನೆನ್ ಆಂಜೆನೊಮೆನ್ ವೈರ್ಡ್, ಡಾಸ್ ಸೈ ಮಿಟ್ ಡೆರ್ ಬೌಚ್‌ಸ್ಪೀಚೆಲ್ಡ್ರೂಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಡೆರೆನ್ ಸಿನೆರ್‌ಬುಡೆನ್ ಒರ್ಟೆನೆರ್‌ಬ್ಯುಗಾನ್‌ಡೆನ್ ಒರ್ಟೆನ್‌ಬ್ಯುಲೆಂಗ್‌ಡೆನ್. ಡರ್ಚ್ ಡೈ ಅನ್ವೆಂಡಂಗ್ ವಾನ್ ಡ್ರಕ್ ಔಫ್ ಡೈಸೆ ಪಂಕ್ಟೆ ಕೊನ್ನೆನ್ ಡೈ ಅರ್ಮೆಲ್ ಡಜು ಬೀಟ್ರಜೆನ್, ಡೈ ಫಂಕ್ಶನ್ ಡೀಸರ್ ಆರ್ಗೇನ್ ಜು ವೆರ್ಬೆಸ್ಸೆರ್ನ್ ಉಂಡ್ ಐನೆ ಎಫಿಜಿಯೆಂಟೆರೆ ಗ್ಲುಕೋಸೆರೆಗುಲಿಯೆರುಂಗ್ ಜು ಫರ್ಡೆರ್ನ್.

Zusätzlich zur Akupressur nutzen die Ärmel die Ionentechnologie, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren. ಇಸ್ ವೈರ್ಡ್ ಆಂಜೆನೊಮೆನ್, ಡಸ್ ಡೈ ಇನ್ ಡೆನ್ ಅರ್ಮೆಲ್ನ್ ಐಂಗೆಬೆಟ್ಟೆಟೆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ನ್ ಐಯೊನೆನ್ ಡಜು ಬೀಟ್ರಜೆನ್, ಡೈ ಎನರ್ಜಿ ಡೆಸ್ ಕೊರ್ಪರ್ಸ್ ಆಸ್ಝುಗ್ಲೀಚೆನ್ ಉಂಡ್ ದಾಸ್ ಆಲ್ಜೆಮೈನ್ ವೋಲ್ಬೆಫಿಂಡೆನ್ ಜು ಫೋರ್ಡರ್ನ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಐಯೊನೆನ್ ಸಿಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೆಲಾಡೆನ್ ಪಾರ್ಟಿಕೆಲ್, ಡೈ ಇನ್ ಡೆರ್ ನ್ಯಾಚುರ್ ವೊರ್ಕೊಮೆನ್. ಇಹ್ನೆನ್ ವೆರ್ಡೆನ್ ವರ್ಸ್ಚಿಡೆನೆ ಗೆಸುಂಡ್ಹೈಟ್ಲಿಚೆ ವೊರ್ಟೆಲಿ ಝುಗೆಸ್ಕ್ರಿಬೆನ್, ಡಾರುಂಟರ್ ಡೈ ವರ್ಬೆಸ್ಸೆರುಂಗ್ ಡೆರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಮುಂಗ್, ಡೆರ್ ಅಬ್ಬೌ ವಾನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈ ಸ್ಟೈಗೆರುಂಗ್ ಡೆಸ್ ಎನರ್ಜಿನಿವೇಸ್.
ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ ಜುಕರ್ ಡೌನೆನ್ ಐಯೊನಿಸ್ಚೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟುಲ್ಪೆನ್
Beim Tragen der AcuSense™ Zucker Daunen Ionische Armstulpen ವರ್ಡೆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯೋನೆನ್ ಫ್ರೀಗೆಸೆಟ್ಜ್ಟ್, ಡೈ ವೊಮ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಯರ್ಟ್ ವರ್ಡೆನ್ ಅಂಡ್ ಡಝು ಬೀಟ್ರಜೆನ್, ಸೀನೆನ್ ಎನರ್ಜಿಹೌಶಲ್ಟ್ ಆಸ್ಝುಗ್ಲೀಚೆನ್ ಅಂಡ್ ಐನೆ ಎಫಿಜಿಯೆನ್ಸೆಟೆರ್ ಜಿಯೆರ್ಚಿಯೆಟ್ ಜಿಯೆರ್ಚಿಯೆಟ್ ಜಿಯೆರ್ಚಿಯೆಟ್ ಜಿಯೆರ್ಚಿಯೆಟೆರೆ ಜಿಯೆರ್ಚಿಯೆಟ್ಜೆ.

ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟೆನ್‌ಮೈನಂಗ್ ಜು ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ ಜುಕರ್ ಡೌನೆನ್ ಅಯೋನಿಸ್ಚೆ ಆರ್ಮ್‌ಸ್ಟುಲ್ಪೆನ್

“ಆಲ್ಸ್ ಅರ್ಜ್ಟ್ ಮಿಟ್ ಜಹ್ರೇಲಂಗರ್ ಎರ್ಫಾಹ್ರುಂಗ್ ಇನ್ ಡೆರ್ ಬೆಹಂಡ್ಲುಂಗ್ ವಾನ್ ಪೇಷೆಂಟೆನ್ ಮಿಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಿನ್ ಇಚ್ ಇಮ್ಮರ್ ಔಫ್ ಡೆರ್ ಸುಚೆ ನಾಚ್ ಸಿಚೆರೆನ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವೆನ್ ಮೊಗ್ಲಿಚ್‌ಕೀಟೆನ್, ಮೈನೆನ್ ಪೇಷೆಂಟೆನ್ ಬೀ ಡೆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐಹ್ರೆಸ್ ಬ್ಲೂಟ್ಜುಕರ್ಸ್ ಹೀರೆಸ್‌ಪಿಲ್‌ಜುಕರ್ಸ್. Ich schätze die Tatsache, dass AcuSense™ völlig nicht-invasiv ist und keine Medikamente oder aufdringlichen Verfahren erfordert. Außerdem sind sie sicher und einfach in der Anwendung, was sie zu einer idealen Option für alle macht, die nach einer natürlichen und Effektiven Methode zur Kontrolle ihres Blutzuckerspiegels such”, sagt ಡಾ. ಮೈಕೆಲ್ ಬರ್ಗ್ಮನ್.

Es wurden mehrere Studien zur Verwendung von AcuSense™ Zucker Daunen Ionische Armstulpen zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels bei Menschen mit Diabetes durchgeführt. ಐನೆ ಡೀಸರ್ ಸ್ಟುಡಿಯನ್, ಡೈ 2019 ಇಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವೆರೊಫೆಂಟ್ಲಿಚ್ಟ್ ವುರ್ಡೆ, ಎರ್ಗಾಬ್, ಡಾಸ್ ಅಕ್ಯೂಸೆನ್ಸ್™ ಡೈ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೀ ಮೆನ್ಶೆನ್ ಮಿಟ್ ಟೈಪ್-2-ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ವಿರ್ಕ್ಸಾಮ್ ಕನ್ಟೆಸರ್ನ್. ಆನ್ ಡೆರ್ ಸ್ಟಡಿ ನಾಹ್ಮೆನ್ 80 ಟೀಲ್ನೆಹ್ಮರ್ ಟೆಯಿಲ್, ಡೈ 8 ವೋಚೆನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಎಂಟ್ವೆಡರ್ ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್-ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ ಎರ್ಹಿಲ್ಟೆನ್. Die Ergebnisse zeigten, dass die Gruppe, die AcuSense™ erhielt, eine signifikante Senkung des HbA1c-Wertes, eines Markers für di langfristige Blutzuckerkontrolle, im Vergleich-Gurpe schein-zur schein-zur
ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ ಜುಕರ್ ಡೌನೆನ್ ಐಯೊನಿಸ್ಚೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟುಲ್ಪೆನ್

ಸ್ಕ್ಲಾಸ್ಸೆಲ್ವೋರ್ಟೈಲೆ:

  • ರೆಗ್ಯುಲಿಯರ್ಟ್ ಡೆನ್ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ಸ್ಪೀಗೆಲ್ ಡರ್ಚ್ ಅಕುಪ್ರೆಸರ್ ಅಂಡ್ ಐಯೊನೆಟೆಕ್ನಾಲಜೀ
  • Eine bequeme und nicht-invasive Alternative zu herkömmlichen Insulininjektionen
  • ಕನ್ ಎಪಿಸೋನ್ ಮಿಟ್ ಹೋಹೆಮ್ ಓಡರ್ ನೀಡ್ರಿಜೆಮ್ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ಸ್ಪೀಗೆಲ್ ರೆಡ್ಜಿಯೆರೆನ್
  • ವರ್ಬೆಸೆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲೈಸಿಯರ್ಟ್ ಡೆನ್ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ಸ್ಪೀಗೆಲ್ ನಾಚ್ವೀಸ್ಲಿಚ್ ಇನ್ನರ್ಹಾಲ್ಬ್ ವಾನ್ 3 ಔಫೀನಾಂಡರ್ ಫೋಲ್ಜೆಂಡೆನ್ ಟ್ಯಾಗೆನ್ ಡೆರ್ ಅನ್ವೆನ್ಡುಂಗ್
  • ಹಿಲ್ಫ್ಟ್, ದಾಸ್ ಎನರ್ಜಿನಿವ್ಯು ಜು ಸ್ಟೀಗರ್ನ್ ಉಂಡ್ ದಾಸ್ ಆಲ್ಜೆಮೈನ್ ವೋಲ್ಬೆಫಿಂಡೆನ್ ಜು ವರ್ಬೆಸ್ಸರ್ನ್
  • ಕನ್ ಇನ್ ಐನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಲಿಚೆ ರೊಟೀನ್ ಫರ್ ಐನ್ ಕೊಂಟಿನ್ಯುಯೆರ್ಲಿಚೆಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಯೆರ್ಟ್ ವರ್ಡೆನ್

Echte Erfolgsgeschichten: ವಾಸ್ ಡೈ ಲೆಯುಟ್ ಉಬರ್ ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ ಜುಕರ್ ಡೌನೆನ್ ಅಯೋನಿಸ್ಚೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟುಲ್ಪೆನ್ ಸೇಜೆನ್

“ಅಲ್ಸ್ ಜೆಮಂಡ್, ಡೆರ್ ಸೀಟ್ ವಿಯೆಲೆನ್ ಜಹ್ರೆನ್ ಮಿಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಜು ಕಾಂಪ್‌ಫೆನ್ ಹ್ಯಾಟ್, ಹ್ಯಾಬ್ ಇಚ್ ಗೆಝೋಗರ್ಟ್, ಐನ್ ವೈಟೆರೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ಜುಪ್ರೊಬಿಯೆರೆನ್, ದಾಸ್ ಏಂಜೆಬ್ಲಿಚ್ ಬೀ ಡೆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೆಸ್ ಬ್ಲುಟ್‌ಜುಕರ್ಸ್‌ಪೀಗಲ್ಸ್ ಹಿಲ್ಫ್ಟ್. ಅಬರ್ ಇಚ್ ಬಿನ್ ಸೋ ಫ್ರೋಹ್, ದಾಸ್ ಇಚ್ ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ಜುಕರ್ ಡೌನೆನ್ ಐಯೊನಿಸ್ಚೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟುಲ್ಪೆನ್ ಈನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗೆಗೆಬೆನ್ ಹಬೆ! Seitdem ich Diese Ärmel in meine tägliche ರೊಟೀನ್ eingebaut habe, habe ich eine deutliche Verbesserung meines allgemeinen Wohlbefindens festgestellt. ಡೈ ಎರ್ಮೆಲ್ ಹ್ಯಾಬೆನ್ ಮೈನೆನ್ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ಸ್ಪೀಗೆಲ್ ನಾಚ್ ಐನರ್ ಮಹಲ್ಜಿಟ್ ವಾನ್ 200 ಔಫ್ 100 ಗೆಸೆಂಕ್ಟ್. Außerdem ಸಿಂಡ್ ಸೈ einfach zu handhaben und bequem zu tragen. Ich empfehle die AcuSense™ Zucker Daunen Ionische Armstulpen jedem, der nach einer bequemen und effektiven Möglichkeit Sucht, seinen Diabetes zu kontrollieren.” - ವಾಲ್ಡಾ ಬಿಯರ್ಮನ್
ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ ಜುಕರ್ ಡೌನೆನ್ ಐಯೊನಿಸ್ಚೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟುಲ್ಪೆನ್
“ಇಚ್ ಬಿನ್ ಐನ್ ಆಕ್ಟಿವರ್ ಉಂಡ್ ಗೆಸುಂಧೈಟ್ಸ್‌ಬ್ಯೂಸ್ಸ್ಟರ್ ಮೆನ್ಷ್, ಬೀ ಡೆಮ್ ವೋರ್ ಕುರ್ಜೆಮ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಜೈರ್ಟ್ ವುರ್ಡೆ. ಇಚ್ ವೊಲ್ಟೆ ಐನೆನ್ ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವೆನ್ ಅನ್ಸಾಟ್ಜ್ ಜುರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೈನೆಸ್ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ಸ್ಪೀಗಲ್ಸ್ ವೆರ್ಫೋಲ್ಜೆನ್, ಅಂಡ್ ಡೈ ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ ಜುಕರ್ ಡೌನೆನ್ ಐಯೊನಿಸ್ಚೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟುಲ್ಪೆನ್ ವಾರೆನ್ ಫರ್ ಮಿಚ್ ಐನ್ ಎಚ್ಟರ್ ವೆಂಡೆಪಂಕ್ಟ್. ಡೈ ಅರ್ಮೆಲ್ ಸಿಂಡ್ ಐನ್‌ಫಾಚ್ ಜು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಹಬೆನ್ ಉಂಡ್ ಫ್ಯೂಗೆನ್ ಸಿಚ್ ನಹ್ಟ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಮೈನೆ ಟ್ಯಾಗ್ಲಿಚೆ ರೊಟೀನ್ ಐನ್. ಇಚ್ ಟ್ರೇಜ್ ಸೈ ಬೀ ಮೈನೆಮ್ ಮೊರ್ಗೆಂಡ್ಲಿಚೆನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆನ್ ಗ್ಯಾನ್ಜೆನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಉಬರ್. ಡೈ ಆರ್ಮೆಲ್ ಹ್ಯಾಬೆನ್ ಮಿರ್ ಟಾಟ್ಸಾಚ್ಲಿಚ್ ಗೆಹೋಲ್ಫೆನ್, ಮೈನೆನ್ ಬ್ಲುಟ್ಜುಕರ್ಸ್ಪೀಗೆಲ್ ಜು ರೆಗ್ಯುಲಿಯೆರೆನ್, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಚ್ಟಿಗ್ ಇಸ್ಟ್, ಉಮ್ ಡೈ ಎಂಟ್ವಿಕ್ಲುಂಗ್ ಐನೆಸ್ ಆಸ್ಗೆವಾಚ್ಸೆನೆನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಜು ವರ್ಹಿಂಡರ್ನ್. Ich empfehle die AcuSense™Zucker Daunen Ionische Armstulpen jedem, der seine Gesundheit in den Griff bekommen und den Ausbruch von Diabetes verhindern möchte.”- ವಿಲ್ಲಿ ರೈಸ್
ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ ಜುಕರ್ ಡೌನೆನ್ ಐಯೊನಿಸ್ಚೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟುಲ್ಪೆನ್

ವೈ ಜು ವೆರ್ವೆಂಡೆನ್:

  1. Schlüpfen Sie einfach mit Ihrem Arm in Di Armstulpen.
  2. Ziehen Sie sie hoch und stellen Sie sie sicher ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
  3. Achten Sie daauf, dass er komprimiert, aber bequem und nicht zu eng ist. (ದಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ್ ಸ್ಕ್ನೆಲ್ಸ್ಟೆ ಎರ್ಗೆಬ್ನಿಸ್ ಎರ್ಜಿಲೆನ್ ಸೈ, ವೆನ್ ಸೈ ಡೈ ಅರ್ಮೆಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ಲಿಚ್ 15 ಮಿನಿಟನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಟ್ರಾಜೆನ್)

ನಮ್ಮ ಖಾತರಿ
ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 100% ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಬೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ZERO ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು 24/7/365 ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ ಜುಕರ್ ಡೌನೆನ್ ಐಯೊನಿಸ್ಚೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟುಲ್ಪೆನ್
ಅಕ್ಯುಸೆನ್ಸ್™ ಜುಕರ್ ಡೌನೆನ್ ಐಯೊನಿಸ್ಚೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟುಲ್ಪೆನ್
$22.95 - $80.95 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ