Fivfivgo™ Natürliches Kräuterspray zur Unterstützung von Lunge und Atemwegen

$20.95 - $85.95

ಡೈ  ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು (CDC ) ಬೆರಿಚ್ಟೆನ್, ಡಸ್ಸ್ ಜೆಡೆಸ್ ಜಹರ್ ಮೆಹರ್ ಅಲ್ಸ್ ಅಚ್ತುಂಡ್ಡ್ರೆಯ್ಸಿಗ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆನ್ಸ್ಚೆನ್ ಐನೆ ಅಟೆಮ್ವೆಗ್ಸೆರ್ಕ್ರಾಂಕಂಗ್ ಎರ್ಲೈಡೆನ್. ಡೈ ಸಿಡಿಸಿ ಸ್ಟೆಲ್ಟ್ ಆಚ್ ಫೆಸ್ಟ್, ಡಸ್ ಇನ್ ಡೆನ್ ಲೆಟ್ಜ್ಟೆನ್ ಜಹ್ರೆನ್ ಫಾಲ್ಲೆ ವಾನ್ ಗ್ರಿಪ್ಪೆ, ಲುಂಗೆನೆಂಟ್ಝುಂಡಂಗ್ ಉಂಡ್ ಆಂಡೆರೆನ್ ಅಟೆಮ್ವೆಗ್ಸೆರ್ಕ್ರಾಂಕುನ್ಜೆನ್ ಜುಗೆನೊಮೆನ್ ಹ್ಯಾಬೆನ್. 

Fivfivgo™ Natürliches Kräuterspray zur Unterstützung von Lunge und Atemwegen

Haben Sie Atembeschwerden aufgrund von Allergien, Asthma, Rauchen, COPD, Lungenentzündung, Bronchitis oder einem geschwächten Atmungssystem ? Fivfivgo™ Natürliches Kräuterspray zur Unterstützung der Lunge und der Atemwege gibt Ihnen eine starke Lungenunterstützung . ಅನ್ಸೆರೆ ಫಾರ್ಮೆಲ್ ವುರ್ಡೆ ಎಂಟ್ವಿಕೆಲ್ಟ್, ಉಮ್ ಇಹ್ರೆ ಲುಂಗೆನ್ ಅಂಡ್ ಅಟೆಮ್ವೆಗೆ ಜು ರೀನಿಜೆನ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟೆನ್ ಷ್ಲೀಮ್ ಅಂಡ್ ಲುಂಗೆನಾಬ್ಲಾಗೆರುಂಗೆನ್ ಹೆರೌಸ್ಜುಲೈಟೆನ್. Befreien Sie Ihre Atemwege und stärken Sie Ihre Atmung in 8 Wochen, damit Sie wieder frei atmen können .       ಲಿಂಡರಂಗ್ ಡೆರ್ ಸಿಂಪ್ಟೋಮ್ ಉಂಡ್ ಫೋಲ್ಜೆನ್ ಡೆಸ್ ಡರ್ಚ್ ದಾಸ್ (COVID-19)-ವೈರಸ್ verursachten Lungenhustens 

ಹ್ಯಾಬೆನ್ ಸೈ ಐನೆಸ್ ಡೀಸರ್ ಅಟೆಂಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್?

Fivfivgo™ Natürliches Kräuterspray zur Unterstützung von Lunge und Atemwegen

Probieren Sie dieses natürliche Kräuterspray von Fivfivgo™ zur Unterstützung von Lunge und Atemwegen!!

Fivfivgo™ Natürliches Kräuterspray zur Unterstützung von Lunge und Atemwegen

Fivfivgo™ Natürliches Kräuterspray zur Unterstützung der Lunge und der Atemwege,  ಡೈ ಇನ್ಹಾಲ್ಟ್ಸ್ಟೋಫ್ ವಿರ್ಕೆನ್ ಉಬರ್ ದಾಸ್ ಬ್ಲಟ್  ಔಫ್ ಡೈ ಲುಂಜ್ ಉಂಡ್ ದಾಸ್ ಅಟ್ಮುಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ, ಉತ್ತೇಜಕ ಮತ್ತು ವರ್ಡುನ್ನೆನ್ ಡೆನ್ ಸ್ಕ್ಲೀಮ್  ಡೆರ್ ಲುಫ್ಟ್ರೋಹ್ರೆ ಉಂಡ್ ಡೆರ್ ಲುಂಜ್,  ಹೆಲ್ಫೆನ್, ಸ್ಕ್ಲೀಮ್ ಉಂಡ್ ಲುಂಗೆನ್‌ರಕ್‌ಸ್ಟಾಂಡೆ ಇನ್ನರ್‌ಹಾಲ್ಬ್ ವಾನ್ 2 ಸ್ಟಂಡೆನ್ ಆಸ್ಜುಸ್ಟೊಯೆನ್ ಮತ್ತು  ಡೈ ಅಟೆಮ್ವೆಗೆ ಆಸ್ಜುಬಾಗರ್ನ್ . Es kann auch helfen,  ಇಹ್ರ್ ಇಮ್ಯೂನ್‌ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜು ಕೊರ್ರಿಗಿರೆನ್ ,  ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು  ಡರ್ಚ್ ಡೆಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಸಿಯೆರುಂಗ್ಸ್ಥೆರಪಿ ಜು ರೆಡ್ಜಿಯೆರೆನ್ ಉಂಡ್  ಕ್ರಾಂಖೈಟೆನ್ ವೈ ಅಟೆಮ್ವೆಗ್ಸಲ್ಲರ್ಜಿನ್/ಆಸ್ತಮಾ ವಿರ್ಕ್ಸಮ್ ಜು ಬೆಹಂಡೆಲ್ನ್ . ಡೆರ್  ಹ್ಯೂಮನ್‌ಮೋಡಿಫೈಜಿಯರ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೀನ್‌ರೆಪ್ಯಾರಾಟರ್‌ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡೆರ್ ಫನ್ಫ್ಟನ್ ಜನರೇಷನ್,  der vom Fivfivgo™  -ಫೋರ್‌ಚುಂಗ್‌ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಟ್‌ವಿಕೆಲ್ಟ್ ವುರ್ಡೆ, ಕೊಂಬಿನಿಯರ್ಟ್ ಮಿಟ್ ಡೆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆ ಆಸ್ ಕೋನಿಗ್ಸ್ಕೆರ್ಜೆ ಅಂಡ್ ಡೆಂಡ್ರೊಬಿಯಂ ಅಫಿಷಿನೇಲ್ ,  ಹೆಲ್ಫೆನ್ ಬೀ ಡೆರ್ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಡೆರ್ ಲುಂಗೆನ್ಲುಫ್ಟ್ರೊಹ್ರೆ ಉಂಡ್ ಡೆಸ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ಜ್ವೆಬ್ಸ್ ಉಂಡ್ ಸೋರ್ಗೆನ್ ಫರ್ ಐನೆ  ಗೆಸುಂಡೆ ಉಂಡ್ ಫ್ರೀ ಲುಂಜ್ .

ಮೆಹರ್ ಅಲ್ಸ್ 100.000 ಮೆನ್ಶೆನ್ ಎರ್ಲೆಬ್ಟೆನ್ ಡ್ಯಾಂಕ್ ಫಿವ್ಫಿವ್ಗೊ™ ಈನೆ ಲಿಂಡರುಂಗ್ ವರ್ಸ್ಚಿಡೆನರ್ ಅಟೆಮ್ವೆಗ್ಸ್ಬೆಸ್ಚ್ವೆರ್ಡೆನ್…

ಬೆವೊರ್ ವೈರ್ ಅನ್ಸೆರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟೆ ವೊರ್ಸ್ಟೆಲೆನ್, ವೆರ್ಫೆನ್ ವೈರ್ ಐನೆನ್ ಬ್ಲಿಕ್ ಔಫ್ ಅನ್ಸೆರೆ ಝುಫ್ರೀಡೆನೆನ್ ಕುಂಡೆನ್.

“ಇಚ್ ಹ್ಯಾಟ್ಟೆ ನೀ ಗೆಡಾಚ್ಟ್, ಡಾಸ್ ಹಾರ್ಟೆ ಅರ್ಬೆಟ್ ಫರ್ ಡೆನ್ ಲೆಬೆನ್‌ಸುಂಟರ್‌ಹಾಲ್ಟ್ ಜು ಸೋ ವೆರ್ಹೀರೆಂಡೆನ್ ಫೋಲ್ಗೆನ್ ಫುಹ್ರೆನ್ ಕಾನ್. ನಾಚ್ 20 ಲ್ಯಾಂಗನ್ ಜಹ್ರೆನ್ ಡೆರ್ ರಿಪರಾಟುರ್ ವಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾಸೆನ್ ಫರ್ ಐನೆ ಬೌಫಿರ್ಮಾ ಹಬೆ ಇಚ್ ನೂರ್ ಐನೆ ಲಾಹ್ಮೆಂಡೆ ಕ್ರಾಂಕ್‌ಹೀಟ್ ವೊರ್ಜುವೀಸೆನ್, ಡೈ ಮೇ ಲೆಬೆನ್ ಜೆಡೆನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬೆಡ್ರೋಹ್ಟ್. ಮೈನೆ ಲುಂಗೆ, ಐನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಉಂಡ್ ಗೆಸುಂಡ್, ಇಸ್ಟ್ ಜೆಟ್ಜ್ ವಾನ್ ನ್ಯುಮೊಕೊನಿಯೋಸ್ ಡರ್ಚ್ಸೆಟ್ಜ್, ಐನರ್ ಕ್ರಾಂಕ್‌ಹೀಟ್, ಡೈ ಡರ್ಚ್ ಜಹ್ರೆಲಂಜೆಸ್ ಐನಾಟ್ಮೆನ್ ಸ್ಚಾಡ್ಲಿಚೆರ್ ಸ್ಟೌಬ್‌ಪಾರ್ಟಿಕೆಲ್ ವೆರುರ್ಸಾಚ್ಟ್ ವೈರ್ಡ್. ಡೈ ಷ್ಮುಟ್ಜಾಬ್ಲಾಗೆರುಂಗೆನ್ ಇನ್ ಮೈನರ್ ಲುಂಗೆ ಉಂಡ್ ಡೈ ಫೈಬ್ರೋಸ್ ಡೆಸ್ ಲುಂಗೆಂಗೆವೆಬೆಸ್ ಹ್ಯಾಬೆನ್ ಡಜು ಗೆಫುಹರ್ಟ್, ದಾಸ್ ಇಚ್ ಬ್ಲಟ್ ಗೆಹುಸ್ಟೆಟ್ ಉಂಡ್ ಅಟೆಮ್ನೋಟ್ ಬೆಕೊಮೆನ್ ಹ್ಯಾಬೆ. ಡೈ ಅನ್ಝಾಲಿಜೆನ್ ಟ್ಯೂರೆನ್ ಮೆಡಿಕಾಮೆಂಟೆ, ಡೈ ಮೇ ಅರ್ಜ್ಟ್ ವರ್ಸ್ಕ್ರಿಬೆನ್ ಹ್ಯಾಟ್, ವಾರೆನ್ ಐನೆ ಫ್ಲೂಚ್ಟಿಗೆ ಹಾಫ್ನಂಗ್, ಡಾ ಸೈ ಕೀನೆ ನೆನ್ನೆನ್ಸ್ವೆರ್ಟೆ ಲಿಂಡೆರಂಗ್ ಬ್ರಾಚ್ಟೆನ್. ಅಬರ್ ಡ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋಲ್ಪರ್ಟೆ ಇಚ್ ಉಬರ್ ಐನ್ ಪಿಫ್ಲಾಂಜ್ಲಿಚೆಸ್ ಹೈಲ್ಮಿಟೆಲ್, ದಾಸ್ ಅಲ್ಲೆಸ್ ವೆರೆಂಡರ್ಟೆ. ಅನ್ಫಾಂಗ್ಸ್ ವಾರ್ ಇಚ್ ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಸ್ಚ್ - ವೈ ಕೊನ್ಂಟೆ ಮಿಚ್ ಐನ್ ಐನ್‌ಫ್ಯಾಚೆಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ನಾಚ್ ಸೋ ವೈಲೆನ್ ಗೆಸ್ಚಿಟೆರ್ಟೆನ್ ವರ್ಸುಚೆನ್ ಹೀಲೆನ್? ಅಬರ್ ನಾಚ್ ನೂರ್ ಡ್ರೀ ಟ್ಯಾಗೆನ್ ಡೆರ್ ವೆರ್ವೆಂಡಂಗ್, ಇಚ್ ಬಿಗ್ನೆನ್ ಐನೆನ್ ಹಾಫ್ನುಂಗ್ಸ್‌ಸ್ಚಿಮ್ಮರ್ ಜು ಸ್ಪ್ಯೂರೆನ್. ಡೈ ಎರ್ಲಿಚ್ಟೆರುಂಗ್, ಡೈ ಎಸ್ ಮಿರ್ ಬ್ರಾಚ್ಟೆ, ವಾರ್ ಇಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಚ್ ಕೊನ್ಟೆ ಸ್ಪ್ಯೂರೆನ್, ವೈ ಮೇ ಕೊರ್ಪರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ಸಮ್ ಹೀಲ್ಟೆ. ಅಲ್ಸ್ ಇಚ್ ದಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮೈಂಡೆಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಮೊನಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ವೀಟರ್ ವರ್ವೆಂಡೆಟೆ, ಎರ್ಲಾಂಗ್ಟೆ ಇಚ್ ಆಲ್ಮಹ್ಲಿಚ್ ಮೇನೆ ಗೆಸುಂಡ್‌ಹೀಟ್ ಜುರುಕ್. ಇಚ್ ಸ್ಕ್ನಾರ್ಚೆ ನಿಚ್ಟ್ ಮೆಹರ್, ಇಚ್ ಹಸ್ತೆ ನಿಚ್ ಮೆಹರ್ ಉಂಡ್ ಇಚ್ ಸ್ಪ್ಯೂರ್ ನಿಚ್ ಮೆಹರ್ ದಾಸ್ ಸ್ಟಾಂಡಿಗೆ ಅನ್ಬೆಹೇಗನ್ ಐನೆಸ್ ಫ್ರೆಮ್ಡ್ಕೋರ್ಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈನೆನ್ ಅಟೆಮ್ವೆಗನ್. ಡೈಸೆಸ್ pflanzliche Heilmittel, an das ich früher nicht glauben wollte, hat mein Leben auf eine Weise gerettet, die ich nie für möglich gehalten hätte Chance. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಜು ಸ್ಚೊನ್ ಎರ್ಶೆನೆನ್, ಉಮ್ ವಾಹ್ರ್ ಜು ಸೀನ್, ಅಬರ್ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ವುಂಡರ್ ಫರ್ ಮಿಚ್ ಗೆವಿರ್ಕ್ಟ್. ದಾಸ್ ಲೆಬೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಅನ್ಯಾಯದ ಸೀನ್, ಅಬರ್ ಮಂಚ್ಮಲ್ ಬ್ರೌಚ್ಟ್ ಎಸ್ ನೂರ್ ಐನ್ ಬಿಸ್ಚೆನ್ ಹಾಫ್ನಂಗ್ ಉಂಡ್ ದಾಸ್ ರಿಚ್ಟಿಗೆ ಮಿಟ್ಟೆಲ್, ಉಮ್ ದಾಸ್ ರುಡರ್ ಹೆರುಮ್ಜುರೆಯಿಸೆನ್. ಅಲ್ಸ್ ಇಚ್ ದಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮೈಂಡೆಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಮೊನಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ವೀಟರ್ ವರ್ವೆಂಡೆಟೆ, ಎರ್ಲಾಂಗ್ಟೆ ಇಚ್ ಆಲ್ಮಹ್ಲಿಚ್ ಮೇನೆ ಗೆಸುಂಡ್‌ಹೀಟ್ ಜುರುಕ್. ಇಚ್ ಸ್ಕ್ನಾರ್ಚೆ ನಿಚ್ಟ್ ಮೆಹರ್, ಇಚ್ ಹಸ್ತೆ ನಿಚ್ ಮೆಹರ್ ಉಂಡ್ ಇಚ್ ಸ್ಪ್ಯೂರ್ ನಿಚ್ ಮೆಹರ್ ದಾಸ್ ಸ್ಟಾಂಡಿಗೆ ಅನ್ಬೆಹೇಗನ್ ಐನೆಸ್ ಫ್ರೆಮ್ಡ್ಕೋರ್ಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈನೆನ್ ಅಟೆಮ್ವೆಗನ್. ಡೈಸೆಸ್ pflanzliche Heilmittel, an das ich früher nicht glauben wollte, hat mein Leben auf eine Weise gerettet, die ich nie für möglich gehalten hätte Chance. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಜು ಸ್ಚೊನ್ ಎರ್ಶೆನೆನ್, ಉಮ್ ವಾಹ್ರ್ ಜು ಸೀನ್, ಅಬರ್ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ವುಂಡರ್ ಫರ್ ಮಿಚ್ ಗೆವಿರ್ಕ್ಟ್. ದಾಸ್ ಲೆಬೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಅನ್ಯಾಯದ ಸೀನ್, ಅಬರ್ ಮಂಚ್ಮಲ್ ಬ್ರೌಚ್ಟ್ ಎಸ್ ನೂರ್ ಐನ್ ಬಿಸ್ಚೆನ್ ಹಾಫ್ನಂಗ್ ಉಂಡ್ ದಾಸ್ ರಿಚ್ಟಿಗೆ ಮಿಟ್ಟೆಲ್, ಉಮ್ ದಾಸ್ ರುಡರ್ ಹೆರುಮ್ಜುರೆಯಿಸೆನ್. ಅಲ್ಸ್ ಇಚ್ ದಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮೈಂಡೆಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಮೊನಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ವೀಟರ್ ವರ್ವೆಂಡೆಟೆ, ಎರ್ಲಾಂಗ್ಟೆ ಇಚ್ ಆಲ್ಮಹ್ಲಿಚ್ ಮೇನೆ ಗೆಸುಂಡ್‌ಹೀಟ್ ಜುರುಕ್. ಇಚ್ ಸ್ಕ್ನಾರ್ಚೆ ನಿಚ್ಟ್ ಮೆಹರ್, ಇಚ್ ಹಸ್ತೆ ನಿಚ್ ಮೆಹರ್ ಉಂಡ್ ಇಚ್ ಸ್ಪ್ಯೂರ್ ನಿಚ್ ಮೆಹರ್ ದಾಸ್ ಸ್ಟಾಂಡಿಗೆ ಅನ್ಬೆಹೇಗನ್ ಐನೆಸ್ ಫ್ರೆಮ್ಡ್ಕೋರ್ಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈನೆನ್ ಅಟೆಮ್ವೆಗನ್. ಡೈಸೆಸ್ pflanzliche Heilmittel, an das ich früher nicht glauben wollte, hat mein Leben auf eine Weise gerettet, die ich nie für möglich gehalten hätte Chance. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಜು ಸ್ಚೊನ್ ಎರ್ಶೆನೆನ್, ಉಮ್ ವಾಹ್ರ್ ಜು ಸೀನ್, ಅಬರ್ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ವುಂಡರ್ ಫರ್ ಮಿಚ್ ಗೆವಿರ್ಕ್ಟ್. ದಾಸ್ ಲೆಬೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಅನ್ಯಾಯದ ಸೀನ್, ಅಬರ್ ಮಂಚ್ಮಲ್ ಬ್ರೌಚ್ಟ್ ಎಸ್ ನೂರ್ ಐನ್ ಬಿಸ್ಚೆನ್ ಹಾಫ್ನಂಗ್ ಉಂಡ್ ದಾಸ್ ರಿಚ್ಟಿಗೆ ಮಿಟ್ಟೆಲ್, ಉಮ್ ದಾಸ್ ರುಡರ್ ಹೆರುಮ್ಜುರೆಯಿಸೆನ್. ಹ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಲೆಬೆನ್ ಔಫ್ ಐನೆ ವೈಸ್ ಗೆರೆಟ್ಟೆಟ್, ಡೈ ಇಚ್ ನೀ ಫರ್ ಮೊಗ್ಲಿಚ್ ಗೆಹಲ್ಟೆನ್ ಹ್ಯಾಟ್ಟೆ. Wenn Sie mit denselben Gesundheitsproblemen zu kämpfen haben wie ich, bitte ich Sie dringend, an dieses Produkt zu glauben und ihm eine Chance zu geben. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಜು ಸ್ಚೊನ್ ಎರ್ಶೆನೆನ್, ಉಮ್ ವಾಹ್ರ್ ಜು ಸೀನ್, ಅಬರ್ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ವುಂಡರ್ ಫರ್ ಮಿಚ್ ಗೆವಿರ್ಕ್ಟ್. ದಾಸ್ ಲೆಬೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಅನ್ಯಾಯದ ಸೀನ್, ಅಬರ್ ಮಂಚ್ಮಲ್ ಬ್ರೌಚ್ಟ್ ಎಸ್ ನೂರ್ ಐನ್ ಬಿಸ್ಚೆನ್ ಹಾಫ್ನಂಗ್ ಉಂಡ್ ದಾಸ್ ರಿಚ್ಟಿಗೆ ಮಿಟ್ಟೆಲ್, ಉಮ್ ದಾಸ್ ರುಡರ್ ಹೆರುಮ್ಜುರೆಯಿಸೆನ್. ಹ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಲೆಬೆನ್ ಔಫ್ ಐನೆ ವೈಸ್ ಗೆರೆಟ್ಟೆಟ್, ಡೈ ಇಚ್ ನೀ ಫರ್ ಮೊಗ್ಲಿಚ್ ಗೆಹಲ್ಟೆನ್ ಹ್ಯಾಟ್ಟೆ.  -ಯುಜೀನ್ ಹಂಟ್, 50, ಬ್ಯಾಂಗೋರ್, ಮೈನೆ

Fivfivgo™ Natürliches Kräuterspray zur Unterstützung von Lunge und Atemwegen

ವೆನ್ ಸೈ ಇನ್ ಡೆರ್ ಲಾಜ್ ಸೀನ್ ಮೊಚ್ಟೆನ್, ಟೈಫ್ ಡರ್ಚ್ಝುವಾಟ್ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವೈಡರ್ ಇನ್ ಡೆನ್ ಸ್ಕ್ವಾಂಗ್ ಡೆರ್ ಡಿಂಗೆ ಡೆಸ್ ಲೆಬೆನ್ಸ್ ಜು ಕೊಮ್ಮೆನ್, ವೈ ಸೈ ಎಸ್ ಫ್ರುಹೆರ್ ಗೆಟಾನ್ ಹ್ಯಾಬೆನ್, ಮೊಚ್ಟೆನ್ ಸೈ ಫಿವ್ಫಿವ್ಗೊ™ ಬೆಕೊಮೆನ್. ಇಹ್ರೆ ಲುಂಗೆನ್ ವರ್ಡೆನ್ ದದುರ್ಚ್ ವಿಯೆಲ್ ಬೆಸ್ಸರ್ ಸೀನ್.”-ಎಝೆಕ್ವಿಲ್ ರೀಡ್, 44, ಫ್ರೆಸ್ನೋ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯನ್

ದಾಸ್ ಅಟ್ಮಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ: ವೈ ಸೈ ಅಟ್ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವಾರಮ್ ಎಸ್ ವಿಚ್ಟಿಗ್ ಇಸ್ಟ್

ದಾಸ್ ಅಟ್ಮುಂಗ್ಸಿಸ್ಟೆಮ್ ಇಸ್ಟ್ ಐನೆ ರೇಹೆ ವಾನ್ ಆರ್ಗಾನೆನ್, ಡೈ ಝುಸಮ್ಮೆನಾರ್ಬೀಟೆನ್, ಉಮ್ ಇಹ್ರೆಮ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಬೀಮ್ ಅಟ್ಮೆನ್ ಜು ಹೆಲ್ಫೆನ್.  ಡೈ ಲುಂಜ್ ಇಸ್ಟ್ ಡೆರ್ ವಿಚ್ಟಿಗ್ಸ್ಟೆ ಟೀಲ್ ಡೆಸ್ ಅಟ್ಮಂಗ್ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಡಾ ಸೈ ಫರ್ ಡೈ ಔಫ್ನಾಹ್ಮೆ ವಾನ್ ಸೌರ್ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂಡ್ ಡೈ ಅಬ್ಗಾಬೆ ವಾನ್ ಕೊಹ್ಲೆಂಡಿಯಾಕ್ಸಿಡ್ ವೆರಾಂಟ್ವರ್ಟ್ಲಿಚ್ ಇಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಬೆಸ್ಟೆತ್ ಔಸ್  ಲುಂಜ್, ನೇಸ್, ಮುಂಡ್, ರಾಚೆನ್, ಲುಫ್ಟ್ರೋಹ್ರೆ, ಜ್ವೆರ್ಚ್‌ಫೆಲ್ ಉಂಡ್ ಬ್ರಸ್ಟ್‌ಕಾರ್ಬ್.

Atemwegserkrankungen: Was Sie wissen müssen

ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು  ಸಿಂಡ್ ಐನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಕೆಟಗೋರಿ ವಾನ್ ಎರ್ಕ್ರಾನ್‌ಕುಂಗೆನ್, ಡೈ ಇಹ್ರೆ ಅಟ್ಮಂಗ್ ಉಂಡ್ ಡೈ ಝೆಲ್ಲೆನ್ ಇನ್ ಲುಂಜ್, ನೇಸ್, ಲುಫ್ಟ್ರೋಹ್ರೆ, ರಾಚೆನ್ ಅಂಡ್ ನೆಬೆನ್‌ಹೋಹ್ಲೆನ್ ಬೀಂಟ್ರಾಚ್ಟಿಜೆನ್. ಡೈಸೆ ಜುಸ್ಟಾಂಡೆ ಉಮ್ಫಾಸೆನ್  ಆಸ್ತಮಾ, ಎಂಫಿಸೆಮ್, ಲುಂಗೆನೆಂಟ್ಝುಂಡಂಗ್ ಉಂಡ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್.  ಸೈ ಕೊನ್ನೆನ್ ಡರ್ಚ್  ಬ್ಯಾಕ್ಟೇರಿಯನ್, ವೈರೆನ್ ಓಡರ್ ಆಂಡೆರೆ ಕೀಮ್ ವೆರುರ್ಸಾಚ್ಟ್ ವರ್ಡೆನ್. 

Fivfivgo™ Natürliches Kräuterspray zur Unterstützung von Lunge und Atemwegen

ಅಟೆಮ್ವೆಗ್ಸೆರ್ಕ್ರಾಂಕುಂಗೆನ್ ಕೊನ್ನೆನ್ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ  (Dyspnoe), Brustschmerzen, Schleimhusten (Sputum), Fieber, Schüttelfrost, Müdigkeit, Appetitlosigkeit ಉಂಡ್ ಮೆಹರ್ verursachen. ಮಂಚೆ ಮೆನ್ಶೆನ್ ಹ್ಯಾಬೆನ್ ಔಚ್ ಎಂಗೆಗೆಫುಲ್ ಇನ್ ಡೆರ್ ಬ್ರಸ್ಟ್ ಓಡರ್ ಕೆಯುಚೆನ್ (ಸ್ಟ್ರೈಡರ್). ಇಮ್ ಮಿಟ್ಲೆರೆನ್ ಉಂಡ್ ಸ್ಪೇಟೆನ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ವಾನ್ ಎರ್ಕ್ರಾನ್‌ಕುಂಜೆನ್ ವೈ ಸಿಒಪಿಡಿ ಇಸ್ ಫರ್ ಡೈ ಮೈಸ್ಟೆನ್ ಪೇಷೆಂಟೆನ್ ಸೊಗರ್ ಐನ್ ಲಕ್ಸಸ್, ಐನೆ ಟ್ರೆಪ್ಪೆ ಬೆವಾಲ್ಟಿಜೆನ್ ಜು ಕೊನ್ನೆನ್.

Haben Sie all diese Probleme und haben die Medikamente und Nebenwirkungen satt, versuchen Sie einen natürlichen und Effektiven Weg zu finden.

Probieren Sie ಡೈಸಸ್ natürliche Kräuterspray von Fivfivgo™ zur Unterstützung von Lunge und Atemwegen !

Fivfivgo™ Natürliches Kräuterspray zur Unterstützung von Lunge und Atemwegen

Fivfivgo™ Natürliches Kräuterspray zur Unterstützung der Lunge und der Atemwege  , ಡೈ ಇನ್ಹಾಲ್ಟ್ಸ್ಟೋಫ್ ವಿರ್ಕೆನ್ ಉಬರ್ ದಾಸ್ ಬ್ಲಟ್  ಔಫ್ ಡೈ ಲುಂಜ್ ಉಂಡ್ ದಾಸ್ ಅಟ್ಮುಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ, ಉತ್ತೇಜಕ ಮತ್ತು ವರ್ಡುನ್ನೆನ್ ಡೆನ್ ಸ್ಕ್ಲೀಮ್  ಡೆರ್ ಲುಫ್ಟ್ರೋಹ್ರೆ ಉಂಡ್ ಡೆರ್ ಲುಂಜ್,  ಹೆಲ್ಫೆನ್, ಸ್ಕ್ಲೀಮ್ ಉಂಡ್ ಲುಂಗೆನ್‌ರಕ್‌ಸ್ಟಾಂಡೆ ಇನ್ನರ್‌ಹಾಲ್ಬ್ ವಾನ್ 2 ಸ್ಟಂಡೆನ್ ಆಸ್ಜುಸ್ಟೊಯೆನ್ ಮತ್ತು  ಡೈ ಅಟೆಮ್ವೆಗೆ ಆಸ್ಜುಬಾಗರ್ನ್ . Es kann auch helfen,  ಇಹ್ರ್ ಇಮ್ಯೂನ್‌ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜು ಕೊರ್ರಿಗಿರೆನ್ ,  ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು  ಡರ್ಚ್ ಡೆಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಸಿಯೆರುಂಗ್ಸ್ಥೆರಪಿ ಜು ರೆಡ್ಜಿಯೆರೆನ್ ಉಂಡ್  ಕ್ರಾಂಖೈಟೆನ್ ವೈ ಅಟೆಮ್ವೆಗ್ಸಲ್ಲರ್ಜಿನ್/ಆಸ್ತಮಾ ವಿರ್ಕ್ಸಮ್ ಜು ಬೆಹಂಡೆಲ್ನ್ . ಡೆರ್  ಹ್ಯೂಮನ್‌ಮೋಡಿಫೈಜಿಯರ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೀನ್‌ರೆಪ್ಯಾರಾಟರ್‌ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡೆರ್ ಫನ್ಫ್ಟನ್ ಜನರೇಷನ್,  der vom Fivfivgo™ -ಫೋರ್‌ಚುಂಗ್‌ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಟ್‌ವಿಕೆಲ್ಟ್ ವುರ್ಡೆ, ಕೊಂಬಿನಿಯರ್ಟ್ ಮಿಟ್ ಡೆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆ ಆಸ್ ಕೋನಿಗ್ಸ್ಕೆರ್ಜೆ ಅಂಡ್ ಡೆಂಡ್ರೊಬಿಯಂ ಅಫಿಷಿನೇಲ್ ,  ಹೆಲ್ಫೆನ್ ಬೀ ಡೆರ್ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಡೆರ್ ಲುಂಗೆನ್ಲುಫ್ಟ್ರೊಹ್ರೆ ಉಂಡ್ ಡೆಸ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ಜ್ವೆಬ್ಸ್ ಉಂಡ್ ಸೋರ್ಗೆನ್ ಫರ್ ಐನೆ  ಗೆಸುಂಡೆ ಉಂಡ್ ಫ್ರೀ ಲುಂಜ್ .

ಡೈ ವಿಚ್ಟಿಗ್ಸ್ಟನ್ ಇನ್ಹಾಲ್ಟ್ಸ್ಟೋಫ್ ವಾನ್ ಫಿವ್ಫಿವ್ಗೊ™

Fivfivgo™ Natürliches Kräuterspray zur Unterstützung von Lunge und Atemwegen

ಮುಲ್ಲೀನ್ : ದಾಸ್ ವರ್ಸ್ಟೆಕ್ಟೆ ಜುವೆಲ್ ಔಸ್ ಡೆಮ್ ಟ್ರೋಪೆನ್ವಾಲ್ಡ್ ಮಿಟ್ ಉಬರ್ 400 ಜಹ್ರೆನ್ ಗೆಸ್ಚಿಚ್ಟೆ ಡೆರ್ ಅಟೆಮ್ವೆಗ್ಶೀಲುಂಗ್

ಕೋನಿಗ್ಸ್ಕರ್ಜೆನೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್:

ಕೋನಿಗ್ಸ್ಕೆರ್ಜೆ ಬ್ಲಿಕ್ಟ್ ಔಫ್ ಐನೆ ಉಬರ್ 400-ಜಹ್ರಿಗೆ ಗೆಸ್ಚಿಚ್ಟೆ ಡೆರ್ ಅಟೆಮ್ವೆಗ್ಶೀಲುಂಗ್ ಜುರುಕ್. ಡೈ ವುರ್ಜೆಲ್ನ್ ಉಂಡ್ ಬ್ಲಾಟರ್ ಎಂಥಾಲ್ಟೆನ್ ಐನೆ ಗ್ರೋಸ್ ಮೆಂಗೆ ಆನ್ ವೆರ್ಬಾಸ್ಕೋಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಆಂಡೆರೆನ್ ಬಯೋಆಕ್ಟಿವೆನ್ ವರ್ಬಿಂಡುಂಗೆನ್ . ಡೈಸೆ ವಿಚ್ಟಿಜೆನ್ ಬಯೋಆಕ್ಟಿವೆನ್ ವರ್ಬಿಂಡುಂಗೆನ್ ಕೊನ್ನೆನ್ ಡೈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ವಾನ್ ಅಟೆಮ್ವೆಗ್ಸೆರ್ಕ್ರಾಂಕುಂಗನ್ ವೈ ಹಸ್ಟೆನ್, ಆಸ್ತಮಾ, ಸೈನುಟಿಸ್, ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಒಪಿಡಿ ವಿರ್ಕ್ಸಮ್ ಲಿಂಡರ್ನ್.
 • ಎಂಥಾಲ್ಟ್ ಉಬರ್ 50 % (1,3)-(1,6)-ಬೀಟಾ-ಡಿ-ಗ್ಲುಕನ್, ಡೆನ್ ವಿಚ್ಟಿಗ್‌ಸ್ಟನ್ ವಿರ್ಕ್‌ಸ್ಟಾಫ್ ಜುರ್ ವಿರ್ಕ್‌ಸಾಮೆನ್ ಲಿಂಡರಂಗ್ ವಾನ್ ಅಟೆಮ್‌ವೆಗ್ಸ್‌ಬೆಸ್ಚ್ವೆರ್ಡೆನ್
 • ವಿರ್ಕ್ಸಾಮ್ ಬೀ ಡೆರ್ ಲಿಂಡರುಂಗ್ ವಾನ್ ಅಟೆಮ್ವೆಗ್ಸ್ಬೆಸ್ಚ್ವೆರ್ಡೆನ್, ಸೈನುಟಿಸ್, ಆಸ್ತಮಾ, ಕ್ರೊನಿಸ್ಚೆಮ್ ಹುಸ್ಟೆನ್ ಉಂಡ್ ಎರ್ಕಾಲ್ಟುಂಗನ್
 • ಕ್ಲಿನಿಸ್ಚ್ ಗೆಟೆಸ್ಟೆಟ್ ಮಿಟ್ 6 ಅಟೆಮ್ಥೆರಪಿ-ಐಜೆನ್ಸ್ಚಾಫ್ಟನ್
 • ಕ್ರ್ಯಾಂಕೈಟ್ ವೋರ್ಬ್ಯೂಜೆನ್
 • geringeres ಎಂಟ್ಝುಂಡಂಗ್ಶ್ರೀಸಿಕೊ
 • ಲಿಂಡರಂಗ್ ವಾನ್ ಆಸ್ತಮಾ
 • ಎಂಫಿಸೆಮ್ ಲಿಂಡರ್ನ್
 • ಲಿಂಡರಂಗ್ ವಾನ್ COPD

ಡೆಂಡ್ರೊಬಿಯಂ-ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್:

Fivfivgo™ Natürliches Kräuterspray zur Unterstützung von Lunge und Atemwegen
ಡೆಂಡ್ರೊಬಿಯಂ ಅಫಿಷಿನೇಲ್:  ಡೆಂಡ್ರೊಬಿಯಮ್ ಅಫಿಷಿನೇಲ್ ಐಸ್ಟ್ ಐನ್ ಮೆಡಿಜಿನಿಸ್ಚೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡಸ್ ಇನ್ ಡೆನ್ ಲೆಟ್ಜ್ಟೆನ್ ಜಹ್ರೆನ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್ ಇನ್ ಡೆರ್ ನ್ಯಾಚುರ್ಹೆಲ್ಕುಂಡೆ ವೈಟ್ ವರ್ಬ್ರೈಟೆಟ್ ಐಸ್ಟ್. ಸೀನ್ ರೈಜೋಮ್ ಇಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆನ್ ಕ್ವೆರ್ಸೆಟಿನ್ ಅದು ಡೈ ಅಟ್ಮಂಗ್ಸ್ಫಂಕ್ಶನ್ ಡೆರ್ ಲುಂಜ್ ವರ್ಬ್ಸೆರ್ನ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇಮ್ ಅಟ್ಮಂಗ್ಸಿಸ್ಟೆಮ್ ಬೆಸೆಟಿಜೆನ್ ಕನ್ ಔಫ್‌ಗ್ರಂಡ್ ಸೀನರ್ ಬೆಸೊಂಡೆರೆನ್ ಕೆಮಿಸ್ಚೆನ್ ಐಜೆನ್ಸ್‌ಚಾಫ್ಟನ್ ಕನ್ ಎಸ್ ಡೆರ್ ಫ್ರೀಸೆಟ್‌ಜುಂಗ್ ವಾನ್ ಹಿಸ್ಟಮಿನ್ ವೈಡರ್‌ಸ್ಟೆಹೆನ್, ದಾಸ್ ಆಫ್ಟ್ರೆಟೆನ್ ವಾನ್ ಅಲರ್ಜಿನ್/ಆಸ್ತಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ಯೂಜಿರೆನ್ ಉಂಡ್ ಎಂಟ್‌ಝುಂಡುಂಗೆನ್ ಡೆರ್ ನಾಸೆನ್ನೆಬೆನ್‌ಹೋಹ್ಲೆನ್/ಲುಫ್ಟ್ರೊಹ್ರೆ ವರ್ಹಿಂಡರ್ನ್.
 • ಅಟೆಮ್ವೆಗ್ಸೆರ್ಕ್ರಾಂಕುಂಗೆನ್ ಹೀಲೆನ್
 • ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ
 • ಹಿಲ್ಫ್ಟ್ ಡೆಮ್ ಕೊರ್ಪರ್, ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಾಲೆ ಜು ಬೆಕಾಂಪ್ಫೆನ್
 • ಹಿಲ್ಫ್ಟ್ ದಾಸ್ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜು ಸ್ಟಾರ್ಕೆನ್
 • ನಿಲ್ಲಿಸಿ entzündliche Aktivitäten
 • ಜಹ್ಲರ್ / ಬೆಕಾಂಪ್ಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಜಿನೋಜೆನ್
 • ವರ್ಬೆಸೆರ್ಟ್ ಡೈ ಹೆರ್ಜ್‌ಗೆಸುಂಡ್‌ಹೈಟ್

ವಾಸಕಾ-ಬ್ಲಾಟ್  - ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ :

ವಾಸಕಾ-ಬ್ಲಾಟ್, ಔಚ್ ಬೇಕಾಂಟ್ ಅಲ್ಸ್ ಅಧಾತೋಡಾ ವಸಿಕಾ ಓಡರ್ ಮಲಬಾರ್-ನಸ್,  ist ein beliebtes ayurvedisches Atemheilmittel. Es wirkt als starker Stimulator des Bronchialsystems, beseitigt dadurch überschüssigen Schleim aus dem Rachen, reinigt die Lungen und verbessert die Bronchodilatation und behandelt ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್, Tuberkulose und andanderunkenere.

ಎರ್ಸ್ಟಾನ್ಲಿಚೆ ಗೆಸುಂಧೈಟ್ಲಿಚೆ ವೊರ್ಟೆಲಿ ವಾನ್ ಫಿವ್ಫಿವ್ಗೊ™:

Fivfivgo™ Natürliches Kräuterspray zur Unterstützung von Lunge und Atemwegen

ವೈ ಬೆನಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್:

 • ಎಂಟ್‌ಫರ್ನೆನ್ ಸೈ ಡೈ ಕಪ್ಪೆ ವೊಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್, ರಿಚ್‌ಟೆನ್ ಸೈ ಎಸ್ ಔಫ್ ಡೆನ್ ಮುಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೂಹೆನ್ ಸೈ ಜ್ವೀಮಲ್. ವೈಡರ್ಹೋಲೆನ್ ಸೈ ಡೈಸ್ ಡ್ರೀಮಲ್ ಆಮ್ ಟ್ಯಾಗ್.
 • ಇಸ್ ವಿರ್ಡ್ ನಿಚ್ಟ್ ಎಂಪ್ಫೊಹ್ಲೆನ್, ಡೈ ಡೋಸಿಸ್ ವಾನ್ 5 ಮಿಲಿ ಪ್ರೊ ಟ್ಯಾಗ್ ಜು ಉಬರ್ಸ್ಚ್ರೀಟೆನ್.

ನಮ್ಮ ಖಾತರಿ
ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 100% ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಬೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ZERO ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು 24/7/365 ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
Fivfivgo™ Natürliches Kräuterspray zur Unterstützung von Lunge und Atemwegen
Fivfivgo™ Natürliches Kräuterspray zur Unterstützung von Lunge und Atemwegen
$20.95 - $85.95 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ